Zoom

stockholmuniversity.zoom.us/j/64754186169

Abstract

Med utgångspunkt i de höviska Eufemiavisorna från början av 1300-talet undersöker jag den fornsvenska profana litteraturens framväxt under senmedeltiden och textlandskapet synas ur både verkperspektiv och handskriftsperspektiv. Undersökningen ur verkperspektiv visar på ett nytt sätt att förstå de fornsvenska profana verken som helhet, nämligen som kluster av texter tillhörande fyra kronologiskt åtskilda ganska distinkta faser. En central del av analysen handlar också om hur den profana litteraturen förhåller sig till det höviska arvet och här är ordförrådet det huvudsakliga underlaget. I redogörelsen av de olika textklustren och faserna diskuteras därför också om och hur verken gör bruk av höviska uttryckssätt.

På seminariet ges en övergripande presentation av mina resultat gällande de fyra faserna och jag vill också särskilt diskutera hur resultaten presenteras i avhandlingen. Som underlag för detta finns ett utkast till delkapitlet om fas två, vilken rör perioden 1375–1450.

Den som önskar ta del av textutkastet är välkommen att mejla: louise.faymonville@su.se