Abstract

Det svenska skolämnet Moderna språk, dvs. de främmande språken vid sidan av engelska, brottas med flera utmaningar, bland annat i form av avhopp (se bl.a. Skolinspektionen, 2010, Moderna Språk. Skolinspektionens rapport 2010:6). Rapporter visar att nästan en tredjedel av eleverna lämnar språkstudierna inom tre år. Samtidigt visade en europeisk rapport att färdighetsnivån i spanska, årskurs nio, är mycket låg i förhållande till motsvarande färdighetsnivåer i övriga språk och länder som deltog i undersökningen (ESLC, 2011). Moderna språk är dessutom det enda skolämnet som inte är obligatoriskt på högstadiet. Generellt sett saknas det dock studier kring förutsättningar och språkfärdighetsnivåer i Moderna språk, i synnerhet när det gäller muntlig språkfärdighet (Ämnesöversikt 2014: Utbildningsvetenskap).

Eftersom muntlig språkfärdighet är svår att mäta har den utelämnats ur flera internationella studier, detta trots att undervisningen i främmande språk ska vara kommunikativt orienterad och språkutvecklande enligt gällande styrdokument (se www.skolverket.se). I TAL (Teaching, Assessment and Learning, www.tal.lu.se), som är ett VR-finansierat projekt med forskare från Lunds, Göteborgs och Stockholms universitet, avser vi därför att utforska elevers lärande av Moderna språk i årskurs nio genom kartläggning och analys av samspelet mellan lärande, undervisning och bedömning. Fokus är lagt på muntlig språkfärdighet i de tre största Moderna språken i svensk skola: franska, spanska och tyska. Angreppssättet är tvärvetenskapligt och bygger på aktuell forskning inom utbildningsvetenskap, språkdidaktik, andraspråksinlärning och bedömning.

Syftet är att identifiera och förstå hur faktorer på olika nivåer (individuell, klassrumsrelaterad, skolrelaterad, samhällelig) samverkar vid språktillägnandet och utvecklingen av muntlig språkfärdighet. Dessutom ska elevernas muntliga språkfärdighetsnivåer sättas i relation till skalorna i Gemensamt europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS, Europarådet, 2001). Under seminariet kommer vi att presentera projektets upplägg och första preliminära resultat från en rektorsenkät som genomförts för att kartlägga ramfaktorerna på skolnivån.