Syftet med föreläsningen är att presentera ett nytt VR-finansierat forskningsprojekt om samhällsorienteringen för vuxna nyanlända migranter – en utbildningssatsning som varje kommun är ålagd att organisera och erbjuda i sina introduktionsprogram. Genom tre parallella fältstudier i tre storstadskommuner (Göteborg, Malmö och Stockholm) vill vi undersöka hur man lokalt tolkar, genomför och diskursivt förhandlar det uppdrag som finns lagstadgat från år 2010 gällande ”Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare”. Empiriskt fyller projektet en kunskapslucka då vi vet mycket litet om vad som sker i den faktiska utbildningspraktiken när det gäller samhällsorienteringen som organiseras i olika kommuner och hur man som deltagare i efterhand uppfattar samhällsorientering som ”stöd” för integration och nuvarande livssituation. Föreliggande projekt intresserar sig för följande frågor:

  1. Vilka dominerande uppfattningar om samhällsorienteringen kommer till uttryck genom policy och organisation?
  2. Vilka dominerande perspektiv, sociala, kulturella värden och normer framträder i den institutionella utbildningspraktiken och hur förstås och förhandlas dessa mellan kursdeltagare och olika aktörer?
  3. Hur positioneras den nyanlände i utbildningen – genom vardagligt berättande i såväl undervisningens sociala interaktion som i policydokument och läromedelstexter?
  4. Vilka erfarenheter och reflektioner lyfter tidigare deltagare fram i berättelser av att ha deltagit i utbildningen?

Genom vår tvärvetenskapliga projektgrupp som innefattar Tommaso Milani (flerspråkighetsforskning), Marie Carlson (sociologi), Andrea Spehar (statsvetenskap) och Kerstin von Brömssen (utbildningsvetenskap) kommer vi att studera ”samhällsorientering för nyanlända” på tre samhälleliga nivåer: en policy- och organisationsnivå, en institutionell utbildningsnivå samt deltagarnas individuella och personliga nivå med berättelser om erfarenheter från att ha deltagit i utbildningen. Med hjälp av empiriska data kommer projektet att bidra till teoribildning om förhållanden mellan språkliga förhandlingsprocesser i utbildning och policy relaterat till integration och sociokulturella värden och normer.