Catharina Nyström Höög. Foto: Anders Gårdestig
Catharina Nyström Höög. Foto: Anders Gårdestig

Webbinarium i Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68969936188

Om Zoom.

Abstract

I början av 1990-talet var Olle Josephson verksam inom projektet Arbetarrörelsen och språket, ett projekt som bland annat resulterade i volymen Arbetarna tar ordet, som Olle redigerade. Projektet ställde frågan hur det kom sig att de unga människorna i förra sekelskiftets arbetarrörelse kunde skaffa sig en röst och ta ordet i offentligheten. Ett möjligt svar på den frågan är att de faktiskt lade tid och möda på att behärska det offentliga språkets mönster, som de skaffade sig tillgång till på olika sätt. Man kan säga att tiden utmärktes av en öppenhet kring hur olika diskursiva processer bedrevs i föreningsliv och organisationer.

Omslag boken Arbetarna tar ordet. Bild på en röd fana.

Med ordet öppenhet som utgångspunkt vill jag så göra ett hopp framåt i tiden, och diskutera hur öppenhet idag blivit det mest frekventa bland de värdeord som förekommer i statliga myndigheters värdegrunder. Jag kommer att göra en ganska omfattande presentation av det RJ-finansierade forskningsprojekt om värdegrunder som jag arbetat med under de senaste åren, och mot bakgrund av projektets resultat problematisera diskrepansen mellan öppenhet som signalord och statsförvaltningens eventuella öppenhet.

Avslutningsvis knyter jag samman de båda forskningsprojekten och frågar vad som egentligen krävs för att medarbetare i dag ska kunna få röst och ta till orda? Det är en diskussion som berör både språkklyftor och satsningar för att överbrygga sådana, exempelvis klarspråksarbete.