Zoom

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65199876411

Abstract

I den ideella sektorn förekommer hybridorganisationer, alltså organisationer som förenar drag från olika organisationsformer (Minkoff 2002). Ett exempel på hybrid är när en organisation bedriver påverkansarbete för att bevaka en grupps intressen samtidigt som den erbjuder tjänster, riktade till samma grupp. Sådana hybridorganisationer kan ha svårt att få legitimitet från olika parter inom och utanför organisationen.

Min undersökning syftar till att från ett språkvetenskapligt perspektiv utforska förhandling kring hybriditet genom en fallstudie på medlemsorganisationen Rädda Barnen Sverige. Materialet består av interna, representativa och relevanta texter 2010–2020. Genom att utgå från Faircloughs (1992) tre dimensioner text, social praktik och diskursiv praktik, och från Billis’ (2010) kärnelement för ansvarsutkrävande, som verksamhetsprioriteringar, styrning och ägande, har jag analyserat narrativ och hur de stöds av metaforer och användning av pronomenet vi.

Resultaten avslöjar att medlemsorganisationer kan lida av praktikdesorientering, det vill säga att olika parter argumenterar inom skilda praktiker utan att mötas. Detta, tillsammans med oenighet kring hur medlemsrörelsen ska betraktas, riskerar att leda till motsättningar och misslyckanden.

Litteratur, se pdf med abstract.