Anna Vogel. Foto: Pia Nordin
Anna Vogel. Foto: Pia Nordin

Abstract

Rädda Barnen Sverige genomgår just nu en förändring. Från att främst ha arbetat med påverkan och opinionsbildning gentemot politiker, ska man nu också börja erbjuda välfärdstjänster inom utbildning, arbete/försörjning och vård och omsorg, bland annat genom att driva fritidsgårdar på Järvafältet och i Fisksätra. Välfärdstjänster är en kontroversiell fråga, främst bland Rädda Barnens 65 000 medlemmar men delvis också bland anställda på kansliet. Mitt syfte med forskningsprojektet är att utföra en diskursanalys för att ta reda på vilka olika perspektiv som strider mot varandra inom organisationen vad gäller att bedriva välfärd.

På kollokviet kommer jag att redogöra för vad som vägleder mig i min materialinsamling av centrala texter 2010-2020 från organisationen. Jag kommer att beskriva vilka avvägningar och svårigheter som materialinsamlingen medfört. Frågor om materialets relevans och representativitet kommer att stå i fokus. Vidare kommer jag att beskriva mina metoder, mer specifikt nyckelordsanalys, samt eventuellt något om legitimeringsanalys, narrativitetsanalys och metaforanalys. Här är validitet och reliabilitet centralt.