Ingela Holmström
Ingela Holmström
 

Visuellt-orienterat transspråkande är en särskild form av transspråkande (eller translanguaging) som bygger på olika samverkande språks visuella form, till exempel skriven svenska och engelska, eller ett tecknat språk, som svenskt teckenspråk. Sådant visuellt-orienterat transspråkande skiljer sig därmed från annat slags transspråkande som i hög grad förekommer i oral-auditiv form, dvs. genom språk i talad form (jfr Kusters, 2017).

Krister Schönström
Krister Schönström
 

För döva människor handlar visuellt-orienterat transspråkande om användning av svenskt teckenspråk och ett eller flera skrivna språk på ett mer eller mindre samtidigt sätt. Dessa språk fyller olika (och ibland strikt separata) funktioner för döva, eftersom svenskt teckenspråk inte har någon skriven form medan svenska språket inte är tillgängligt för dem i oral form. Detta innebär en språklig situation där (minst) två språk ständigt är närvarande. I föreliggande studie tittar vi närmare på denna språkliga situation och det visuellt-orienterade transspråkande som förekommer i en undervisningsmiljö i högre utbildning, där döva studenter undervisas av döva lärare, vilket förekommer på ytterst få universitet runt om i världen.

Vår studie (Holmström & Schönström, 2018a, 2018b) visar att det visuellt-orienterade transspråkandet i denna undervisningsmiljö innebär att såväl svenskt teckenspråk som skriven svenska och engelska förekommer mer eller mindre samtidigt i undervisningen genom olika visuella kanaler (tecken och skrift), på ett mycket naturligt och flexibelt sätt. Detta transspråkande medför en mer inkluderande och likvärdig studiemiljö för döva studenter, vilket kan bidra till ökat kunskapsinhämtande för dem. I förlängningen kan kunskaperna från denna studie också bidra till mer kunskapsstimulerande miljöer även för andra, t.ex. hörselskadade och hörande högskolestudenter och för andra elever inom hela utbildningssystemet som kan ha nytta av en utökad användning av visuell kommunikation.

Litteratur

Holmström, I., & Schönström, K. (2018a). Deaf lecturers’ translanguaging in a higher education setting. A multimodal multilingual perspective. Applied Linguistics Review, 9(1), 90–111. https://doi.org/10.1515/applirev-2017-0078

Holmström, I & Schönström, K. (2018b). Visuellt-orienterat transpråkande i högre utbildning. I: B. Paulsrud, J. Rosén, B. Straszer & Å. Wedin (Red.), Transpråkande i svenska utbildningssammanhang. (pp. 4968). Lund: Studentlitteratur.

Kusters, A. (2017). Deaf and hearing signers’ multimodal and translingual practices. Applied Linguistics Review, AOP.