Karolina Wirdenäs. Foto: Karin Ström
Karolina Wirdenäs. Foto: Karin Ström

Med hjälp av en förstudie har vi undersökt och beskrivit ett konkret vårdsammanhang som har hälsokommunikation som sin huvuduppgift. Mer preciserat handlar det om en studie av Transkulturellt centrums arbete (TC) med nyanlända personer (dvs. personer med uppehållstillstånd) respektive vården i Stockholms län. Vi valde att starta med TC då vi i en tidigare studie fått indikationer på att det hos dem pågår ett framgångsrikt och konstruktivt arbete med att bedriva hälso- och vårdkommunikation som motverkar exkludering i vården. Vårt övergripande syfte är att finna och beskriva hälsokommunikationsmodeller som är inkluderande, demokratiska och framgångsrika, och det hoppas vi så småningom kunna göra i en mer omfattande studie.

Förstudien genomförs med ett begränsat material. Vi har framför allt spelat in samtal inför, under och efter TC:s utbildningsinsatser, men vi har också samlat in bilder och texter för analys. Fokus ligger helt på Transkulturellt centrums arbete. Vi studerar inte migranter eller deras utveckling etc och inte heller andra deltagare i utbildningarna. Detta var ett krav från TC, vars incitament för deltagande är att förstudien bidrar till deras verksamhetsutveckling.

Vi har i vårt verksamhetsutvecklande arbete 1) besökt och intervjuat medarbetare på TC, 2) vi har följt fyra utbildningstillfällen (spelat in, antecknat och tagit bilder), 3) analyserat materialet, 4) haft uppföljande samtal med medarbetarna (gemensam analys), 5) fortsatt analysarbetet och är 6) redo att återrapportera. I vårt analysarbete med TC har vi använt oss av verksamhetsanalys (Bellander, Linell) och retorisk analys av appellformer.

Under seminariet kommer vi att kort att redogöra för arbetsprocessen, metoder och vad vi hittills har kommit fram till. Vi vill gärna diskutera olika möjliga vägar framåt och hur man med utgångspunkt i ett projekt som detta på kan positionera sig vetenskapligt.