Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson
Maria Lim Falk. Foto: Linnea Bengtsson

Hela det svenska utbildningssystemet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta har gällt utbildning i högskolan sedan 90-talet (Högskolelagen 1992:1434) och det gäller utbildning i skolväsendet sedan 2010 (Skollagen 2010:800). Vad dessa begrepp innebär råder det dock ganska olika uppfattningar om, och än större är tolkningsmöjligheterna vad gäller frågan hur vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet får genomslag i det dagliga arbetet i skolan.

För lärosäten (som SU) och institutioner (som t.ex. Svefler) som bedriver en omfattande lärarutbildningsverksamhet vilar ett stort ansvar, då vår uppgift är att tillhandahålla en forskningsintegrerad lärarutbildning ”som rustar dem [lärarna] för att verka i ett utbildningssystem på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i en föränderlig värld” (SOU 2018:19, s. 11).

Jag har själv deltagit i många sammanhang där begreppen används, först som om det vore självklart vad de betyder och sedan med stor förvirring. Det gäller såväl arbetsmöten i skolpraktiken som möten gällande kurser och inriktningar på våra lärarutbildningar och projektmöten som inkluderar samverkande parter från olika verksamheter. I alla dessa situationer aktualiseras frågor om vilken forskning, vilken vetenskaplig grund, vilken beprövad erfarenhet som kurser, undervisning eller samverkan bygger på (och varför).

I år, 2020, är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i fokus i det Skolverksuppdrag som RUC (regionalt utvecklingscentrum) har haft sedan 2016. RUC leds från olika lärosäten i landet – SU är ett av dessa lärosäten, och jag kommer vara en av dem som leder detta nätverk för skolhuvudmän i stockholmsregionen under 2020. Det känns därför dags att börja reda ut vad dessa begrepp betyder och vad som är rimligt och meningsfullt att lägga in i dem för att de ska vara applicerbara i arbetet med kvalitetssäkring och skolutveckling.

Tilläggas kan också att denna diskussion liksom kan relateras till det pågående arbete om samverkan vid institutionen. Den som kommer får veta mer!

Jag önskar alltså ganska förutsättningslöst diskutera begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och begrepp som ofta dyker upp i sammanhanget, t.ex. vetenskapligt förhållningssätt, kritiskt tänkande, erfarenhetsbaserad kunskap, ovetenskapliga metoder, forskningsbaserat arbetssätt, systematiskt kvalitetsarbete, skolsamverkan, samverkan kring praktikutvecklande forskning, praktiknära skolforskning, forskningsbaserad skolutveckling.

Tips på läsning

Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19 [PDF]

Skolinspektionen 2019. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet [PDF]