Till Språkbrukskollokivet 14 mars föreslår vi att vi dels läser om Karlsson & Strand (2012), dels väljer en annan publikation där text/skrift kommer in i en analys som också har andra data (eller teoretisk/metodologisk publikation).

Hör av dig till Mona Blåsjö eller Theres Bellander om du kort vill sammanfatta en publikation i aviserat perspektiv.

Alla är förstås också välkomna att komma och bara lyssna och diskutera.

Karlsson, Anna-Malin & Strand, Hans (2012). Text i verksamhet: mot en samlad förståelse. Språk & stil. 22:1. S. 110–134. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:540140/FULLTEXT01.pdf