Sammanfattningar, Med svenska språket som redskap ... version 2 (fredag + lördag) (67 Kb)

TEMAKOLLOKVIER LÖRDAG

Tema 1

Nybörjarundervisningens didaktik I

1. Peter Lundkvist och Anders Eklund, Stockholms universitet
"Nybörjarundervisning i storgrupp – inte bara ett sätt att spara pengar utan även en möjlighet att skapa homogena grupper"

2. Yrja Haglund, Università degli Studi di Firenze
"Grammatikens roll i nybörjarundervisning i svenska som främmande språk"

3. Susann Bertills, Vasa universitet
"First Steps in Vaasa – språkbadsmetoden för studenter"

Nybörjarundervisningens didaktik II

4. Liivi Jakobsson, Högskolan Dalarna
"Formativ bedömning – ett måste i nätbaserad språkundervisning"

5. Katja Peltola, Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors och
Taija Swanström, Aalto-universitetet, Esbo
"Samarbete mellan olika högskolor inom nybörjarundervisning i svenska"

6. Eva Bogren, Stockholms universitet
"Tandem. Självstyrd språkinlärning i tandem – att lära sig varandras språk"

Tema 2

Skriftbruk som redskap för akademiska studier I

1. Marie Nelson, Uppsala universitet
"Skapligt vetenskapligt – om vetenskapliga texters utrymme i främmandespråksundervisningen"

2. Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg, Stockholms universitet
"Lån, självständighet och andra kvaliteter i studenters akademiska texttyper"

3. Margareta Olofsson (och Inga Sjödin), Karolinska Institutet
"Stöd för vetenskapligt skrivande under akademiska studier"

Skriftbruk som redskap för akademiska studier II

4. Gunlög Sundberg, Stockholms universitet
Kommunikationsetnografi – en metod för språkinlärare?

5. Klara Sjo, Norges Handelshøyskole
"Business fra begynnelsen: fagspråk for utenlandske begynnerstudenter"

6. Carina Carlund, Sofie Johansson Kokkinakis och Emma Sköldberg, Göteborgs universitet
"Mot en webbaserad svensk akademisk ordlista"

Tema 3

Muntlig färdighet på högskolan - formativ och summativ bedömning

1. Annika Spolin, Stockholms universitet
"Hur testas och bedöms muntlig färdighet i Tisus"

2. Elisabet Westin, Malmö högskola
"Facilitering av uttal och prosodiska element i svenska genom formativ och kontinuerlig bedömning"

3. Karen Lund, Danmarks pedagogiska universitetsskole, Aarhus Universitet
"Språkscreening för yrkesutbildning"

Tema 4

Samverkan mellan lärosäten

1. Viktor Hennius, Mälardalens högskola
"Internationella samarbeten inom skandinavistik eller svenska som främmande språk"

2. Gabriella Morén, Umeå universitet
"Samrådsgruppen – ett samarbete i utveckling"

3. Helén Ericson och Catarina Persson, Stockholms universitet
"Språkutvecklande undervisningssätt för lärare i svenska i utlandet – rapport från en ny fortbildningskurs på Stockholms universitet"