Den 30:e sammankomsten för svenskans beskrivning ägde rum vid Stockholms universitet 10–11 oktober 2008. Det hade då gått 45 år sedan den första Svenskans beskrivning som gick av stapeln under namnet ”Sammankomst för att dryfta frågor gällande svenskans beskrivning I – Första sammankomsten, Stockholm 1963”. Arrangör var nu liksom då Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

Temat, "att beskriva svenskan", är på en gång återblickande, framåtblickande och självreflekterande: Hur har vi gjort för att beskriva svenskan genom åren? Hur gör vi i dag? Vad är det som beskrivits? Hur kommer svenskans beskrivning att se ut i framtiden? Och vad är det som kommer att beskrivas då? Kort sagt: Vilka vetenskapstraditioner, infallsvinklar, metoder och studieobjekt ryms inom forskningsområdet svenska språket?

Paneldebatt!

Inbjudna deltagare från olika delar av samhället samtalar utifrån frågan "Vad vill vi veta om svenskan?" Vi har nöjet att presentera

  • Tomas Fürth, framtidsforskare på Kairos Future
  • Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen
  • Arne Jarrick, historiker och huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet
  • Eva Ström, författare.

Moderator: Kerstin Norén, nordist och rektor för Karlstads universitet.

Plenarföreläsningar!

Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs universitet, ger oss problematiserande perspektiv på vad svenska är idag, under rubriken: Vems svenska ska beskrivas? Problem med att använda termen ”native speaker” om ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.

Fred Karlsson, professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, ger det lingvistikhistoriska perspektivet under titeln: Synpunkter på utvecklingen genom decennierna av ”Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning” medelst analys av 753 föredrag hållna vid nämnda sammankomster 1963–2007.

Dessutom blir det workshoppar, fest och mycket mer!

Webbplatsens URL-adress: www.nordiska.su.se/svebe30

E-postadress för frågor och synpunkter: svebe30@nordiska.su.se

Välkomna önskar organisationskommittén!

Anders Björkvall, Mona Blåsjö, Ulrika Djärv, Anders Eklund, Eva Engfeldt, Cecilia Falk, Anja Peterson, Karolina Wirdenäs och Anna Vogel.