Gunilla Almström Persson. Foto: Privat
Gunilla Almström Persson. Foto: Privat

Jean-François Lyotard såg slutet på de ”stora berättelserna” som ett utmärkande drag för postmodernismen. Nu befinner vi oss emellertid i en tid där berättelser – både små och stora – tycks dominera politiken. Det varnas för att sanning och fakta tillmäts allt mindre betydelse i det politiska samtalet. Istället handlar det om att övertyga väljare med hjälp av berättelser. Det kan t.ex. handla om hur särskilt utsatta i samhället porträtterats och hur deras rättigheter hamnar i skymundan. Frågor ställs om välfärdsstatens gränser och vilket ansvar staten har för personer som hamnar i dess gränsland. Genom att kommunicera berättelser visar politiker att deras lösningsförslag baseras på vardaglig erfarenhet hos vanliga människor snarare än logiska resonemang och vetenskaplig expertis. Berättelserna får också spridning i vår samtid genom ökade krav på politainment och mediekompabilitet.

En fråga som blivit föremål för såväl politisk som rättslig diskussion är vilket ansvar välfärdsstaten har för särskilt utsatta grupper i samhället. I ett rättsvetenskapligt projekt har detta ämne behandlats med fokus på rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige och på vilket sätt de missgynnas i förhållande till andra grupper av barn. En principiellt viktig fråga som under seminariet diskuteras är varför några av samhällets mest utsatta barn hålls utanför välfärden och hur en sådan exkludering kan motiveras utifrån ett människorättsperspektiv.

Det fakultetsöverskridande nätverket ”Språk och politik” intresserar sig för berättelsens potential, funktion och eventuella risker i det politiska samtalet. Hur ser politikens berättelser ut och vilka berättelser får väljarnas förtroende? Vid seminariet vill vi diskutera teoretiska och metodiska utmaningar med att forska om narrativ, samtidigt som vi har ett empiriskt intresse av vilka berättelser som faktiskt får genomslag. Seminariedeltagarna får således gärna bidra med exempel!

Medverkande

Gunilla Almström Persson, Institutionen för svenska och flerspråkighet; Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Charlotta Seiler Brylla, Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska; Kavot Zillén, juridiska institutionen.

Anmäl dig senast 18 september

Anmäl dig senast 18 september via Doodle.

Om profilseminarierna

Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är en uppskattad plats för möten med kollegor från området och en inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Profilseminarier