Föredrag

Att förmedla kunskap i flerspråkiga klasser

Fortbildning för anställda inom Korta vägen vid Stockholms universitet, december 2016.

Att möta elever med svenska som andraspråk – en föreläsning om språkutvecklande arbetssätt

Gästföreläsning för blivande yrkeslärare på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet, oktober 2016.

Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation

Monterpresentation och storföreläsning om hur retorikens grundpelare etos, logos och patos kan fungera som verktyg för läsande, kritiskt förhållningssätt och kommunikation i tal och skrift. Bokmässan i Göteborg, 22 september 2016.

https://bokmassan.se/uploads/2016/05/fa033a26-08c5-479d-a854-f6ef3c12eca3.pdf

Sanoma Utbildningsmonterprogram Bokmässan 2016 (55 Kb)

Akademiskt läsande och skrivande

Tre gästföreläsningar om akademiskt läsande och skrivande på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, hösten 2016.

Seminarium om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet i akademisk miljö

Seminarium/workshop för språklärare vid universitet och högskolor, 13 april 2016.
Inbjudan till seminarium om undervisning och bedömning av muntlig språkfärdighet 13 april 2016 (382 Kb)

Retorik och presentationsteknik

Inbjuden av Ekonomernas utbildningsutskott att hålla föreläsning om retorik, 8 december 2015.

Pedagogisk eftermiddag. Tema: Svenska inför akademiska studier

Föreläsning och workshop för ca 40 lärare på Behörighetsgivande kurs från Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå och Uppsala universitet samt Malmö högskola, 9 oktober 2014.

Bemötande och presentationsteknik

Inbjuden att hålla föreläsning och workshop på Vetenskapens hus, 2 april 2014.

Retorik, kommunikation och kvinnligt ledarskap

Inbjuden som föreläsare till Qnet på Länsförsäkringar i Stockholm, 2 december 2013.

Retorik för lärare – Hur använder man retoriska verktyg i lärarrollen?

Inbjuden att hålla föreläsning och workshop i Lärarrummet i Gula villan, 26 november 2013.
http://www.sus.su.se/blogg/2013/10/15/v%C3%A4lkomna-till-l%C3%A4rarrummet-i-gula-villan

Poster Lärarrummet ht -13 (1058 Kb)

Våga tala inför en grupp

Inbjuden som föreläsare på Studentdagen vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, 31 januari. 2013.
Poster Språkdagen 2013

 

Föreläsningar

Ett urval:

  • Muntlig interaktion inför akademiska studier
  • Att läsa och skriva inför akademiska studier
  • Framträdande och retorik
  • Muntlig färdighet – Argumentation
  • Rösten, kroppen, talet och uttalet – så hänger det ihop
  • Grammatik i andraspråksperspektiv

 

Konferensbidrag

Retoriken som resurs för läsning, skrivande och muntlig kommunikation

Föreläsning om hur lärare med hjälp av retoriken kan ge elever användbara verktyg för läsande, kritiskt förhållningssätt och kommunikation i tal och skrift. Skolforum 2016.

Kollegial utveckling av det akademiska lärarskapet

Tema: Lärandemiljöer i högre utbildning

Hur kan man utveckla det egna akademiska lärarskapet genom kollegialt samarbete i form av så kallad tandemundervisning? I denna workshop presenteras och diskuteras en trestegsmodell för hur tandemundervisning kan se ut i praktiken och hur denna kan stödja den kollegiala och pedagogiska utvecklingen hos universitetslärare.

Presentation och workshop på den högskolepedagogiska konferensen NU2016 i Malmö, 15–17 juni 2016.
Program NU2016

Tandemundervisning – ett sätt att utveckla det akademiska lärarskapet

Tema: Kollegial pedagogisk utveckling

Presentation av och diskussion kring en arbetsmodell för tandemundervisning i tre steg som syftar till at stödja den kollegiala pedagogiska utvecklingen. Stockholms universitets Lärarkonferens 2016 – undervisning och lärande i akademin, 18 februari 2016.

Akademisk svenska för andraspråkstalare – presentation av AKSVA-projektet

Tema: Akademisk litteracitet

Presentation av ett projekt om kvalitetsutveckling av utbildningen Akademisk svenska för andraspråkstalare (AKSVA). Stockholms universitets Lärarkonferens 2016 – undervisning och lärande i akademin, 18 februari 2016.

Språket som redskap för lärande

Föreläsning om språkets betydelse för lärandet och om hur man ger elever beredskap att möta de språkliga utmaningar som högre studier innebär. Skolforum 2015.
http://invitepeople.com/public/seminars/3768

Muntlig interaktion – ett redskap för lärande

Seminarium/workshop om muntlig interaktion och språkutvecklande arbetssätt som redskap för kunskapsutveckling. Skolforum 2015.
http://invitepeople.com/public/seminars/3782

Läsande och skrivande som redskap för lärande

Seminarium/workshop om att stärka elevers läs- och skrivförmåga samt kunskapsinhämtning genom språkutvecklande arbetssätt. Skolforum 2015.
http://invitepeople.com/public/seminars/3791

Framträdande och retorik

Presentation av kursen Framträdande och retorik på Stockholms universitets internkonferens om lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna (mars 2014).

Språkfärdighet och förkunskaper hos nybörjarstudenter på universitetet

Presentation och diskussion på Stockholms universitets lärarkonferens 2013 – undervisning och lärande i akademin.
Program Lärarkonferensen 2013 (168 Kb)

Lån, självständighet och andra kvaliteter i studenters akademiska texttyper.

Föredrag inom temakollokviet Skriftbruk som redskap för akademiska studier på konferensen ”Med svenska språket som redskap för akademiska studier – hur möter högskolan internationella studenters behov?” (september 2011).

Sammanfattningar, Med svenska språket som redskap ... version 2 (fredag + lördag) (67 Kb)