Lim Falk, Maria

Maria Lim Falk

Forskare vid Svenska Akademien. Filosofie doktor i nordiska språk. Ämnesstudierektor för lärarutbildningarna i svenska. Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Skärgård med vatten kobbar och skär. Foto: Maria Lim Falk

Intensivutbildning i svenska för nyanlända skolelever (2016–2019)

Intensivutbildning i svenska för nyanlända är ett treårigt utvecklingsprojekt med inriktning på skola och undervisning. Syftet är att gynna integrering av nyanlända elever i högstadie- och gymnasieåldern. Vi har för avsikt att utarbeta en undervisningsmodell som främjar de nyanlända elevernas möjligheter att avancera inom utbildningen eller i yrkeslivet.

Maria Lim Falk. Foto: Privat

Språkforskare: ”Svårt bedöma hur bra det är”. Om engelskspråkig ämnesundervisning

Trots att det blir allt vanligare med engelskspråkig ämnesundervisning i svenska skolor, är det ingen som vet hur effektiv den är för elever som har svenska som modersmål. Språkforskaren Maria Lim Falk har i en avhandling undersökt en normalpresterande gymnasieskola där undervisningsspråket i en del klasser var engelska, för att se hur de elever som hade svenska som modersmål presterade.

Forskningsintressen

Min forskning handlar på ett övergripande plan om relationen mellan språk och lärande, och mellan språk (L1 och L2/FL) i tvåspråkiga undervisningskontexter. Forskningen har tydlig anknytning till språkinlärnings- och språkutvecklingsteorier och till andraspråksforskning/tvåspråkighetsforskning. Forskningen har huvudsakligen riktats mot skolan, lärares och elevers språkbruk och elevers språk- och kunskapsutveckling, men också mot universitetet och studenters, doktoranders och forskares appropriering av avancerade kunskaper och ett akademiskt och specialiserat språkbruk. Huvudsakliga forskningsobjekt är undervisningskontexter, klassrumssamtal och texter.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Jag har under flera år deltagit i kursutvecklingsarbete på kurser både i den gamla lärarutbildningen, den nya lärarutbildningen och nu den allra nyaste lärarutbildningen. Jag ingår i institutionens arbetsgrupp för den nyaste lärarutbildningen och i den institutionsöverskridande arbetsgruppen för ämneslärare 7–9 och gymnasiet med inriktning mot svenska och svenska som andraspråk.

Projekt

Utvecklingsprojekt och forskningsprojekt.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Undervisning

För närvarande har jag ingen undervisning.

Övriga uppdrag

Leder Ämnesdidaktiska kollokviet vid institutionen.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.