• 2008–2012: Rekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga organisationer
  • 2005–2007: Samnordisk validering av språktest i de nordiska språken som andraspråk för tillträde till universitets- och högskolestudier i Norden
  • 2005–2007, 2009–2010: Textkorpus för Tisus

 

2008–2012: Rekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga organisationer 

Min roll: Projektledare

Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Medforskare: Fil.dr Claes Linde och fil.dr Åsa Casula Vifell, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Projektbeskrivning

Hur sker kompetensöverföring och förnyelse i statliga myndigheter när Sverige förvandlas till ett flerspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk? Detta är en kärnfråga för studien, som utgår från föreställningen om representativitet i offentlig förvaltning som ett demokratiskt värde. Vi vill undersöka rekrytering och socialisering av personer med flerspråkig och flerkulturell kompetens till statlig förvaltning, liksom språkets betydelse som arbetsredskap i en kontext med höga krav på kommunikativa färdigheter.

En delstudie tar upp statliga myndigheters identitet. Vad skiljer dem från andra arbetsplatser? Hur ser man på rekrytering utifrån denna kunskap? En annan delstudie gäller språkets betydelse. Hur tillämpas det tredje språkpolitiska målet om att den offentliga svenskan ska vara "vårdad, enkel och begriplig” i detta sammanhang? Hur stödjer, tillvaratar och bedömer man flerspråkig och flerkulturell kompetens?

Utgångspunkt är en speciell förvaltningsutbildning för invandrade akademiker. Utbildningen innehåller två praktikperioder där mötet med myndigheter som arbetsplats och med svenska som arbetsspråk är ett viktigt inslag. Även internationella jämförelser kommer att göras.

Frågorna är aktuella för offentlig förvaltning i allmänhet, liksom för dem som forskar om samhällsförändringar knutna till ett flerspråkigt samhälle, om samverkan mellan utbildning och arbetsmarknad och för dem som utbildar personer med flerspråkig och flerkulturell kompetens.

 

2005–2007: Samnordisk validering av språktest i de nordiska språken som andraspråk för tillträde till universitets- och högskolestudier i Norden

Min roll: Projektledare 2005-2006

Finansiär: Nordiska ministerrådet/Nordplus språk

Medsökande: Norsk språktest vid Bergens universitet; Studieskolan i Köpenhamn

Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att gemensamt analysera och validera de tre nordiska språktesten i svenska, norska och danska som andraspråk som ger tillträde till akademiska studier i Norden. Detta görs bland annat i relation till Europarådets beskrivning av språkkunskaper på B2/C1-nivå – The Common European Framework of Reference for Languages.I Danmark gäller det Studieprøven, i Norge Test i norsk - - höyere nivå och i Sverige Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier).

 

2005–2007, 2009–2010: Textkorpus för Tisus

Min roll: Projektledare

Finansiär: Granholms stiftelse 2005-2007, Ebba Danelius stiftelse 2009-2010

Medarbetare: Universitetsadjunkt Peter Lundqvist, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet

Projektbeskrivning

Insamling av andraspråkstexter från avancerade inlärare från Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Tisus) för att skapa en sökbar textkorpus.

 

1996–1998: Test Development Programme for Less Widely Taught and Used Languages

Min roll: Deltagare

Medsökande: Margaretha Corell, Projektgruppen FINGS (Finland, Irland, Norge, Grekland och Sverige)

Finansiär: Europeiska kommissionens DG XXII inom SOCRATES-LINGUA D)

Översättning och bearbetning av nationella versioner av Testhandboken (Guidelines for test writers), en Testordlista (Glossary of testing terms) samt nivåbeskrivningar för bedömning av språkfärdighet (Can do statements)