Verksamhetsnära kompetensutveckling

Modellen bygger på en form av kollegialt lärande där deltagarna, med stöd av en handledare, diskuterar de texter som ingår i modulen, planerar undervisningsaktiviteter utifrån innehållet i artiklarna, genomför aktiviteten i sitt klassrum och följer till sist gemensamt upp hur aktiviteten fungerade i praktiken.

Materialet är indelat i moduler

Modulerna är tas fram genom samarbete mellan Skolverket, forskare och lärare. De innehåller artiklar, diskussionsfrågor, förslag på undervisningsaktiviteter och filmer – material som ska fungera som underlag för diskussion och reflektion över undervisningen eller verksamheten. Modulerna innehåller även stöd för gemensam planering och uppföljning. Målet är att deltagarna får möjlighet att dels reflektera över vad de gör, dels tillsammans utveckla undervisningen och verksamheten.

Se vidare: Lärportalen: Att arbeta med modulerna (Öppnas i nytt fönster.)

Utvecklande skrivundervisning

Elevernas skrivutveckling når aldrig ett slutmål – nya genrer och nytt innehåll innebär nya utmaningar och fler steg i utvecklingen mot en avancerad skriftspråkskompetens. En utvecklande skrivundervisning behöver göra eleverna förberedda att möta dessa utmaningar, både under gymnasietiden och i kommande studier och yrkesliv.

[...]

I modulens undervisningsaktiviteter får [man] bland annat möjlighet att kartlägga skrivdiskurser i undervisningen, arbeta med uppgiftsformuleringar och utveckla arbetet med respons. 

Målgrupp: lärare i svenska och svenska som andraspråk.
Modulen är framtagen av Stockholms universitet.
Vetenskapliga ledare: Maria Lim Falk och Karolina Wirdenäs

Modulen innehåller följande delar

  • Skrivande på gymnasiet
  • Skrivkompetenser 
  • Samtal om text och skrivande 
  • Retorik och argumenterande skrivande 
  • Skrivbedömning
  • Utredande text 
  • Responsstrategier och verktyg 
  • Bygga och värdera kunskap

Text ovan från Lärportalen, där du kan läsa mer om modulen: Lärportalen: Utvecklande skrivundervisning (Öppnas i nytt fönster.)