Jäv kan föreligga vid beslut, eller vid beredning av ett ärende inför beslut. Därför är det inte bara beslutsfattare som kan vara jäviga, utan även personer som bereder eller handlägger ärenden.

De olika typer av jäv som brukar urskiljas kan vara till hjälp för att förstå när jäv kan uppstå och vad det kan handla om. Typerna 1 och 2 (se pdf) handlar båda om att beslutsfattaren eller personer i hens närhet kan antas vinna fördelar genom beslutet. Typerna 3 och 4 handlar om att sitta på dubbla stolar, och därmed påverka beslutsprocessen på ett otillbörligt sätt. Typ 5 är tänkt att fånga upp alla andra tillfällen då opartiskhet kan ifrågasättas, genom att en person kan misstänkas vara bunden till ett visst intresse i en sakfråga, vilket rubbar förtroendet för beslutet.