Publikationer

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Doktorsavhandlingar i nordiska språk

Doktorsavhandlingar i nordiska språk

Författare Titel År
Yvonne Carlsson
Genericitet i text 2012
Gunilla Hellström
Saco-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidningsledare 2011
Sara Myrberg
The Intonational Phonology of Stockholm Swedish 2010
Milda Rönn
”Det är inte förrän man gör det som man förstår” : Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola 2009
Ulrika Djärv
Fornsvenskans lexikala kodifiering i Söderwalls medeltidsordbok 2009
Jonatan Pettersson
Fri översättning i det medeltida Västnorden 2009
Gunilla Almström Persson
Perspektiv i polisprotokoll 2009
Maria Westman
Skriftpraktiker i gymnasieskolan : Bygg- och omvårdnadselever skriver 2009
Stina Hållsten
Ingenjörer skriver : Verksamheter och texter i arbete och utbildning 2008
Linda Kahlin
Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal 2008
Maria Lim Falk
Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser 2008
Andreas Nord
Trädgårdsboken som text 1643–2005 2008
Magnus Källström
Mästare och minnesmärken : Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden 2007
Annika Johansson
Nederländskans komen och svenskans komma : En kontrastiv undersökning 2006
Ingela Tykesson-Bergman
Samtal i butik : Språklig interaktion melllan biträden och kunder 2006
Per Mårtenson
Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap 2005
Bronisława Zielonka
The Role of Linguistic Context in the Acquisition of the Pluperfect : Polish Learners of Swedish as a Foreign Language 2005
Gunlög Sundberg
Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare 2004
Ulf Larsson
De fyra elementen : En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi 2004
Charlotte Engblom
Samtal, identiteter och positionering : Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö 2004
Mona Blåsjö
Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer 2004
Anna Vogel
Swedish Dimensional Adjectives 2004
Jeanna Wennerberg
Tempus och transitivitet i dövas andraspråk 2004
Kerstin Tropp
Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk 2012
Karin Milles
Kvinnor och män i möte : En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten 2003
Patrik Åström
Senmedeltida svenska lagböcker : 136 lands- och stadslagshandskrifter : dateringar och dateringsproblem 2012
Anders Björkvall
Svensk reklam och dess modelläsare 2012
Anna-Malin Karlsson
Skriftbruk i förändring : en semiotisk studie av den personliga hemsidan 2009
Kristina Jämtelid
Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld : flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag 2002
Yvonne Lindqvist
Översättning som social praktik : Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska 2012
Jan Svanlund
Metaforen som konvention : graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer 2012
Antti Ylikiiskilä
Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska 2012
Göran Stenberg
Döden dikterar : En studie av likpredikningar och gravtal från 1600- och 1700-talen 2011
Alexander Želtuchin
Orthographic codes and code-switching : a study in 16th century Swedish ortography 2012
Per Ledin
Arbetarnes är denna tidning : textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen 2012
Roger Andersson
Postillor och predikan : en medeltida texttradition i filologisk och funktionell belysning 2019
Mats Larsson
Från tjeckiska till svenska : Översättningsregler för litterärt talspråk 2011
Sirpa Koiranen
Språk, musik och kultur : En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kulturella värderingar 2011
Tomas Riad
Structures in Germanic Prosody : A diachronic study with special reference to the Nordic languages 2008
Ulla Ekvall
Gotländska växtnamn : tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick 2012
Åsa Brumark
Blindness and the Context of Language Acquisition 2011
Lennart Hellspong
Regulation of Dialogue : A Theoretical Model of Conversation with an Empirical Application 2011
Inger Larsson
Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr : en datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning 2012
Karin Junefelt
Blindness and Child-Adjusted Communication 2011
Hans Strand
Nusvenskt tidningsspråk : kvantitativa studier av reportage i morgon-, kvälls- och veckopress 2012
Ulla-Britt Kotsinas
Svenska svårt : några invandrares svenska talspråk : [ordförrådet] 2011
Olle Josephson
Svåra ord : En undersökning av förståelsen av 153 ord från ekonomiska, sociala och politiska sammanhang 2011
Jan Paul Strid
Nären, Njärven och Njurhulten : studier över en grupp svenska sjönamn och därmed samhöriga ord i nordiska språk 2012
Britta Fritzdorf
Symbolstudier i Sven Delblancs Hedebysvit 2011
Ulla Clausén
Nyord i färöiskan : ett bidrag till belysning av språksituationen på Färöarna 2012
Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Arkivet och diariet

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Bibliotek nordiska språk och tvåspråkighet, bokbeställningar

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Falk

Redaktör skriftserier och avhandlingar

Pia Nordin. Foto: privat

Kommunikatör Pia Nordin

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Språkspalter
Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube