Nya publikationer

Nya publikationer Svenska/Nordiska språk

Se även publikationsdatabasen DiVA för hela institutionens samtliga publikationer. Träfflistan är sorterad på nyast först, men du kan lätt ändra sorteringen.

Omslag Samtal om svenska

Ny bok: Samtal om svenska. Förhandling, positionering och känslosvall

Vilka uppfattningar ligger bakom omdömen som ”bra” och ”dåligt” språk? Det har Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där elever och lärare besvarat en enkät och värderat ett antal autentiska exempel på samtida svenska och resonerat om dem i fokusgrupper. I boken studeras inte bara vad gruppdeltagarna säger, utan också hur de säger det.

Bokomslag med rutor i olika färger med text Ordbildning på olika språk

Ny bok: Ordbildning från grunden

Hur sätter man samman nya ord i svenskan? Heter det järnvägstation eller järnvägsstation, skattavdrag eller skatteavdrag? Vad betyder prefixen be- i betvivla och för- i förtala? Vilka är de vanligaste nekande prefixen? Vilken betydelse har suffixet -bar i adjektivet bärbar? Vilken är den latinska motsvarigheten till -bar? Hur används suffixet -is i ord som godis eller brådis? Finns det manliga och kvinnliga suffix? Dessa och många fler frågor besvaras i Ordbildning från grunden.

Bokomslag: stor blå fylld cirkel mot svart bakgrund.

Ny bok: Språkpolitik

Språkpolitik kan handla om två ting. Dels om förhållandet mellan olika språk i samhället: något eller några ska vara landets huvudspråk, några ska användas som undervisningsspråk, i myndighetskontakter eller i medier. Dels om det inre tillståndet för viktiga språk i riket: tillgången till ordböcker, termdatabaser, översättningsprogram; en diskussion om rätt och fel där alla kan delta.

Tre artiklar under temat Nyanländas språkutveckling

Tre projektmedarbetare i Svenska Akademiens utvecklingsprojekt Intensivsvenska har blivit engagerade av Skolverket att skriva artiklar under temat Nyanländas språkutveckling för en så kallad kompetensutvecklingsmodul i Språk-, läs- och skrivutveckling (Läslyftet).

En kvinna och en man sitter och diskuterar skrivet/ritat material. Photo: racorn, MostPhotos

Ny artikel. Kommunikativa mönster i Sverige och Finland

Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Artikel i Språkbruk av Sofie Henricson och Marie Nelson, IVIP.

Bokomslag: En person borstar tänderna med en trasa. På tröjan står det SNUSK.

Ny doktorsavhandling: Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell

Johanna Ledin har disputerat vid Örebro universitet på sin avhandling "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter: en tentativ modell". Johanna är examinerad språkkonsult i svenska och lärare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hon arbetar också som språkhandläggare på Svenska Akademien.

Kampen om texten

Ny bok: Kampen om texten. Examensarbetet i lärarutbildningen

Varje lärarutbildning ska avslutas med ett vetenskapligt examensarbete. Det är en svår uppgift för både lärarstudenter och lärarutbildare. I forskningsprojektet Kampen om texten följdes lärarstudenters skrivande under flera terminer fram till examensarbetet. Resultaten redovisas i denna bok.

Omslag /cover Imperative Turns at Talk slsi30

Ny artikel/New article IVIP. Imperatives in Swedish medical consultations

This chapter investigates the use of imperative-formatted directives in Swedish medical consultations. The specific focus of the chapter is the division of labor between straight, non-modulated imperative turns and imperative turns which are modulated with a discourse particle or some other verbal mitigating device.

Bokomslag med bild på medeltida tänkebok. Källa: Stockholms stadsarkiv. Fotograf:

Ny dokorsavhandling i nordiska språk: Stockholms stads tänkeböcker

Stockholms stads tänkeböcker. Funktionell texthistoria 1476–1626. I Theresia Petterssons doktorsavhandling undersöks språk och texter från Stockholms rådstugurätts protokoll, tänkeböckerna, 1476–1626. Under svensk senmedeltid och tidigmodern tid tas skriftspråket i bruk i allt fler sociala och samhälleliga sammanhang, inte minst i städernas administration. I tänkeböckerna kommer vi detta tilltagande folkspråkiga skriftbruk in på livet.

Omslag bok Flerspråkighet som resurs

Ny bok. Flerspråkighet som resurs

I denna nya bok presenterar trettio författare sin forskning om och arbete med andraspråksutveckling och flerspråkiga elevers lärande. Bokens syfte är att visa hur flerspråkighet kan användas som resurs för undervisning i förskola, grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. Från institutionen medverkar Gunlög Sundberg och Maria Rydell med varsin artikel.

Bråttom, men till vilket pris? Om undervisning för nyanlända

Över 40.000 barn och ungdomar har under de senaste åren kommit till Sverige och de flesta av dem är nu inne i det svenska skolsystemet. Som stöd till huvudmän, rektorer och lärare finns styrdokument och riktlinjer för hur undervisningen av nyanlända ska gå till. Frågan är om dokumenten ger det stöd som behövs? Maria Lim Falk och Gustav Westberg har undersökt det.

Omslag The Knowledgeable Parent

Ny doktorsavhandling i nordiska språk: The Knowledgeable Parent

The Knowledgeable Parent. Ideologies of Communication in Swedish Health Discourse. Doktorsavhandling i nordiska språk av Linnea Hanell, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Människor skapar sin egen hälsa genom att medvetet välja vad de äter, hur de rör på sig, och vad de har för vanor. På samma sätt skapar föräldrar hälsa i och för sina barn, redan från graviditeten. För att klara av detta behöver föräldrar kunskap, och denna kunskap får de genom olika former av kommunikation.

Omslag Sjutton studier. Illustration geometriska figurer i brunt/svart/vitt, av Karin Hedbrant

Ny bok: Sjutton studier. Valda artiklar om fonologi, grammatik, semantik, text och språkhistoria

Staffan Hellberg var professor i nordiska språk vid Stockholms universitet från 1987 till 2009. Han är en av huvudförfattarna till Svenska Akademiens grammatik och fortfarande verksam forskare. I denna bok finns ett urval ur hans vetenskapliga produktion under ett långt forskarliv, alltifrån en diskussion om stavning som lingvistiskt problem från 1975 till en studie av medeltidsskalden Sigvat från 2010.

Omslag Svenskan i Finland 16

Hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal

Nytt konferensbidrag från Svenskan i Finland 16 av Marie Nelson. I samband med att studenter vid universitet och högskolor skriver längre akademiska texter erbjuds de vanligtvis handledning. Ett centralt inslag i alla typer av akademisk handledning är att handledarna ger studenterna råd. I artikeln undersöker vi hur språkliga råd motiveras och förklaras i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal.

Bokomslag Språk i samspel

Ny bok: Språk i samspel. Retorik för pedagoger

”Språk i samspel. Retorik för pedagoger” av Gunilla Almström Persson, Vendela Blomström, Anna Vogel och Karolina Wirdenäs. Boken vänder sig till dig som studerar inom lärarutbildningen, eller redan är verksam lärare och pedagog samt till andra intresserade.

Finlands och Sveriges flaggor

Ny artikel/New article: Nog är det tillräckligt!

”Vill du gå med på bio?” frågar du en kompis. Svaret blir: ”Jag kommer nog med.” Hur tolkar man ett sådant svar? Är man född i Sverige och har svenska som modersmål, tolkas svaret ofta som ”Jag kommer troligen med”, med en viss inbakad osäkerhet. Är man född i Finland och har svenska som modersmål, är man däremot rätt säker på att få sällskap till biosalongen. Jan Lindström, Helsingfors universitet, och Catrin Norrby, Stockholms universitet, skriver i Språktidningen.

Omslag avhandling

Ny doktorsavhandling i nordiska språk: Organisation, attityder, lärandepotential

Organisation, attityder, lärandepotential. Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad. Doktorsavhandling av Ingrid Lennartson-Hokkanen, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Omslag Swedish on the Åland Islands

New book/chapter. Swedish on the Åland Islands: A non-dominant yet dominating variety

This study discusses the language situation in Åland in terms of language use, attitudes, identity and political circumstances. The result of a written pilot questionnaire about the Åland residents' everyday language use shows that the Swedish language has a remarkably strong position. Finland Swedish is a non-dominant variety, but in the case of Åland it is strikingly dominating.

Omslag Litteratur och språk 11

New article IVIP: Språksituationen på Åland – speciell, om inte unik

Språksituationen på Åland – speciell, om inte unik [The language situation on Åland – special, if not unique] by Marie Nelson. Published in Litteratur och språk 11.

Omslag Historiska och litteraturhistoriska studier 91

New article IVIP: Din svenska, min svenska, vår svenska [...]

Din svenska, min svenska, vår svenska – om språklig variation i ett jämförande perspektiv [Your Swedish, my Swedish, our Swedish – linguistic variation in a comparative perspective] by Camilla Wide. Published in Historiska och litteraturhistoriska studier 91.

Omslag Svenskans beskrivning 34

New article IVIP: Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls

Att tala var för sig, samtidigt eller inte alls. Uppbackningar, överlappningar och pauser i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal [To speak separately, at the same time, or not at all? Back-channels, overlaps and pauses in Finland-Swedish and Sweden-Swedish supervision meetings] by Sofie Henricson och Marie Nelson. Published in Svenskans beskrivning 34.

Omslag Svenskans beskrivning 34

New article IVIP: Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk

Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk [Communicative differences in Sweden-Swedish and Finland-Swedish language use] by Camilla Wide. Published in Svenskans beskrivning 34.

Grammatik från grunden. Hallström och Östberg 2016

Ny bok. Grammatik från grunden

Boken vänder sig till nybörjare i svenska som främmande språk/andraspråk. Här tas svenskans grundläggande grammatik upp genom regler och böjningsmönster, en mängd exempelmeningar och övningar av varierande slag. Eftersom de flesta övningar har facit kan boken användas för självstudier, även om den i första hand är avsedd för lärarledd undervisning.

Bokomslag Orden vi älskar med

Ny bok om kärleksspråket – ställs ut på Bokmässan i Göteborg

En populärvetenskaplig bok med fokus på ord om och i relationer. Boken heter "Orden vi älskar med. Blädderordbok om kärleksrelationer", och den passar både den allmänt språkintresserade och den som söker, pratar om eller funderar över kärleken. Boken ställs ut på Bokmässan i Göteborg.

omslag avhandling

Ny doktorsavhandling: Optional RHEMES and Omitted UNDERGOERS

Johanna Prytz har disputerat på sin doktorsavhandling i nordiska språk "Optional RHEMES and Omitted UNDERGOERS. An Event Structure Approach to Implicit Objects in Swedish". Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Omslagsfoto från 1940-talet på en barnvagn, en mamma, en fotograferande pappa och en mormor/farmor

Ny doktorsavhandling: Legitimerade föräldraskap 1870–2010

Gustav Westberg har disputerat på sin doktorsavhandling i nordiska språk "Legitimerade föräldraskap 1870–2010. En diskurshistorisk undersökning". Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Cover_Discourse_studies_Volume18_No1_Feb_2016

Ny artikel: ‘You’re doing everything just fine’: Praise in residential care settings

‘You’re doing everything just fine’: Praise in residential care settings, av professor Gunilla Jansson. Publicerad i Discourse Studies.

165 Address Practice as Social Action av Catrin Norrby Camilla Wide

Ny bok/new book (IVIP): Address Practice as Social Action

Address Practice as Social Action. European Perspectives. How we address one another – whether we use first names, or titles and surnames, for example – says a great deal about who we are, our social relationships and which groups in society we belong to. This edited volume examines address choices in a range of everyday interactions – from radio interviews and service encounters to commercials and internet forums – taking place in Dutch, Finnish, Flemish, French, German, Italian and the two national varieties of Swedish, Finland Swedish and Sweden Swedish.

165 artikel You and I [...] IVIP

Ny artikel/new article (IVIP). You and I in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings

Published in Pluricentric Languages: New Perspectives in Theory and Description (2015). Paper from 3rd International Conference on Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages in 2014.

Akademiskt läsande och skrivande. Blomström & Wennerberg

Ny bok. Akademiskt läsande och skrivande

En bok för bland annat dig som studerar på universitet/högskola. Genom sina resonerande textavsnitt och praktiska övningar ger boken tydlig vägledning i hur man kan utveckla läs- och skrivförmågan i akademiska sammanhang. Författarna beskriver bland annat högskolan som studiemiljö, ger konkreta råd om studieteknik, förklarar hur man utvecklar sitt skrivande genom respons från andra samt lyfter fram utmärkande drag i den vetenskapliga texten och i det akademiska språket.

Svenska impulser – En handbok i retorik

Svenska impulser – En handbok i retorik. Ställs ut på Bokmässan i Göteborg

Boken är skriven för elever på gymnasiet/inom vuxenutbildningen, och den fördjupar elevernas kunskap inom retorikens olika användningsområden. Eleverna får träna på både muntlig framställning och i konsten att lyssna och ge respons.

Folkmålsstudier 53 2015

Ny artikel/new article (IVIP). Att dela språk men inte samtalsmönster [...]

Att dela språk men inte samtalsmönster: Återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal. (Sharing language but not communicative patterns: Feedback in Sweden-Swedish and Finland-Swedish academic counselling interaction.) Artikeln är publicerad inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Bok Sociolingvistik i praktiken. 2015. Studentlitteratur

Ny bok. Sociolingvistik i praktiken

Djupare insikter i sociolingvistik – studier av hur språk och samhälle hänger samman – nås bäst genom att utföra egna undersökningar, inte genom att enbart läsa om andras studier. I den här boken visar ett antal forskare hur de rent praktiskt gör sociolingvistik, dvs. vilka metoder de använder för att samla in och analysera data. Från institutionen bidrar Catrin Norrby, Theres Bellander och Kari Fraurud.

Journal of Pragmatics omslag

Ny artikel/new article (IVIP). Interpersonal relationships in medical consultations [...]

Interpersonal relationships in medical consultations. Comparing Sweden Swedish and Finland Swedish Address Practices. Artikeln är publicerad inom projektet Interaktion och variation i pluricentriska språk (IVIP).

Kontakt

Referensbibliotek: Patric Klagsbrun Lebenswerd
lebenswerd@biling.su.se

Arkiv: Gunilla Westin
gunilla.westin@su.se

Doktorandkontakt och redaktör för våra skriftserier och avhandlingar

Professor Cecilia Falk

Cecilia Falk.

Rum: D 654
Telefon: 08-16 23 92
E-post: cecilia.falk@su.se

Redigering av och tryckerikontakt för skriftserier, (avhandlingar), verksamhetsberättelse

Kommunikatör Pia Nordin

Pia Nordin. Foto: Privat

Rum: D 698
Telefon: 08-16 31 42
E-post: pia.nordin@su.se

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. www.sub.su.se/natbutik

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Forskningsdatabasen
Biblioteket
Medarbetare personal

Facebook Svefler

www.facebook.com/svefler