Bokomslag Mins 64
Mins 64
  • Alla priser är inklusive moms. Porto tillkommer.
  • Kontakt och köpa Mins: Se blå kontaktrutor.

__________________________________________

64. Mona Blåsjö, Carla Jonsson. Mångfald, möten och mejl: En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation. (196 s.). 2018. 56:-.
Köp den via Print-on Demand från Publit förlag: Mångfald, möten och mejl.

63. Nils Larsson. Ett möte mellan två skrivkulturer. Några högstadieungdomars syn på och bruk av skrift vid skol- respektive privatskrivande. Lic. 2011. (143 s.) Pris: 50:- 

62. Karin Wesslén. Att skriva, tänka och tala samhällskunskap. En studie av gymnasisters lärandeprocess. Lic. 2011. (175 s.) Pris: 50:-

61. Susanne Staf. Att lära historia i mellanstadiet. Undervisningsresurser och elevtexter ett medeltidstema. Lic. 2011 (133 s.) Pris: 50:-

Mins 63
Mins 63

60. Helena Krantz. Barns tidiga läsutveckling. En studie av tidiga språkliga och kognitiva förmågor och senare läsutveckling. Lic. 2011. (117 s.) Pris: 50:-

59. Annelie Drewsen, Christina Melander. Utbildning med människan i fokus & "Ett stycke modern kärleks-fysiologi". Två kandidatuppsatser i svenska. (122 s.) Pris: 50:-

58. Elin Lindahl, Annika Skogsberg och Tobias Söderberg. Insändare, fjällhandböcker och Ni-tilltal. Tre kandidatuppsatser i svenska. (154 s.) Slutsåld.

57. Gunilla Serin. Om orddöd: 41 högtyska lånords uppgång och fall. 2007. (203 s.) Pris: 125:-

56. Mona Blåsjö. Skrivteori och skrivforskning. En forskningsöversikt. 2006. (69 s.) Andra utökade upplagan 2010. (97 s.) Pris: 80:-

55. Inger Larsson (red.). Nordiska språk minns – från 1800-tal till 2000-tal. Jubileumsskrift 2003. 2003. (148 s.) Pris: 125:-

54. Josefin Bloch, Nils Larsson, Staffan Nyström och Tomas Riad (red.). Tre artiklar om generaliserad accent 2 i Östra Svealand. 2003. (65 s.) Pris: 80:-

53. Martin Ransgart. Begriplighet och engagemang i lärobokstext – en undersökning om läsförståelse hos mellanstadieelever. 2003. 49 s. Slutsåld

52. Jennifer Krieghoff. Dekondensering av tre artiklar i Svenska Akademiens ordbok. 2003. (85 s.) Pris: 100:-

51. Maria Falk. Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning i praktiken: meningsfull målspråksträning? 2002. (74 s.) Pris: 80:-

50. Nicklas Mattsson. Pronominell antecipering och fundamentsplacering av att-satsen i fornsvenska och äldre nysvenska. 2002. (43 s.) Pris: 50:-

49. Maria Falk. Undervisning på sveng i gymnasieskolan. En empirisk undersökning av interaktionen under några biologi- och kemilektioner, där ämnesundervisningen sker på engelska respektive svenska. 2000. (53 s.). Pris: 50:-

48. Magnus Källström. Torbjörn skald och Torbjörn – studier kring två mellansvenska runristare. 1999. (146 s.) Pris: 50:-

47. Sven Lange. Till frågan om ortografisk norm på 1600-talet. 1999. (63 s.) Pris: 50:-

46. Elizabeth Nylund.Ett halvsekel med IES. 1999. (106 s.) Pris: 50:-

45. Roger Andersson och Patrik Åström (utg.).Till Barbro: Texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997. (173 s.) Slutsåld.

44. Patrik Åström (utg.) Studier i svensk språkhistoria 4. Förhandlingar vid Fjärde sammankomsten för svenska språkets historia. 1997. (218 s.) Pris: 50:-

43. Ulla-Britt Kotsinas, Anna-Brita Stenström och Anna-Malin Karlsson (utg.). Ungdomsspråk i Norden: Föredrag från ett forskarsymposium. 1997. Slutsåld

42. Anita Hallberg och Petra Vainionpää. Riksdagstalaren i protokollet och Ingvar Carlssons tal och talskrivare: Två studier i politikers talarspråk. 1995. (120 s.) Pris: 50:-

41. Patrik Åström (red.). Dans och lek och fagra ord – En syndares omvändelse – Den helige Olafs historia: tre uppsatser i fornsvenska. 1995. (145 s.) Pris: 50:-

40. Ulla-Britt Kotsinas och John Helgander (utg.). Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden: Föredrag från ett forskarsymposium. 1994. (323 s.) Slutsåld

39. Barbro Söderberg och Inger Larsson. Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv. 1993. (186 s.) Pris: 50:-

38. Jonas Carlquist (utg.). Föreläsningar i medeltidsfilologi. 1992. (170 s.) Slutsåld

37. Inger Larsson (red.). Leve mångfalden! Tjugo uppsatser om språk tillägnade Barbro Söderberg. 1992. (221 s.) Slutsåld.

36. Sirpa Koiranen. Språk, musik och kultur. En studie av hur språkbruket i musikrecensioner speglar kultu-rella värderingar. Diss 1992. (268 s.) English Summary. Pris: 50:-

35. Mats Larsson. Från tjeckiska till svenska. Översättningsstrategier för litterärt talspråk. Diss 1992. (190 s.) English Summary. Pris: 50:-

34. Kjell Lars Berge och Ulla-Britt Kotsinas (utg.). Storstadsspråk och storstadskultur i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. 1991. (234 s.) Slutsåld

33. Kjell Lars Berge. Tekstnormers diakroni. Noen idéer till en sosiotekstologisk teori om tekst-norm-endring. 1990. (166 s.) Slutsåld.

32. Ebba Lindberg. Beskrivande svensk grammatik. Faksimilutgåva av andra, grundligt om-arbetade upplagan. 1990. (278 s.) NNS 2. Slutsåld.

31. Åsa Brumark. Blindness and the Context of Language Acquisition. Diss 1989. (227 s.) 50:-

30. Lennart Hellspong. Regulation of Dialogue. A Theoretical Model of Conversation with an Empirical Application. Diss 1988. (157 s.) Pris: 50:-

29. Kjell Lars Berge et al. Vad är retorik? Fyra föredrag av Kjell Lars Berge, Jørgen Fafner, Bengt Nerman och Margareta Rossholm Lagerlöf. 1988. (98 s.) Slutsåld

28. Einarsson (red.), Jan; Söderberg, Barbro. Ingemar Olsson. 25 augusti 1988. 1988. (412 s.) Pris: 35:-

27. Gunnar Eriksson och Jan Svanlund. Två studier i äldre nysvensk syntax. 1988. (55 s.) Pris: 35:-

26. Amelie Schenström och Mats Eriksson. Studier i stockholmsspråk. Två D2-uppsatser i blocksvenska.  1988. (120 s.) Pris: 50:-

25. Karin Junefelt. Blindness and Child-Adjusted Communication. Diss 1987. (176 s.) Slutsåld

24. Kristina Svartholm. Relativsatser och andra konstruktioner i dövas skrivna svenska. 1987. (118 s.) Slutsåld.

23. Curt von Euler, Torleiv Høien, Sven Lange, Ing-var Lundberg och Lars Melin. Läsproblem. Fem uppsatser om barns lässvårigheter. 1987. (140 s.) Slutsåld

22. Judith Chrystal, Ulla Ekvall, Sven Lange och Inger Larsson. Datorstödd språkforskning. Fyra uppsatser om lånord, växtnamn, språk- och stilhistoria samt ordgeografi. 1986. (48 s.) Slutsåld

21. Sven Lange och Magnus Röhl. Furstligt och folkligt. Om Gyllenborgs Birger Jarl och Hallmans Skeppar Rolf. Texter och kommentarer samt en uppsats om Carl Israel Hallman, författaren som försvann. 1986. (156 s.) Slutsåld

20. Sven Lange. Barns språkutveckling. En problemorienterad forskningsöversikt. 1986. (70 s.) Slutsåld.

19. Berit Holmqvist. Postgirot som språkmiljö II. Beskrivning av arbetsspråket. Diss 1986. (129 s.) English Summary. Pris: 60:-

18. Berit Holmqvist och Gunnel Källgren. Postgirot som arbetsmiljö I. Beskrivning av arbetsplatsen. Språk och kommunikation i arbetet. 1986. (118 s.) Pris: 35:-

17. Nordistbibliografi över serier, tidskrifter m.m. Elsa Härenstam. Ett pergamentbrev från 1544; Seminarieuppsatser 1982–1985. 1985. (32 s.) Slutsåld.

16. Inger Larsson. Datorstödd dialektgeografi. 1985 (47 s.) Slutsåld.

15. Claes Garlén. Svenskans fonologi – i kontrastiv och typologisk belysning. 1984. (233 s.) Slutsåld

14. Hans Strand. REP 76. En ordklass- och innehållsbaserad reportagekorpus i maskinläsbar form. 1984. (111 s.) Pris: 35:-

13. Berit Holmqvist. Vad man bör veta när man översätter Kjartan Fløgstad. Resonemang kring en svensk översättning av en norsk roman. 1984. (89 s.) Slutsåld

12. Elsa Härenstam, Lotta Knutsson och Ulf Swedjemark. Enkätsvar om pågående forskning. Uppsatser av (författarna). Seminarieuppsatser läsåret 1981–82. 1982, (62 s.) Slutsåld

11. Olle Josephson. Svåra ord. En undersökning om förståelsen av 153 ord från ekonomiska, sociala och politiska sammanhang. Diss 1982. (252 s.) English Summary. Slutsåld

10. Ulla-Britt Kotsinas. Svenska svårt. Några invandrares svenska talspråk. Ordförrådet. Diss 1982. (282 s.) English Summary. Slutsåld

9. Margareta Westman. Text och textanalys ur språkvetenskapligt perspektiv. 1981. (148 s.) Slutsåld

8. Andreas G. Lombnæs. Tekstens stemmer. Forsøk på metodisk lesning av Johan Falkbergets no-velle "Den gyldne sten" (1924). 1980. (53 s.) Pris: 15:-

7. Britta Fritzdorf. Symbolstudier i Sven Delblancs Hedebysvit. Diss 1980. (145 s.) English Summary. Slutsåld.

6. Olle Josephson och Margareta Westman. Språkvetenskap och massmedier. Rapport från en konferens. 1979. (92 s.) Slutsåld

5. Lars Huldén. Fredmans handskrifter. En granskning av Magdalena Hellguists doktorsavhandling Hand-skriftsstudier till Fredmans epistlar. Margareta Westman. Artiklar hos barn och vuxna. En granskning av Kristina Svartholms doktorsavhandling Svenskans artikelsystem. 1979. (48 s.) Slutsåld

4. Barbro Söderberg. Pragmatik och angloamerikanskt långods i östtyskan. En granskning av Göran Kris-tenssons doktorsavhandling Angloamerikanische Einflüsse in DDR-Zeitungstexten. 1979. (28 s.) Slutsåld

3. Kristina Svartholm. Svenskans artikelsystem. En genomgång av artikelbruket i vuxenspråket och en modell för analys av bruket i barnspråket. Diss 1978. (243 s.) English Summary. Slutsåld

2. Sten Malmström. 30 oktober 1977. 1977. (208 s.) Slutsåld

1. Forskning och grundutbildning vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. 1977. (66 s.) Slutsåld