Stockholm Studies in Scandinavian Philology (Acta)

Serien (ACTA) Stockholm Studies in Scandinavian Philology

Författare Titel År
Jessica Douglah
Dans, mobilitet, multimodalitet : En interaktionell studie av lärandesituationer i showdansklasser 2021
Johan Christensson
Teacher Identity as Discourse : A Case Study of Students in Swedish Teacher Education 2021
Stefan Norrthon
Teaterrepetitionens interaktion : Professionella praktiker i ett repetitionsarbete från manus till föreställning 2020
Maria Rydell
Constructions of Language Competence : Sociolinguistic Perspectives on Assessing Second Language Interactions in Basic Adult Education 2018
Staffan Hellberg
Sjutton studier : Valda artiklar om fonologi, grammatik, semantik, text och språkhistoria 2018
Theresia Pettersson
Stockholms stads tänkeböcker : Funktionell texthistoria 1476-1626 2017
Linnea Hanell
The Knowledgeable Parent : Ideologies of Communication in Swedish Health Discourse 2017
Gustav Westberg
Legitimerade föräldraskap 1870–2010 : En diskurshistorisk undersökning 2016
Johanna Prytz
Optional RHEMES and Omitted UNDERGOERS : An Event Structure Approach to Implicit Objects in Swedish 2016
Ingrid Lennartson-Hokkanen
Organisation, attityder, lärandepotential : Ett skrivpedagogiskt samarbete mellan en akademisk utbildning och en språkverkstad 2016

Studier i svensk språkhistoria 12 : Variation och förändring 2014
Maria Bylin
Aspektuella hjälpverb i svenskan 2013

Nordiska språk då och nu : Artiklar av stockholmsforskare från skilda tider 2014
Gerrit Berends
Skrivsamarbete i högre utbildning : Tre studenters skribentprofiler i kollaborativa skrivargrupper 2013
Yvonne Carlsson
Genericitet i text 2012
Gunilla Hellström
Saco-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidningsledare 2011
Sara Van Meerbergen
Nederländska bilderböcker blir svenska : En multimodal översättningsanalys 2010
Sara Myrberg
The Intonational Phonology of Stockholm Swedish 2010
Milda Rönn
”Det är inte förrän man gör det som man förstår” : Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola 2009
Jonatan Pettersson
Fri översättning i det medeltida Västnorden 2009
Jan Svanlund
Lexikal etablering : En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse 2009
Gunilla Almström Persson
Perspektiv i polisprotokoll 2009
Maria Westman
Skriftpraktiker i gymnasieskolan : Bygg- och omvårdnadselever skriver 2009
Stina Hållsten
Ingenjörer skriver : Verksamheter och texter i arbete och utbildning 2008
Linda Kahlin
Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal 2008
Maria Lim Falk
Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser 2008
Andreas Nord
Trädgårdsboken som text 1643–2005 2008
Magnus Källström
Mästare och minnesmärken : Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden 2007

Språkets roll och räckvidd : Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 2008
Annika Johansson
Nederländskans komen och svenskans komma : En kontrastiv undersökning 2006
Ingela Tykesson-Bergman
Samtal i butik : Språklig interaktion melllan biträden och kunder 2006
Per Mårtenson
Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap 2005
Gunlög Sundberg
Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare 2004
Ulf Larsson
De fyra elementen : En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi 2004
Charlotte Engblom
Samtal, identiteter och positionering : Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö 2004
Mona Blåsjö
Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer 2004
Anna Vogel
Swedish Dimensional Adjectives 2004
Jeanna Wennerberg
Tempus och transitivitet i dövas andraspråk 2004
Kristina Danielsson
Beginners Read Aloud : High versus Low Linguistic Levels in Swedish Beginners' Oral Reading 2008
Kerstin Tropp
Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk 2012
Karin Milles
Kvinnor och män i möte : En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten 2003
Patrik Åström
Senmedeltida svenska lagböcker : 136 lands- och stadslagshandskrifter : dateringar och dateringsproblem 2012
Anders Björkvall
Svensk reklam och dess modelläsare 2012
Anna-Malin Karlsson
Skriftbruk i förändring : en semiotisk studie av den personliga hemsidan 2009
Kristina Jämtelid
Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld : flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag 2002
Yvonne Lindqvist
Översättning som social praktik : Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska 2012
Jan Svanlund
Metaforen som konvention : graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer 2012
Antti Ylikiiskilä
Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska 2012
Ulla-Britt Kotsinas
Kontakt, variation och förändring : studier i Stockholmsspråk : ett urval uppsatser 2013
Alexander Želtuchin
Orthographic codes and code-switching : a study in 16th century Swedish ortography 2012
Per Ledin
Arbetarnes är denna tidning : textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen 2012
Ulla Ekvall
Gotländska växtnamn : tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick 2012
Inger Larsson
Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr : en datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning 2012
Hans Strand
Nusvenskt tidningsspråk : kvantitativa studier av reportage i morgon-, kvälls- och veckopress 2012
Barbro Söderberg
Från rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i språklig interferens = [From rytters and cowboys to tjuvstrykers] : [the s plural in Swedish] : [a study in linguistic borrowing] 2013
Jan Paul Strid
Nären, Njärven och Njurhulten : studier över en grupp svenska sjönamn och därmed samhöriga ord i nordiska språk 2012
Ulla Clausén
Nyord i färöiskan : ett bidrag till belysning av språksituationen på Färöarna 2012
Evert Salberger
Runsvenska namnstudier 2012
Lars Melin
Stil och struktur i C.J.L. Almqvists Amorina 2012
Carin Tisell
Syntaktiska studier i Bonaventuras betraktelser över Kristi liv : ett bidrag till kännedomen om språket i yngre fornsvensk religiös litteratur 2012
Börje Westlund
Skrivarproblemet i Isländska homilieboken 2012
Herbert Lagman
Svensk-estnisk språkkontakt : studier över estniskans inflytande på de estlandssvenska dialekterna 2012
Bengt Henning
Didrikskrönikan : handskriftsrelationer, översättningsteknik och stildrag 2012
Gudrun Utterström
Fem skrivare : Metta Ivarsdotters brev till Svante Nilsson : studier i senmedeltida svenskt brevspråk 2012
Björn Hagström
Ändelsevokalerna i färöiskan : en fonetisk-fonologisk studie 2012
Ragnhild Söderbergh
Suffixet -mässig i svenskan : en historisk-semantisk ordbildningsstudie 2012
Bengt Loman
Fornsvenska verbalsubstantiv på -an, -ning och -else 2012
Ingemar Olsson
Gotländska terrängord 2012
Edvin Lagman
Studier över Nuckömålets nominala ordbildning 2012
Carl Ivar Ståhle
Syntaktiska och stilistiska studier i fornnordiskt lagspråk 2013
Jón Steingrímsson, Sven B. F. Jansson, Elias Wessén,
et al.
Prosten Jón Steingrímssons självbiografi 2013
Karin Tarschys
Svenska språket och litteraturen : studier över modersmålsundervisningen i högre skolor 2012
Ernst A. Meyer
Die Intonation im Schwedischen. T. 2 : Die norrländischen Mundarten. Anhang: Ostschwedisch 2013
Ernst A. Meyer
Die Intonation im Schwedischen. T.1, : Die Sveamundarten 2013

Kontakt

Vill du köpa en Acta-bok/avhandling?

Du kan köpa böcker till självkostnadspris (print-on-demand) via Stockholms universitetsbiblioteks Nätbutik.

Cecilia Falk. Foto: Pia Nordin

Professor Cecilia Falk

Redaktör skriftserier och avhandlingar

Pia Nordin. Foto: privat

Kommunikatör Pia Nordin

Redigering, tryckerikontakt, DiVA

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Biblioteket
Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Språkspalter
Biblioteket

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube