Uppsatsarkiv

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Uppsatsarkiv
  6. Examensarbeten i fulltext (i alfabetisk ordning på efternamn)

Examensarbeten i fulltext (i alfabetisk ordning på efternamn)

Författare Titel År
Rukaia Abou-Gabal
Allt börjar med ett val : Svenska som andraspråkslärarens val av skönlitteratur inom arbete med nyanlända på introduktionsprogrammet 2019
Aleksandra Adler
Perifera kulturer i kontakt? : Indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska 2016
Mette Ahlström
Att jonglera med ord : Berättelser om språksituationen på en mångspråkig cirkusskola 2014
Tanja Airaksinen
En arbetslöshetskassas kommunikation med sina arbetande och arbetslösa medlemmar 2014
Memet Aktürk
Periphery Effects in Phonological Integration : Turkish suffixation of Swedish proper nouns by advanced bilinguals 2010
Lamia Al Taai
A Comparison of Arabic Literature Translation into English and Swedish : Inverstigating Domestication in the Translation of Arabic Cultural Words - Imarat Yaqubyan as acase in point 2011
Helen Allvin
Patientjournalen som genre : En text-och genreanalys om patientjournalers relation till patientdatalagen 2010
Muna Chwayyed Al-Rahmawee
Sjukvårdstolkning under Coronapandemin : En studie om övergången från påplatstolkning till distanstolkning utifrån tolkars perspektiv 2021
Malin Alrup
”Välj vego” : En argumentations- och legitimeringsanalytisk studie av Djurens Rätts webbtexter. 2018
Mathias Altinisik
Svensklärares kommentarer till högstadie- och gymnasieelevers texter : En komparativ studie av lärarkommentarers utformning och syften 2022
Mathias Altinisik, Joel Nicolausson
Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med finska som modersmål 2021
Åsa Amcoff
PRV ‒ en respektingivande eller kundorienterad myndighet : En undersökning av hur Patent- och registreringsverket framstår på sin webbplats 2016
Jennica Andersson
Kön i interaktion : Samtalsanalys med fokus på pronomen, egennamn och kategoriseringar i till- och omtal av barn inom förskolan 2012
Jenny Andersson
Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier 2018
Cumléus Anton
Kungens urval vid smörgåsbordet : En fallstudie kring språkideologiskt urval och kompetensmodellering inom svenska som andraspråk 2022
Jonas Aronsson
I dialog med tid och rum : Anföring, interpunktion och interjektioner i en kommenterad översättning av Yasutaka Tsutsuis ungdomsroman 時をかける少女 (Toki wo kakeru shoujo) 2015
Sara Assadi
Bäste Den det vederbör : En studie av artighet i skriftliga klagomål till en svensk myndighet 2018
Micaela Attåsen
Sommarborna : En konstprosaisk översättning med kommentar av en skräcknovell av Shirley Jackson 2021
Marcus Axelsson
En kat ved navn pluskvamperfektum : En jämförande studie av de skandinaviska översättningarna av L'élégance du hérisson 2011
Michael Bakken
Fotbollens gemensamma språk : En studie om språkets betydelse för fotbollsspelare och språkutbildningens framtida plats på fotbollsplanen 2018
Ásdis Benediktsdottir
Analysing a Harvest Moon : On the translation of role language in Bokujō Monogatari: Hajimari no Daichi for the Nintendo 3DS 2015
Andreas Bengtsson
Watching video or studying? : An investigation of the extramural activities and Japanese language proficiency of foreign language learners of Japanese 2014
Jamilla Charlotte Bibo
Ett monumentalt misslyckande : En diskursanalys av veteranmonumentet Restare 2017
Caroline Björklund
Vems vårdplan? : En studie av mottagaranpassningsstrategier i fyra regioners Min vårdplan för bröstcancerpatienter 2018
Susanne Blomkvist
Hantering av brevmallar på ett försäkringsbolag : En analys med hjälp av kaizen 2012
Rickard Bohman
Tycker du om dem här? : En sociolingvistisk undersökning av högskolestudenters attityder till olika former av språkbruk 2013
Paul Boman
Paradox & fruktan i fiktionens gränsland 2020
Rebecca Borg
Facilitative Online Processing of Gender in Swedish as a Second Language 2022
Ulrika Borking
Donaldson på Hellsingska: en komparativ fallstudie : Julia Donaldsons engelska bilderböcker i svensk översättning av Lennart Hellsing 2015
Malin Bornhöft
Lättläst stil : Språklig variation och likhet i tolv lättlästa litterära prosaverk 2016
Malin Bornhöft
Demokratiskt klarspråk : Demokratidiskursen i förarbetena till språklagens 11 paragraf 2015
Malin Bornhöft
Legitima språkråd : En kritisk diskursanalys av makt i Språkrådets frågelåda 2014
Peter Branting
En hyllning till spelet : En kartläggning av fenomenet romhackning och den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel i Sverige 2010
Anna Bredhe
En lagom lätt text, det är så lagom lätt! : En kvalitativ undersökning av tio elevers textrörlighet inför texter från 8 SIDOR 2016
Leo Brekell
Att översätta en kulturkrock : Postkolonial analys och översättning av ett kapitel ur Hanya Yanagiharas roman The People in the Trees 2018
Ann Bremberg Abboud
"Hur kan det vara fel när hon ändå kan språket?" : En kvalitativ studie om flerspråkighet mellan generationer och regelbundenheter i vardagens språkliga praktiker. 2021
Vesna Bursac
"Jag vakna upp och va Suedi" : En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop 2018
Ylva Byrman
”Killar skriver inte puttinuttigt” : En experimentell studie av genusföreställningar i textbedömningar 2015
Lina Emilia Bysell
En revolutionerande översättning : En översättningsteoretisk uppsats om att översätta en skildring av det ryska inbördeskriget 2016
Lisa Cassel, Elsa J. Torstenson
Språkliga påverkansfaktorer vid moraliskt beslutsfattande : En kvantitativ studie av svenska som andraspråkstalare 2021
Natalie Choi
Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong : A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R, Taiwan and China 2016
Johan Christensson
"Det finns ju i huvudet än så länge i alla fall" : En undersökning av hur en klarspråksutbildning på Skatteverket påverkar deltagarna 2012
Sinta Cronquist
Rädda Barnen i förhandling om ansvaret för välfärden : En diskursanalys av den Covid-19-utlösta insatsen #KarmaLemonChallenge 2021
Victor Damberg
Returning Loanwords : Translation of Western Loanwords in Japanese to English 2015
Victor Damberg
Den magiska kritan : En kommenterad översättning från japanska till svenska av Abe Kōbōs novell 魔法のチョーク (Mahou no chooku). 2014
Sofia Dankis
Subtitling the Internet : An investigation into subtitles for dynamic media 2014
Lian Delin
Identitet och uttryck bortom tvåkönsnormen 2021
Ninni Dickson
Meningen med rubriken : En analys av hur rubrikerna i tre svenska dagstidningar har förändrats på 25 år 2021
Farangis Djerf
Lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion i språkutvecklande undervisning 2017
Hannah Edlund Larsson
Hur man pratar teknik på svenska : - en funktionell teknisk översättning med översättningskommentar 2020
Majken Ehn Bäcklund
På ett ungefär : En fras utveckling från 1830-talet till i dag 2020
Josefin Eigner
"Den här är lite mer svenssonskriven" : Hur alternativa definitioner tas emot av Scania Lexicons användare 2014
Daniel Ekström, Johnny Hermansson
Maktkamp om svenska språkets spelregler : En fältanalys av språkets relation till medborgarskap i Sverige 2021
Mia Elander
Språkkrav och integration : En studie om debatten gällande språkkrav i valrörelsen 2018. 2020
Pernilla Eldh
Kommunikationsanalys på en flerspråkig arbetsplats : Värdet av individens kommunikativa kompetens 2016
Holmgren Emmy
Förslag till beslut : Torsby kommuns skrivelser ur ett mottagarperspektiv 2014
Elin Engström
Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King 2017
Marie Ericson
Lättläst i olika texttyper : En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst 2010
Amanda Ericsson
Klädkoden inom teckenspårkstolkning : Tolkars professionella garderob 2021
Beatrice Eriksson, Olivia Qviberg
Strulputte eller gangster? : En kritisk diskursanalys av hur två artister positioneras i relation till ansvarstagande, droger och kriminalitet i programmet Malou efter tio. 2021
Ingrid Eriksson
Retaining or losing the conceptual metaphor : A study on institutional translation of metaphors in political discourse from English into Swedish and Spanish 2019
Nicolas Femia
Experiences and Desires of Adolescent Heritage Language Speakers : A Biographical Study of Attitudes towards, and Investment in Multilingualism 2022
Rashmi Fernando
Digitala och sociala medier som stöd för andraspråksinlärning : Lärare och elevers attityder till användningen  av sociala medier i SFI- undervisning 2016
Kirsi Forsberg
Mexikansk Sinuhé kontra spansk Sinuhé : Kontrastiv studie av Mika Waltaris roman Sinuhe egyptiläinen och dess två översättningar på spanska 2011
Ellen Freider
EU och du : En diskursanalytisk undersökning av två informationsbroschyrer från EU-kommissionen 2013
Vanessa Frey
Identitetsskapande i ett andraspråk : En kvalitativ studie om hur vuxna svenska för invandrare-elever från Polen betraktar sina identiteter i svenska 2017
Christopher Fröderberg Shaiek
Copy of a Copy? : Indirect Translations from Bengali into Swedish Translated via English 2019
Sara Förell
Kom det kvitto på min betalning eller? : En samtalsanalytisk studie av användningen av frågor med finalt eller i sverigesvenska och finlandssvenska servicesamtal 2021
Nicolò Galantini
Language policies and early bilingual education in Sweden : An ethnographic study of two bilingual preschools in Stockholm 2014
Vanda Gavel
Hen har skådespelare på munnen! : En studie av munbilder i spontant och tolkat teckenspråk 2018
Maria Gevriye, Maria Macri
Elevernas val mellan svenska och svenska som andraspråk på gymnasiet 2021
Katrijn Gijswijt
Processing Dutch : A study on the acquisition of Dutch as a second language using Processability Theory as a framework 2014
Helen Grenbäck
En skola med två språk : Elevers upplevelse av tvåspråkig tolkad undervisning i specialskolan 2016
Fatima Guseinova
Invandrare, immigrant, migrant och utlänning - ord som attitydindikatorer och deras frekvens i svenska medier 1920-2013 : En onomasiologisk studie med ett diakront perspektiv 2016
Axel Guttsmann Raab, Nadia Gramej
Vadå, vi alla är invandrare mer eller mindre : Andraspråkselevers språkliga och kulturella bakgrund som resurs i undervisningen 2022
Sara Hagander
Surf and turf, builder’s mug och Jaffa cakes : Översättningsstrategier vid svensk undertextning av kulturspecifika referenser i anglofona matlagningsprogram 2016
Ulrica Haglind
Språkliga möten på en förskola : En fallstudie av flerspråkiga pedagogers språkval i dagliga samtal med vårdnadshavare 2021
Mathilda Hallberg
Undervisningsanpassning: en fallstudie rörande identitet i svenska som andraspråk 2019
Linnea Hanell
Texten som stöd för handling : Om begriplighet och användbarhet i myndigheters texter om företagande 2010
Frida Hassel Borowski
Det tredje språket : Tolkspråk och normalisering i teckenspråkstolkning 2016
Masako Hayakawa Thor
Thinking and seeing for speaking : The viewpoint preference in Swedish/Japanese monolinguals and bilinguals 2016
Lina Heinold Johansson
På spaning efter interkulturell kompetens : En analys av representationer av mat i tre läromedel i sfi (svenska för invandrare) 2019
Karin Hellström
Selektionens skuggsida : En studie om svenska som andraspråksämnets särskiljande praktik 2020
Anneli Henriksson
Int' är ni väl du med doktorn? Tilltal och artighetsstrategier i sverige- och finlandssvenska läkare-patientsamtal 2013
Anneli Henriksson
Normativt uppror? : Bruk av och attityder till hen som könsneutralt pronomen 2012
Amanda Hillström
Regeringen har idag beslutat : Textanalys av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden 2016
Andreas Hindorff, Camilla Hedlund
Begränsat tillträde : En kvalitativ studie om samverkan mellan hem och förskola under coronapandemin 2022
Marie Hjertén
Hur förklaras texttyp och genre? : En studie av begreppen i läroböcker för Svenska A och B 2014
Stefan Holmquist
Selma Lagerlöf talar : En studie om retorisk stil och stilfigurer 2020
Guohua Hu
Svenska studenters uppfattningar av tonerna i kinesiska tvåstaviga ord 2015
Elisabet Hägglund
Kandidatuppsats i tolkning : Tolkning av svåra samtal i vården 2018
Saga Höglund
Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna 2020
Ebba Högström
Att göra det omöjliga : Poesiöversättning som litterär och social praktik 2017
Petrus Isaksson
Relationellt resonerande på ett L2 : Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt 2019
Karin Johansson
Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar 2020
Lina Johansson
Vem i hela världen säger så? : Normer vid översättning av könskodad dialog i manga 2015
Linda Johansson
En mosaik av texter : Kommentar till egen översättning från franska till svenska av Roland Barthes Éléments de sémiologie 2020
Sofia Johansson
Vi-känsla och informationskedjor i komplexa organisationer : Några medarbetares upplevelser av internkommunikationen på Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland 2016
Fredrik Johnsson
Language requirements for Swedish citizenship : Adult language learners' attitudes towards the Swedish language test for immigrants 2020
Fredrik Johnsson
Language requirements for Swedish citizenship : Adult language learners’ attitudes towards the Swedish language test for immigrants 2022
Emilia Jonasson
Attityd och dialogicitet i äldreomsorgens texter : Evaluerande språk i dokumentationen på ett vårdboende 2010
Emma Jonsson Sandström
Samverkan och kvalitet – vad betyder det egentligen? : En semantisk kartläggning på Umeå universitet 2014
Erik Jorderud, Christopher Månsson
Att skapa motiverade elever : två perspektiv på lärares strategier för att motivera vuxna elever i svenska som andraspråk 2022
Nicklas Junker
Akademisk skriftspråklig progression : En medierad diskursanalys av två föreläsningar på Studie- och språkverkstaden, Stockholms universitet 2016
Pia Järnefelt
Examining transfer and prototypes in L1 Swedish learners of Spanish : The case of aspect: The simple present and the present progressive 2018
Pia Järnefelt
Nog är ju viktigt : The role of modal particles nog and ju in responsibility attribution in L1 and L2 speakers 2019
Alexandra Karjel
Mining the Minefield : An exploratory study of website evaluation during the translator's terminology work 2012
Henrik Karlsson
Kan man patcha ett moln? : En studie av skribenters och läsares begrepp bakom sju datatermer 2013
Anna Kaufner
Kvalitet på skam : en kvalitetsundersökning av fansubs i tv-serien SKAM 2020
Helena Kjellberg
Blind andraspråksinlärares talperception och talproduktion 2010
Helena Kjellberg
Talperception hos blinda och seende andraspråksinlärare - ett experiment med tal i brus 2010
Olga Kolesnikova
Är det en kvasar eller en galax? : Att översätta en populärvetenskaplig text – informativa och expressiva aspekter 2020
Isabella Kubitsky Torninger
Helga registrerar, Doktor Glas spekulerar : Intertextualitet i Bjarne Moelvs Helgas offer – dagboksroman om ett brott och Hjalmar Söderbergs Doktor Glas 2019
Mattias Kurnik
Bilingual Lexical Access in Reading : Analyzing the Effect of Semantic Context on Non-Selective Access in Bilingual Memory 2016
Therese Landh
Kvalitet eller kvantitet? : En studie i potentiella morfologiska begränsningar när svenska verb blir starka 2020
Anna Larsson
Så sjung, bara sjung! : initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och musik. 2017
Katarina Larsson
Det är typ en rolig historia : Översättning av en amerikansk ungdomsbok med kommentar 2018
Ylva Larsson
Ålderseffekter av en kritisk period för språkutveckling : Grammatisk intuition hos hörande infödda teckenspråkiga 2015
Tove Laxvik
Hur konstrueras en diabetesidentitet? : En systemisk-funktionell analys av texter om egenvård av diabetes 2018
Mikaela Leander
"I slutänden är det ändå det dagliga, att man går till sina kollegor" : En kommunikationsetnografisk studie av vad som påverkar Scanias teknikinformatörers skrivande 2014
Emma Leinonen
Livet som andraspråkstalare i Sverige : Hur finländare upplever användning av det svenska språket i Sverige 2019
Tanja Leirvåg
Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare : En empirisk undersökning 2011
Emma Lejdström Sernemar
Greenpeaces modelläsare : En multimodal textanalys av Greenpeace i Sveriges externa mejl 2016
Therése Liberman
Att flytta periferin mot mittpunkten: riktningsekvivalens och representationell rättvisa i översättning från japanska till svenska : En partiell översättning från japanska till svenska med en översättningsteoretisk kommentar av IMAMURA Natsukos bok, Kvinnan i den lila kjolen (むらさきのスカートの女, Murasaki no sukaato no onna) 2020
Sebastian Lilja
Översättning enligt normer : En kommenterad översättning av en IT-text 2014
Nilsson Linda
Att återge Hamlet : Översättningsnormer och strategier vid teateröversättning 2016
Per Lindberg
Diskursiva regleringar av vad som får och inte får yttras : Nedslag i debatten om Mr. Cool och låten ”Knulla barn” 2019
Per Lindberg
Ungdomars attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv 2018
Klara Lindell
Amerikanska på svenska : En kommenterad översättning av ett utdrag ur Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in America 2012
Karin Lindquist
Begripliga webbtexter : En undersökning av begripligheten i Sollentuna kommuns webbtexter 2016
Nellie Lindqvist
Lärares förhållningssätt till elevers språkrepertoarer : Hur lärare i svenska som andraspråk och engelska planerar och genomför undervisning med flerspråkiga elever i svenska högstadie- och gymnasieskolor 2019
Robin Lindqwister
I fablernas nät : En översättningsvetenskaplig uppsats om att undertexta nederländsk satir till svenska 2021
Katarina Lindve
Syfte som karta och kompass under loopande översättning : En undersökning av skopos betydelse när en källtext översätts parallellt med två olika skopoi 2010
Malin Lundberg
Lag Time: Skillnader mellan erfarna och oerfarna tolkar? 2016
Josefin Lundmark
Konstruktionen av psykisk ohälsa hos barn och unga : En diskursiv text- och legitimeringsanalys utifrån tre olika samhällsperspektiv 2018
Hanna Lundquist
En mental checklista att följa : En systemisk-funktionell och intertextuell analys av Region Gävleborgs värdegrund 2016
Olga Löfström
Varför ska vi styras av värdegrundtexter? : En legitimeringsanalys av värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner. 2017
Agnes Magdalenic Rijetkovic
Alla stockholmares vardagsrum : En studie av verksamheter och språkliga landskap på Kulturhuset Stadsteatern 2021
Josefine Malmkvist
Att visa verkligenheten : En jämförande studie av visualitet i Arbetsmiljöverkets broschyrer under 2000-talet 2014
Dory Manoukian
Är du nöjd med din vänstersväng? : En kvalitativ studie om kommunikation och lärande i en trafiklektion 2018
Andreas Mellqvist
Att samordna ett tolkat samtal via skärmen : Teckenspråkstolkens samordnande funktion vid distanstolkning 2021
Sarah Maria Melzer
Att översätta könsneutralt : En empirisk undersökning med fokus på översättning till svenska och tyska på Europaparlamentet 2011
Mårten Michanek
Makt, mångfald och motstånd i genrepedagogiken? : Genrepedagogisk skrivundervisning ur ett critical literacy-perspektiv 2016
Josefin Moback
Styr upp! : Auktoritet i Hyresgästföreningens styrdokument 2013
Sofie Molander
När du är du är banken vi : Om röster och modelläsare i SEB:s externa texter. 2014
Anke Mollema
Typisch Frysk? : Stancetaking in the linguistic landscape of Fryslân 2018
Gabriela Nechvátalová
Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning 2018
Gabriela Nechvátalová
Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning 2018
Oskar Nielsen
Dazai på svenska : En kommenterad översättning av novellerna 
走れメロス – Hashire Merosu (”Spring, Moerus!”) och 
富嶽百景 – Fugaku Hyakkei (”Hundra vyer över Fuji”) 
av Osamu Dazai 2015
Jorunn Nilsson
Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm 2015
Magnus Nilsson
Den språkliga variationen i AM 519a 4to 2021
Anna Niva
Som en blånande borg i förlängningen : En analys av den tyska översättningen av På fjälltur: Sarek med fokus på termer och bildspråk 2013
Joel Nogueira Forssell
Horrorsköna slovisar : Att översätta nadsat i Anthony Burgess A Clockwork Orange 2020
Pia Nordin
Vägledd via webben : En analys av webbkommunikationen hos Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2011
Elinor Norén
Polisen skriver händelser : En systemisk-funktionell genreanalys av polisens händelsenotiser 2016
Paulina Nowak
Interskandinavisk förståelse hos polska skandinavistikstudenter 2021
Martin Nyblom
Givet – etableringen av en ny preposition : ”Ord måste, i varje enskilt fall, hållas ansvariga för sitt grammatiska beteende” 2010
Henrietta Nygren
Vi arbetar med kärlek : En undersökning av ton och artighet i Migrationsverkets beslut 2013
Åsa Odemark
Vad är det ens? : En undersökning av adverbet ens i frågeordsfrågor 2021
Gustav Olars
Prestation, meningsskapande och sociala relationer : En undersökning av problemsekvenser vid den muntliga delen av Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) 2014
Camilla Olsson
Från manus till färdig bok : Vad händer med fackboksmanus på förlaget? 2010
Mats Olsson
Undervisning i läsförståelse inom ämnet svenska som andraspråk 2021
Yolanda Orhamn
Vilken roll spelar svensk språkbehärskning? : En kvalitativ undersökning av språkets roll för högutbildade invandrares möjligheter till jobb 2016
Natalie Orrego
Musikalen Dear Evan Hansen på svenska : Översättning och kommentar av ett musikallibretto 2020
Karin Paparella
Stilistiska normer i översatt sakprosa : En kvalitativ undersökning med fokus på preferensmönster hos en målgrupp med italienska som förstaspråk 2020
Matilda Perovuo
Our love, our language : A qualitative study on non-native speakers’ experiences of bilingual couplehood, language emotionality and self-perception in different languages 2018
Frej Persson
Kjapt och kjempebra : En studie av skandinavisk språkgemenskap på en arbetsplats 2013
Kalle Persson
Att inte se betydelsen för alla ord : En experimentell undersökning av två texter från Feministiskt initiativ ur ett andraspråksperspektiv 2014
Emma Pettersson
Från 1980-talets Snuten i Hollywood till 2010-talets The Theory of Everything : Titelöversättning av utländska biofilmer i Sverige under 30 år 2018
Anna Prats Nielsen
EU-kommissionen översätter grönböcker : En studie i begriplighet - möjligheter och begränsningar 2011
Gastón Prieto
”¿Me pasarías la blåbärssylt?” : Lexikaliskt inskott och genusval: hur infödda talare av spanska väljer grammatiskt genus när de skjuter in svenska substantiv i spanskt tal 2019
Marta Quevedo
The influence of semantic context on accentedness, comprehensibility, and intelligibility in extemporaneous foreign accented Swedish speech 2014
Caroline Richards
Den kollektiva skrivprocessen : En fallstudie av hur medarbetare på Försäkringskassan producerar texter i grupp 2014
Mohaned Ridha
Påverkan av skillnader mellan arabiska varieteter; från arabisktalande tolkars och tolkanvändares perspektiv 2013
Nina Riedel
“Hoy seguimos hablando y hoy estamos retomando la escritura del namui wam”  (Today we continue to speak (Namui Wam) and today we take back the writing of Namui Wam) : A case study of Language Practices and Ideologies of Namui Wam in a Misak school of Guambía 2022
Matilda Roos
Att undervisas i svenska som andraspråk : En kvalitativ studie om attityders påverkan på den inre motivationen 2021
Anna Rosenqvist
Att översätta slang : En jämförelse av översättningen av slanguttryck i John Greens Paper Towns till svenska och nederländska. 2016
Axelina Rydnert
Svensk-svensk läkare önskas : Diskurser och legitimeringar i ledarartiklar om rasism och valfrihet i vården 2022
Sofia Rydén
Bimodal tvåspråkighet hos elever med hörselnedsättning : En multimodal samtalsanalytisk studie av klassrumsinteraktion i två hörselklasser 2016
Sara Rösare
Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende 2013
Maki Sakakibara
Phonological Awareness Development in Bilingual Children : How do Swedish/Danish-Japanese bilingual children develop Japanese phonological awareness in comparison with Japanese children? 2016
Raphael Sannholm
Att tänka rätt är stort, att tänka högt är större : En Think-Aloud-studie av texttypens roll i översättningsprocessen 2010
Lili Sara Schmidt
"Hon har SFI-uttal" : En perceptionsstudie om hur vuxna andraspråksinlärare uppfattar modersmålssvenska och andraspråkssvenska 2014
Lisa Selander
En partiledardebatt på teckenspråk : Tolkars strategier för att leverera högkvalitativ tolkning 2021
Anna Sellgren Gauffin
Positioneringar i diskussioner om migration : En didaktiskt anpassad kritisk diskursanalys av interaktionen i kommentarsfält till artiklar om migration 2018
Maja Setréus
Kärlek eller elände, det svåra valet : En studie om lärares val av skönlitteratur inom ämnet Svenska som andraspråk på gymnasieskolans introduktionsprogram. 2017
Adam Silén
Eftersom att : En undersökning av subjunktionen eftersom att ur ett språkvårdsperspektiv 2018
Rita Simonis
The effects of multilingualism on executive processing. 2018
Moritz Sjövall
Blir det svårare? : En jämförande studie av språklig komplexitet i lärobokstexter från högstadiet och gymnasiet 2022
Monica Sperens
Nya sammansättningar med efterledet -bubbla : En korpusbaserad undersökning 2016
Silvia Steifo, Burcin Mutlu
Undersökning av kognitiva effekter av flerspråkighet : Skillnader i minneskapaciteten mellan enspråkiga och flerspråkiga elever 2022
Pia Sterby
Fotombyte i teckenspråkstolkning : Erfarna tolkars koordineringsarbete på diskursnivå 2018
Pontus Sundquist
Vägen från ilska till ansvar: : En översättning om självinsikt och förlåtelse med översättningsteoretisk kommentar 2021
Elin Svahn
Allt är ju lika viktigt : En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen 2011
Elin Svahn
Rapt à Bamako blir Fångad i Bamako : Översättning med kommentar 2010
Elin Svahn
Att skjuta på budbäraren. : En kvantitativ kontrastiv studie av den syntaktiska strukturen hos tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant. 2010
Anna Svanberg
"När jag inte förstår vad som är fel eftersom texten verkar rätt" : En praxisorienterad studie av digital skrivstödsanvändning för teknisk dokumentation 2021
Jenny Svensson Nordell
Flerspråkighet i klassrummet utifrån ett lärarperspektiv : Lärares attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext 2018
Helena Svärd
“Och här är det man finner det man söker.” : En stilistisk analys av fyra miljöskildringar i Selma Lagerlöfs Jerusalem 2018
Helena Svärd
“Petra, den lugna och behärskade...” : Den stilistiska gestaltningen av Petra von Pahlen som kvinnlig huvudkaraktär i Agnes von Krusenstjernas roman Den blå rullgardinen. 2021
Joen Söderholm
Standardiserad diskurs : En undersökning av kontextuella faktorers effekt på diskursen i en standard från SIS 2014
Pompom Sönnfors
Samtal med en sökmotor : En språkteknologisk undersökning av dialogen mellan Språkrådets frågelåda och dess användare 2011
Emma Taubert
"Men först läsa saga" : En språkvetenskaplig undersökning av grammatik i barnlitteratur 2021
Mira Tegman
Läsa, begripa och använda : En användbarhetsanalys av SKL:s prenumerationsutskick 2014
Malin Tesfazion
Taltolkning av hörande teckenspråksanvändare : En fokusgruppstudie med tolkar och hörande teckenspråkiga som tecknar i tolkade sammanhang 2016
Thomas Thomsen
Tolkningsstrategier i ljuset av språkkompetens, tolkningsriktning och tolkerfarenhet 2018
Nathalie Tjernberg
Språket som politiskt verktyg : Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv 2016
Sigrid Tolstoy
Översättning av abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp över tid : En komparativ studie av översättningsstrategier i de svenska och engelska översättningarna av Françoise Sagans Bonjour tristesse och Antoine Laurains Le chapeau de Mitterand 2019
Anna Tombrock
"Och i magen sjöng cystan en tyst liten sorgesång" : Kropp och funktionalitet utifrån ett skevt perspektiv i Johanna Frids roman Nora eller Brinn Oslo brinn 2020
Anna Trolin
En tolk ska översätta, det är inte som att vara en lärare : Hur upplever skolledare, tolkar, lärare och elever tolkningen i specialskolan? 2016
Emma Tönnes
SCUM på svenska : En uppsats om Sara Stridsbergs översättning av SCUM Manifesto och hennes tillhörande förord 2018
Isabel Valencia
Välkommen till Lagos : En semantisk översättning från engelska till svenska 2020
Sandra Vilppala
"Varför säga person? Alla vet väl att det är en person redan" : En kritisk diskursanalys av personbenämningspraktiker vid kommunikation om autism/asperger (ASD) och bipolär diagnos 2021
Mojca Visnjar
Skönlitteratur i SVA-klassrummet : Om lättläst, läslust, och lärares val av skönlitteratur 2019
Anna von Rettig
Translating Expressive Prose using CAT Tools : An investigation into discerning the effects of segmentation in student translations 2014
Helena Wahlberg
Man köper ju inte asfalt med hjärtat : En studie av tonalitet i bruk på NCC 2014
Isabella Wahlund Hansson
Det är bara en myt : En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd 2019
Josefin Waltin
När döva och hörande kollegor möts genom tolk : En etnografisk studie om tvåspråkighet på en arbetsplats 2009
Marcus Westerlund
Punktregel och precision : Kommenterad översättning av en EU-förordning 2016
Marcus Westerlund
Frilansöversättningens status : En studie om frilansöversättares uppfattning om status i förhållande till uppdragsförmedlande språkföretag 2017
Miriam Widenlöv
Begripliga avgöranden : En undersökning av begripligheten i sex kammarrättsdomar 2013
Zofia Wojtysiak
Bara ett nagellack eller en iögonfallande kristallyta med djupa, klassiska färger? : Om översättning från svenska till polska av reklamtexter för Oriflame kosmetikaprodukter. 2014
Qiu Jun Zhang
How Chinese - English Bilinguals Think About Time : The Effects of Language on Space-Time Mappings 2020
Zhiyin Zhang
Språkanvändning i språkinlärning : En studie om hur kinesiska förstaspråktalare använder befintliga språkliga resurser i expandering av sina språkrepertoarer 2017
Hanna Ådin
Goggle-Eyes : en främmandegörande barnboksöversättning utifrån Bermans negativa analysverktyg 2017
Catrin Öhman Björk
Synliggöra språket : Dynamisk självreglerande korrigerande (DSK) återkoppling - en aspekt av lärande bedömning i gymnasieämnet svenska som andraspråk 2012
Denise Öman
Att skapa sig en identitet : En diakron studie av myndigheters tematisering och identitetsskapande i årsredovisningars förord. 2016
Fredrika Öman
Mangosarna och hobbysarna : En kvantitativ och kvalitativ studie om s-plural i bestämd form 2021
Ylva Örn
De fem orden : En praxisanalys av utvecklingen av en myndighets värdegrund 2014

Kontakt (Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Frågor om uppsatser och publikationsdatabasen DiVA hos Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats + Diva-webbsida

OBS 1. Följande gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

OBS 2. Ingen support: Vare sig vi eller biblioteket ger support för uppsatsmallen.
Word-tips: Uppsatsmall och Word-tips (institutionen)
Mall- och uppsatstips: Guider och filmer (univ.biblioteket)

Läsa tidigare uppsatser
Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA)
Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Skriva uppsats
Se Uppsatsmall (institutionen).
Se Guider och filmer (univ.biblioteket).

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA
Se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Frågor om din egen uppsats
Kontakta din handledare eller studentexpedition.

Frågor om studentuppsatser i publikationsdatabasen DiVA vid vår institution (Svenska och flerspråkighet):

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Biblioteket

Svefler och SU i sociala medierSvefler på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Svefler på YouTube