Uppsatsarkiv

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för svenska och flerspråkighet
  4. Publikationer
  5. Uppsatsarkiv
  6. Examensarbeten i fulltext (i alfabetisk ordning på efternamn)

Examensarbeten i fulltext (i alfabetisk ordning på efternamn)

Författare Titel År
Rukaia Abou-Gabal
Allt börjar med ett val : Svenska som andraspråkslärarens val av skönlitteratur inom arbete med nyanlända på introduktionsprogrammet 2019
Aleksandra Adler
Perifera kulturer i kontakt? : Indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska 2016
Mette Ahlström
Att jonglera med ord : Berättelser om språksituationen på en mångspråkig cirkusskola 2014
Tanja Airaksinen
En arbetslöshetskassas kommunikation med sina arbetande och arbetslösa medlemmar 2014
Memet Aktürk
Periphery Effects in Phonological Integration : Turkish suffixation of Swedish proper nouns by advanced bilinguals 2010
Lamia Al Taai
A Comparison of Arabic Literature Translation into English and Swedish : Inverstigating Domestication in the Translation of Arabic Cultural Words - Imarat Yaqubyan as acase in point 2011
Helen Allvin
Patientjournalen som genre : En text-och genreanalys om patientjournalers relation till patientdatalagen 2010
Malin Alrup
”Välj vego” : En argumentations- och legitimeringsanalytisk studie av Djurens Rätts webbtexter. 2018
Åsa Amcoff
PRV ‒ en respektingivande eller kundorienterad myndighet : En undersökning av hur Patent- och registreringsverket framstår på sin webbplats 2016
Jennica Andersson
Kön i interaktion : Samtalsanalys med fokus på pronomen, egennamn och kategoriseringar i till- och omtal av barn inom förskolan 2012
Jenny Andersson
Läsning på olika nivåer : Läsguidesfrågornas påverkan på elevers läsförståelse och lässtrategier 2018
Jonas Aronsson
I dialog med tid och rum : Anföring, interpunktion och interjektioner i en kommenterad översättning av Yasutaka Tsutsuis ungdomsroman 時をかける少女 (Toki wo kakeru shoujo) 2015
Sara Assadi
Bäste Den det vederbör : En studie av artighet i skriftliga klagomål till en svensk myndighet 2018
Marcus Axelsson
En kat ved navn pluskvamperfektum : En jämförande studie av de skandinaviska översättningarna av L'élégance du hérisson 2011
Michael Bakken
Fotbollens gemensamma språk : En studie om språkets betydelse för fotbollsspelare och språkutbildningens framtida plats på fotbollsplanen 2018
Ásdis Benediktsdottir
Analysing a Harvest Moon : On the translation of role language in Bokujō Monogatari: Hajimari no Daichi for the Nintendo 3DS 2015
Andreas Bengtsson
Watching video or studying? : An investigation of the extramural activities and Japanese language proficiency of foreign language learners of Japanese 2014
Jamilla Charlotte Bibo
Ett monumentalt misslyckande : En diskursanalys av veteranmonumentet Restare 2017
Caroline Björklund
Vems vårdplan? : En studie av mottagaranpassningsstrategier i fyra regioners Min vårdplan för bröstcancerpatienter 2018
Susanne Blomkvist
Hantering av brevmallar på ett försäkringsbolag : En analys med hjälp av kaizen 2012
Rickard Bohman
Tycker du om dem här? : En sociolingvistisk undersökning av högskolestudenters attityder till olika former av språkbruk 2013
Ulrika Borking
Donaldson på Hellsingska: en komparativ fallstudie : Julia Donaldsons engelska bilderböcker i svensk översättning av Lennart Hellsing 2015
Malin Bornhöft
Lättläst stil : Språklig variation och likhet i tolv lättlästa litterära prosaverk 2016
Malin Bornhöft
Demokratiskt klarspråk : Demokratidiskursen i förarbetena till språklagens 11 paragraf 2015
Malin Bornhöft
Legitima språkråd : En kritisk diskursanalys av makt i Språkrådets frågelåda 2014
Peter Branting
En hyllning till spelet : En kartläggning av fenomenet romhackning och den av entusiaster utförda översättningen av tv-spel i Sverige 2010
Anna Bredhe
En lagom lätt text, det är så lagom lätt! : En kvalitativ undersökning av tio elevers textrörlighet inför texter från 8 SIDOR 2016
Leo Brekell
Att översätta en kulturkrock : Postkolonial analys och översättning av ett kapitel ur Hanya Yanagiharas roman The People in the Trees 2018
Vesna Bursac
"Jag vakna upp och va Suedi" : En studie om identitet och grupptillhörighet i svensk hiphop 2018
Ylva Byrman
”Killar skriver inte puttinuttigt” : En experimentell studie av genusföreställningar i textbedömningar 2015
Lina Emilia Bysell
En revolutionerande översättning : En översättningsteoretisk uppsats om att översätta en skildring av det ryska inbördeskriget 2016
Natalie Choi
Perspectives on the Occupy Central Demonstrations in Hong Kong : A Critical Discourse Analysis on English-language Press in Hong Kong S.A.R, Taiwan and China 2016
Johan Christensson
"Det finns ju i huvudet än så länge i alla fall" : En undersökning av hur en klarspråksutbildning på Skatteverket påverkar deltagarna 2012
Victor Damberg
Returning Loanwords : Translation of Western Loanwords in Japanese to English 2015
Victor Damberg
Den magiska kritan : En kommenterad översättning från japanska till svenska av Abe Kōbōs novell 魔法のチョーク (Mahou no chooku). 2014
Sofia Dankis
Subtitling the Internet : An investigation into subtitles for dynamic media 2014
Farangis Djerf
Lärares metoder och synsätt gällande samtal och interaktion i språkutvecklande undervisning 2017
Josefin Eigner
"Den här är lite mer svenssonskriven" : Hur alternativa definitioner tas emot av Scania Lexicons användare 2014
Pernilla Eldh
Kommunikationsanalys på en flerspråkig arbetsplats : Värdet av individens kommunikativa kompetens 2016
Holmgren Emmy
Förslag till beslut : Torsby kommuns skrivelser ur ett mottagarperspektiv 2014
Elin Engström
Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King 2017
Marie Ericson
Lättläst i olika texttyper : En jämförande studie av lättlästa texter på Centrum för lättläst 2010
Rashmi Fernando
Digitala och sociala medier som stöd för andraspråksinlärning : Lärare och elevers attityder till användningen  av sociala medier i SFI- undervisning 2016
Kirsi Forsberg
Mexikansk Sinuhé kontra spansk Sinuhé : Kontrastiv studie av Mika Waltaris roman Sinuhe egyptiläinen och dess två översättningar på spanska 2011
Ellen Freider
EU och du : En diskursanalytisk undersökning av två informationsbroschyrer från EU-kommissionen 2013
Vanessa Frey
Identitetsskapande i ett andraspråk : En kvalitativ studie om hur vuxna svenska för invandrare-elever från Polen betraktar sina identiteter i svenska 2017
Christopher Fröderberg Shaiek
Copy of a Copy? : Indirect Translations from Bengali into Swedish Translated via English 2019
Nicolò Galantini
Language policies and early bilingual education in Sweden : An ethnographic study of two bilingual preschools in Stockholm 2014
Vanda Gavel
Hen har skådespelare på munnen! : En studie av munbilder i spontant och tolkat teckenspråk 2018
Katrijn Gijswijt
Processing Dutch : A study on the acquisition of Dutch as a second language using Processability Theory as a framework 2014
Helen Grenbäck
En skola med två språk : Elevers upplevelse av tvåspråkig tolkad undervisning i specialskolan 2016
Fatima Guseinova
Invandrare, immigrant, migrant och utlänning - ord som attitydindikatorer och deras frekvens i svenska medier 1920-2013 : En onomasiologisk studie med ett diakront perspektiv 2016
Sara Hagander
Surf and turf, builder’s mug och Jaffa cakes : Översättningsstrategier vid svensk undertextning av kulturspecifika referenser i anglofona matlagningsprogram 2016
Mathilda Hallberg
Undervisningsanpassning: en fallstudie rörande identitet i svenska som andraspråk 2019
Linnea Hanell
Texten som stöd för handling : Om begriplighet och användbarhet i myndigheters texter om företagande 2010
Frida Hassel Borowski
Det tredje språket : Tolkspråk och normalisering i teckenspråkstolkning 2016
Masako Hayakawa Thor
Thinking and seeing for speaking : The viewpoint preference in Swedish/Japanese monolinguals and bilinguals 2016
Lina Heinold Johansson
På spaning efter interkulturell kompetens : En analys av representationer av mat i tre läromedel i sfi (svenska för invandrare) 2019
Anneli Henriksson
Int' är ni väl du med doktorn? Tilltal och artighetsstrategier i sverige- och finlandssvenska läkare-patientsamtal 2013
Anneli Henriksson
Normativt uppror? : Bruk av och attityder till hen som könsneutralt pronomen 2012
Amanda Hillström
Regeringen har idag beslutat : Textanalys av Utbildningsdepartementets pressmeddelanden 2016
Marie Hjertén
Hur förklaras texttyp och genre? : En studie av begreppen i läroböcker för Svenska A och B 2014
Guohua Hu
Svenska studenters uppfattningar av tonerna i kinesiska tvåstaviga ord 2015
Elisabet Hägglund
Kandidatuppsats i tolkning : Tolkning av svåra samtal i vården 2018
Ebba Högström
Att göra det omöjliga : Poesiöversättning som litterär och social praktik 2017
Petrus Isaksson
Relationellt resonerande på ett L2 : Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt 2019
Lina Johansson
Vem i hela världen säger så? : Normer vid översättning av könskodad dialog i manga 2015
Sofia Johansson
Vi-känsla och informationskedjor i komplexa organisationer : Några medarbetares upplevelser av internkommunikationen på Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland 2016
Emilia Jonasson
Attityd och dialogicitet i äldreomsorgens texter : Evaluerande språk i dokumentationen på ett vårdboende 2010
Emma Jonsson Sandström
Samverkan och kvalitet – vad betyder det egentligen? : En semantisk kartläggning på Umeå universitet 2014
Nicklas Junker
Akademisk skriftspråklig progression : En medierad diskursanalys av två föreläsningar på Studie- och språkverkstaden, Stockholms universitet 2016
Pia Järnefelt
Examining transfer and prototypes in L1 Swedish learners of Spanish : The case of aspect: The simple present and the present progressive 2018
Pia Järnefelt
Nog är ju viktigt : The role of modal particles nog and ju in responsibility attribution in L1 and L2 speakers 2019
Alexandra Karjel
Mining the Minefield : An exploratory study of website evaluation during the translator's terminology work 2012
Henrik Karlsson
Kan man patcha ett moln? : En studie av skribenters och läsares begrepp bakom sju datatermer 2013
Helena Kjellberg
Blind andraspråksinlärares talperception och talproduktion 2010
Helena Kjellberg
Talperception hos blinda och seende andraspråksinlärare - ett experiment med tal i brus 2010
Mattias Kurnik
Bilingual Lexical Access in Reading : Analyzing the Effect of Semantic Context on Non-Selective Access in Bilingual Memory 2016
Anna Larsson
Så sjung, bara sjung! : initiala och operationella normer i sångboksöversättningar av Astrid Lindgrens visor via multimodal analys av text, bild och musik. 2017
Katarina Larsson
Det är typ en rolig historia : Översättning av en amerikansk ungdomsbok med kommentar 2018
Ylva Larsson
Ålderseffekter av en kritisk period för språkutveckling : Grammatisk intuition hos hörande infödda teckenspråkiga 2015
Tove Laxvik
Hur konstrueras en diabetesidentitet? : En systemisk-funktionell analys av texter om egenvård av diabetes 2018
Mikaela Leander
"I slutänden är det ändå det dagliga, att man går till sina kollegor" : En kommunikationsetnografisk studie av vad som påverkar Scanias teknikinformatörers skrivande 2014
Emma Leinonen
Livet som andraspråkstalare i Sverige : Hur finländare upplever användning av det svenska språket i Sverige 2019
Tanja Leirvåg
Översättningsprocessen vid översättning av fasta fraser hos professionella och icke-professionella översättare : En empirisk undersökning 2011
Emma Lejdström Sernemar
Greenpeaces modelläsare : En multimodal textanalys av Greenpeace i Sveriges externa mejl 2016
Sebastian Lilja
Översättning enligt normer : En kommenterad översättning av en IT-text 2014
Nilsson Linda
Att återge Hamlet : Översättningsnormer och strategier vid teateröversättning 2016
Per Lindberg
Diskursiva regleringar av vad som får och inte får yttras : Nedslag i debatten om Mr. Cool och låten ”Knulla barn” 2019
Per Lindberg
Ungdomars attityder till svordomar ur ett andraspråksperspektiv 2018
Klara Lindell
Amerikanska på svenska : En kommenterad översättning av ett utdrag ur Bill Brysons populärvetenskapliga språkhistoria Made in America 2012
Karin Lindquist
Begripliga webbtexter : En undersökning av begripligheten i Sollentuna kommuns webbtexter 2016
Nellie Lindqvist
Lärares förhållningssätt till elevers språkrepertoarer : Hur lärare i svenska som andraspråk och engelska planerar och genomför undervisning med flerspråkiga elever i svenska högstadie- och gymnasieskolor 2019
Katarina Lindve
Syfte som karta och kompass under loopande översättning : En undersökning av skopos betydelse när en källtext översätts parallellt med två olika skopoi 2010
Malin Lundberg
Lag Time: Skillnader mellan erfarna och oerfarna tolkar? 2016
Josefin Lundmark
Konstruktionen av psykisk ohälsa hos barn och unga : En diskursiv text- och legitimeringsanalys utifrån tre olika samhällsperspektiv 2018
Hanna Lundquist
En mental checklista att följa : En systemisk-funktionell och intertextuell analys av Region Gävleborgs värdegrund 2016
Olga Löfström
Varför ska vi styras av värdegrundtexter? : En legitimeringsanalys av värdegrundtexter från statliga myndigheter och kommuner. 2017
Josefine Malmkvist
Att visa verkligenheten : En jämförande studie av visualitet i Arbetsmiljöverkets broschyrer under 2000-talet 2014
Dory Manoukian
Är du nöjd med din vänstersväng? : En kvalitativ studie om kommunikation och lärande i en trafiklektion 2018
Sarah Maria Melzer
Att översätta könsneutralt : En empirisk undersökning med fokus på översättning till svenska och tyska på Europaparlamentet 2011
Mårten Michanek
Makt, mångfald och motstånd i genrepedagogiken? : Genrepedagogisk skrivundervisning ur ett critical literacy-perspektiv 2016
Josefin Moback
Styr upp! : Auktoritet i Hyresgästföreningens styrdokument 2013
Sofie Molander
När du är du är banken vi : Om röster och modelläsare i SEB:s externa texter. 2014
Anke Mollema
Typisch Frysk? : Stancetaking in the linguistic landscape of Fryslân 2018
Gabriela Nechvátalová
Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning 2018
Gabriela Nechvátalová
Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning 2018
Oskar Nielsen
Dazai på svenska : En kommenterad översättning av novellerna 
走れメロス – Hashire Merosu (”Spring, Moerus!”) och 
富嶽百景 – Fugaku Hyakkei (”Hundra vyer över Fuji”) 
av Osamu Dazai 2015
Jorunn Nilsson
Rollspråk i dubbning och undertextning : En analys av rollspråket i den japanska undertextningen och dubbningen av en svensk barnfilm 2015
Anna Niva
Som en blånande borg i förlängningen : En analys av den tyska översättningen av På fjälltur: Sarek med fokus på termer och bildspråk 2013
Pia Nordin
Vägledd via webben : En analys av webbkommunikationen hos Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet 2011
Elinor Norén
Polisen skriver händelser : En systemisk-funktionell genreanalys av polisens händelsenotiser 2016
Martin Nyblom
Givet – etableringen av en ny preposition : ”Ord måste, i varje enskilt fall, hållas ansvariga för sitt grammatiska beteende” 2010
Henrietta Nygren
Vi arbetar med kärlek : En undersökning av ton och artighet i Migrationsverkets beslut 2013
Gustav Olars
Prestation, meningsskapande och sociala relationer : En undersökning av problemsekvenser vid den muntliga delen av Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) 2014
Camilla Olsson
Från manus till färdig bok : Vad händer med fackboksmanus på förlaget? 2010
Yolanda Orhamn
Vilken roll spelar svensk språkbehärskning? : En kvalitativ undersökning av språkets roll för högutbildade invandrares möjligheter till jobb 2016
Matilda Perovuo
Our love, our language : A qualitative study on non-native speakers’ experiences of bilingual couplehood, language emotionality and self-perception in different languages 2018
Frej Persson
Kjapt och kjempebra : En studie av skandinavisk språkgemenskap på en arbetsplats 2013
Kalle Persson
Att inte se betydelsen för alla ord : En experimentell undersökning av två texter från Feministiskt initiativ ur ett andraspråksperspektiv 2014
Emma Pettersson
Från 1980-talets Snuten i Hollywood till 2010-talets The Theory of Everything : Titelöversättning av utländska biofilmer i Sverige under 30 år 2018
Anna Prats Nielsen
EU-kommissionen översätter grönböcker : En studie i begriplighet - möjligheter och begränsningar 2011
Gastón Prieto
”¿Me pasarías la blåbärssylt?” : Lexikaliskt inskott och genusval: hur infödda talare av spanska väljer grammatiskt genus när de skjuter in svenska substantiv i spanskt tal 2019
Marta Quevedo
The influence of semantic context on accentedness, comprehensibility, and intelligibility in extemporaneous foreign accented Swedish speech 2014
Caroline Richards
Den kollektiva skrivprocessen : En fallstudie av hur medarbetare på Försäkringskassan producerar texter i grupp 2014
Mohaned Ridha
Påverkan av skillnader mellan arabiska varieteter; från arabisktalande tolkars och tolkanvändares perspektiv 2013
Anna Rosenqvist
Att översätta slang : En jämförelse av översättningen av slanguttryck i John Greens Paper Towns till svenska och nederländska. 2016
Sofia Rydén
Bimodal tvåspråkighet hos elever med hörselnedsättning : En multimodal samtalsanalytisk studie av klassrumsinteraktion i två hörselklasser 2016
Sara Rösare
Journalen i vardagen, vardagen i journalen : En fallstudie av social dokumentation på ett äldreboende 2013
Maki Sakakibara
Phonological Awareness Development in Bilingual Children : How do Swedish/Danish-Japanese bilingual children develop Japanese phonological awareness in comparison with Japanese children? 2016
Raphael Sannholm
Att tänka rätt är stort, att tänka högt är större : En Think-Aloud-studie av texttypens roll i översättningsprocessen 2010
Lili Sara Schmidt
"Hon har SFI-uttal" : En perceptionsstudie om hur vuxna andraspråksinlärare uppfattar modersmålssvenska och andraspråkssvenska 2014
Anna Sellgren Gauffin
Positioneringar i diskussioner om migration : En didaktiskt anpassad kritisk diskursanalys av interaktionen i kommentarsfält till artiklar om migration 2018
Maja Setréus
Kärlek eller elände, det svåra valet : En studie om lärares val av skönlitteratur inom ämnet Svenska som andraspråk på gymnasieskolans introduktionsprogram. 2017
Adam Silén
Eftersom att : En undersökning av subjunktionen eftersom att ur ett språkvårdsperspektiv 2018
Rita Simonis
The effects of multilingualism on executive processing. 2018
Monica Sperens
Nya sammansättningar med efterledet -bubbla : En korpusbaserad undersökning 2016
Pia Sterby
Fotombyte i teckenspråkstolkning : Erfarna tolkars koordineringsarbete på diskursnivå 2018
Elin Svahn
Allt är ju lika viktigt : En översättningssociologisk studie om översättningsnormer vid granskningsfasen inom Europeiska kommissionen 2011
Elin Svahn
Att skjuta på budbäraren. : En kvantitativ kontrastiv studie av den syntaktiska strukturen hos tre texttyper i tre översättningar av ”Boule de suif” av Guy de Maupassant. 2010
Elin Svahn
Rapt à Bamako blir Fångad i Bamako : Översättning med kommentar 2010
Jenny Svensson Nordell
Flerspråkighet i klassrummet utifrån ett lärarperspektiv : Lärares attityder till och praktiska tillämpning av flerspråkighet i klassrumskontext 2018
Helena Svärd
“Och här är det man finner det man söker.” : En stilistisk analys av fyra miljöskildringar i Selma Lagerlöfs Jerusalem 2018
Joen Söderholm
Standardiserad diskurs : En undersökning av kontextuella faktorers effekt på diskursen i en standard från SIS 2014
Pompom Sönnfors
Samtal med en sökmotor : En språkteknologisk undersökning av dialogen mellan Språkrådets frågelåda och dess användare 2011
Mira Tegman
Läsa, begripa och använda : En användbarhetsanalys av SKL:s prenumerationsutskick 2014
Malin Tesfazion
Taltolkning av hörande teckenspråksanvändare : En fokusgruppstudie med tolkar och hörande teckenspråkiga som tecknar i tolkade sammanhang 2016
Thomas Thomsen
Tolkningsstrategier i ljuset av språkkompetens, tolkningsriktning och tolkerfarenhet 2018
Nathalie Tjernberg
Språket som politiskt verktyg : Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv 2016
Sigrid Tolstoy
Översättning av abstrakta substantiv och kulturspecifika begrepp över tid : En komparativ studie av översättningsstrategier i de svenska och engelska översättningarna av Françoise Sagans Bonjour tristesse och Antoine Laurains Le chapeau de Mitterand 2019
Anna Trolin
En tolk ska översätta, det är inte som att vara en lärare : Hur upplever skolledare, tolkar, lärare och elever tolkningen i specialskolan? 2016
Emma Tönnes
SCUM på svenska : En uppsats om Sara Stridsbergs översättning av SCUM Manifesto och hennes tillhörande förord 2018
Mojca Visnjar
Skönlitteratur i SVA-klassrummet : Om lättläst, läslust, och lärares val av skönlitteratur 2019
Anna von Rettig
Translating Expressive Prose using CAT Tools : An investigation into discerning the effects of segmentation in student translations 2014
Helena Wahlberg
Man köper ju inte asfalt med hjärtat : En studie av tonalitet i bruk på NCC 2014
Isabella Wahlund Hansson
Det är bara en myt : En undersökning av trovärdighet i en Flashbacktråd 2019
Josefin Waltin
När döva och hörande kollegor möts genom tolk : En etnografisk studie om tvåspråkighet på en arbetsplats 2009
Marcus Westerlund
Punktregel och precision : Kommenterad översättning av en EU-förordning 2016
Marcus Westerlund
Frilansöversättningens status : En studie om frilansöversättares uppfattning om status i förhållande till uppdragsförmedlande språkföretag 2017
Miriam Widenlöv
Begripliga avgöranden : En undersökning av begripligheten i sex kammarrättsdomar 2013
Zofia Wojtysiak
Bara ett nagellack eller en iögonfallande kristallyta med djupa, klassiska färger? : Om översättning från svenska till polska av reklamtexter för Oriflame kosmetikaprodukter. 2014
Zhiyin Zhang
Språkanvändning i språkinlärning : En studie om hur kinesiska förstaspråktalare använder befintliga språkliga resurser i expandering av sina språkrepertoarer 2017
Hanna Ådin
Goggle-Eyes : en främmandegörande barnboksöversättning utifrån Bermans negativa analysverktyg 2017
Catrin Öhman Björk
Synliggöra språket : Dynamisk självreglerande korrigerande (DSK) återkoppling - en aspekt av lärande bedömning i gymnasieämnet svenska som andraspråk 2012
Denise Öman
Att skapa sig en identitet : En diakron studie av myndigheters tematisering och identitetsskapande i årsredovisningars förord. 2016
Ylva Örn
De fem orden : En praxisanalys av utvecklingen av en myndighets värdegrund 2014

Kontakt (Institutionen för svenska och flerspråkighet)

Frågor om uppsatser och publikationsdatabasen DiVA hos Institutionen för svenska och flerspråkighet

Uppsats + Diva-webbsida

OBS 1. Följande gäller för Institutionen för svenska och flerspråkighet (inkl. Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet).

OBS 2. Ingen support: Vare sig vi eller biblioteket ger support för uppsatsmallen.
Word-tips: Uppsatsmall och Word-tips (institutionen)
Mall- och uppsatstips: Skriva uppsats (univ.biblioteket)

Läsa tidigare uppsatser
Se Uppsatser/examensarbeten i fulltext.

Låna uppsats/pappersutskrift (som inte finns i DiVA)
Se Listor över uppsatser/examensarbeten och kontakta aktuell studentexpedition.

Skriva uppsats
Se Uppsatsmall (institutionen).
Se Skriva uppsats (univ.biblioteket).

Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA
Se Registrera/ladda upp din uppsats i DiVA: Steg för steg

Frågor om din egen uppsats
Kontakta din handledare eller studentexpedition.

Frågor om uppsatser i publikationsdatabasen DiVA vid vår institution (Svenska och flerspråkighet)

Köp böcker i Nätbutiken

Böcker från Stockholms universitet, t.ex. avhandlingar, kan du köpa i bibliotekets nätbutik till självkostnadspris. Det är dock inte alla författare som har valt att deras bok ska kunna köpas.

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Sök i DiVA publikationsdatabas

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Registrera i DiVA publikationsdatabas

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.

Biblioteket

FB Svefler

facebook