Foto: MostPhotos/Syda Productions
Foto: MostPhotos/Syda Productions

(Denna text finns som pdf nederst på sidan.)

Vilseledande vid examination kan röra samarbete med andra när en uppgift ska utföras individuellt, användning av otillåtna hjälpmedel och fusklappar vid examination, manipulering av närvarolistor eller plagiering av andras eller egnas texter.

Plagiat är en form av vilseledande som innebär att använda andras arbeten (texter, diagram, tabeller, data etc.) som ditt eget utan att referera till källan eller utan att markera att det är ett citat.

Självplagiat är att återanvända egna tidigare arbeten utan att referera till dig själv.

Vad händer vid misstanke om vilseledande?

Alla anställda vid Stockholms universitet är skyldiga att anmäla disciplinärenden. Den som får kännedom om ett misstänkt disciplinärende ska skyndsamt rapportera detta till studierektor i respektive ämne som sedan utreder ärendet med lärare/studentexpedition/skrivvakt. Studenten kallas till ett samtal. Det är tillåtet att studenten tar med ett ombud från studentkåren. Under samtalet redogör studenten för sin version av det inträffande och anteckningar förs. Om det enligt utredningen föreligger skäl för misstanke om fusk ska ärendet anmälas till rektor.

I det fall där ärendet går vidare till Disciplinnämnden för beslut kommer studenten att kallas till ett disciplinnämndsmöte. Sådana möten leds av rektor och där deltar även universitetets jurister, representanter från universitetet, studentrepresentanter och en representant från institutionen som anmält ärendet. Som student har man rätt att yttra sig över anmälan. Mötet fungerar ungefär som en rättegång där de inblandade parterna hörs. Studenten och institutionsrepresentanten lämnar mötet under en stund och får sedan komma tillbaka för att meddelas vad nämnden kommit fram till. Disciplinnämnden kan lämna ärendet utan vidare åtgärd, besluta att avstänga studenten från studier eller utdela en varning.

Studenter som blir anklagade eller misstänkta för vilseledande kan kontakta studentkåren:
Stockholms universitets studentkår (SUS)

Konsekvenser

Om plagiat, självplagiat eller otillåtet samarbete upptäcks blir uppgiften underkänd och studenten kan bli avstängd under viss tid från studier vid Stockholms universitet. Som en följd av detta kan studenten bl.a. bli skyldig att återbetala studiemedel för den tid som avstängningen avser, eftersom en avstängning räknas som ett avbrott i studierna. Se Regelboken om examination vid Stockholms universitet:

Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet

Under själva avstängningen får studenten inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen eller påbörja några studier vid universitetet samt ej heller utnyttja universitetsbiblioteket. Därutöver kan studenternas tillträde till universitetets lokaler begränsas.

Hur undviker du som student att bli anklagad för vilseledande vid examination?

För att undvika att bli anklagad för vilseledande vid examination ska du som student vid skriftliga uppgifter, inklusive tentamina, följa lärarens anvisningar för textens utformning, för hur källor ska användas och i vilken utsträckning samarbete och användning av hjälpmedel är tillåtna. Fråga om du är osäker! Skriftliga uppgifter ska vara självständigt formulerade. Därför är det viktigt att du tydligt visar i dina uppgifter vad som är dina egna idéer och vad som är hämtat från annan källa.

  • Ange referenser och citera på ett korrekt sätt: Ange alltid källan när du använder formuleringar och tankegångar från någon annan. Detta gäller även texter som du själv skrivit och lämnat in eller publicerat i ett tidigare sammanhang. Om du inte anger källan är det att betrakta som plagiat/självplagiat och betraktas som fusk. Direkta citat ur källor ska markeras med citationstecken även vid direktöversättning. Källhänvisningar, inklusive sidhänvisning, ska göras vid citat och referat och när du anför specifika uppgifter ur en källa, t.ex.: (Hellberg 2004:220).
  • Du får inte heller låta någon annan formulera uppgifter åt dig eller skriva uppgifter i samarbete med någon annan, annat än när instruktionerna uttryckligen anger att det rör sig om en gruppuppgift eller att samarbete är tillåtet.