31 aug kalenderblad
Illustration: Evgeny Bobrov, MostPhotos