Pdf-formulären går att fylla i på skärmen

The pdf forms can be filled in on the screen

Det går att tabba mellan fälten i formulären.

 1. Öppna pdf-formuläret.
 2. (Arkiv >) Spara som … (för att kunna fylla i).
 3. Fyll i (och spara).
 4. Skriv ut.
 5. Skriv under.
 6. Lämna/skicka in (adress, se formuläret).
 You may tab between the fields in the forms.
 1. Open the pdf form.
 2. (Archive>) Save as … (to be able to fill it in).
 3. Fill it in (and save).
 4. Print.
 5. Sign.
 6. Leave/send it in (for address, see the form).

Bilingualism

Credit transfer for Bilingualism/Centre for research in Bilingualism (2258 Kb)

Lärarutbildningen

Du måste ansöka om tillgodoräknande hos din hemvistinstitution.

Svenska och Nordiska språk

Tillgodoräknande för Svenska och Nordiska språk (994 Kb)

Svenska som andraspråk

Se Svenska som andraspråk: Tillgodoräknande

Svenska som främmande språk

Tillgodoräknande Svenska som främmande språk (606 Kb)

Tolkning och Översättning

Tillgodoräknande för Tolkning/Översättning/TÖI (439 Kb)

Tvåspråkighet

Tillgodoräknande för tvåspråkighet/Centrum för tvåspråkighetsforskning (402 Kb)