Högre sem. TÖI. Presentation av forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in [...]

Seminarium

Datum: torsdag 9 juni 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: D389 och på Zoom.

Högre seminariet i översättningsvetenskap. Presentation av forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures och volymen Northern Crossings. Translation, Circulation and the Literary Semi-Periphery. Chatarina Edfeldt, Erik Falk, Andreas Hedberg, Yvonne Lindqvist, Cecilia Schwartz & Paul Tenngart.

Till Zoom-seminariet

Under seminariet kommer forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures och några resultat från volymen Northern Crossings. Translation, Circulation and the Literary Semi-Periphery att presenteras och diskuteras. En viktig poäng i monografin är att forskarna inte avgränsat sig till någon specifik del av översättningsprocessen utan försöker att beakta dess komplexa helhet. Forskarna delar in den litterära trafiken till och från Sverige i tre nivåer; mikronivån – den enskilda konkreta bokens nivå; mesonivån – där översättarna, förlagen och andra viktiga aktörer i utgivningsprocessen studeras, samt makronivån – som avser den övergripande relationen mellan marknader, litterära språk och kulturer.

En annan viktig poäng är att empiri har en framträdande plats i forskarnas undersökningar, men att teori för den skull inte anses överflödig. Tvärtom tillåter den drivna metodologin inom bokprojektet att forskarna kan ifrågasätta och nyansera de dominerande teorierna om det litterära världssystemet. Från semi-periferins perspektiv ter sig de väldslitterära flödena inte lika cementerade som från central och helt perifera perspektiv.

Seminariet organiseras som ett rundabordssamtal med korta inlägg av skribenterna och med en inledning av Yvonne Lindqvist. Dessutom kommer seminariet att få ta del av några reaktioner på volymen från etablerade översättningsforskare.

Chatarina Edfeldt, Högskolan Dalarna

Erik Falk, Uppsala universitet

Andreas Hedberg, Uppsala universitet

Yvonne Lindqvist, TÖI

Cecilia Schwartz, Stockholms universitet

Paul Tenngart, Lunds universitet

Om Högre seminariet i översättningsvetenskap