Högre sem. TÖI. Thomas Thomsen: Asymmetriska språkkunskaper inom tolkning i offentlig sektor

Seminarium

Datum: torsdag 19 maj 2022

Tid: 13.00 – 14.30

Plats: Sal D389.

Högre seminariet i översättningsvetenskap. Thomas Thomsen är doktorand vid TÖI.

Denna experimentella studie undersöker sambandet mellan kognitiv belastning, tolkningsriktning och (asymmetriska) språkkunskaper hos svensk-spanska tolkar i offentlig sektor. I litteraturen har det indikerats att tolkar i offentlig sektor har asymmetriska språkkunskaper, det vill säga ett starkare och ett svagare arbetsspråk (Tiselius & Englund Dimitrova, 2019).

Syftet med studien är att undersöka tolkarnas kognitiva processer under tolkade möten med läkare. Studien är komparativ och använder triangulering mellan fyra metoder för datainsamling; en enkätundersökning, ett språktest, ett tolkat samtal och en retrospektiv intervju. En framträdande del av studien är att varje tolk genomför två tolkade samtal, ett där en läkare talar svenska och ett där en läkare talar spanska. Syftet med att använda två tolkade samtal är att undersöka om det finns ett samband mellan kognitiv belastning, tolkningsriktning och (asymmetriska) språkkunskaper.

Thomas Thomsen

Om Högre seminariet i översättningsvetenskap