Naturgeografi och kvartärgeologi

Om ämnet

Inom ämnet studerar vi hur vår jord fungerar. Ämnet är tvärvetenskapligt med möjligheter till specialisering inom områden som klimatvariationer; vatten i alla dess former; glaciärer och inlandsisar; det lösa jordtäcket och jordytans landformer; vegetationens utbredning i tid och rum samt natur- och kulturlandskapets funktion och förändring.

Miljön och naturresurserna ligger i fokus, med ett övergripande syfte att bidra till hållbart resursutnyttjande och en hållbar samhällsutveckling. Kärnområdena inom vår forskning och undervisning är:

Biogeografi och geomatik. Biogeografi omfattar interaktionerna mellan markanvändning, biodiversitet och ekosystemtjänster, samt miljöns och människans betydelse för vegetationens utbredning i tid och rum. Geomatik inbegriper datainsamling, utveckling och användande av GIS, fjärranalys och kartografi, med inriktning mot analys av natur- och kulturlandskap.

Geomorfologi och glaciologi. Studier av jordytans utformning och de processer som verkar på jordytan, bidrar med kunskap som är användbar inom allt från lokalisering av infrastruktur, till riskanalys och tolkning av sambanden mellan människa och miljö. Inom glaciologin studerar vi glaciärer och inlandsisar kopplat till klimatförändringar.

Hydrologi, vattenresurser och permafrost. Variationer i mark- och vattenresurser har direkt inverkan på mänsklig verksamhet. Studera av dessa variationer bidrar till kunskap om miljöfrågor, samhällets utvecklingspotential och risker i samband med användning av mark och vatten. Vi studerar också effekterna av klimatförändringar på permafrost.

Klimatvetenskap och kvartärgeologi. Vi studerar klimat- och miljöförändringar under kvartärperioden (de senast ca 2,6 miljonerna år). I det ingår att rekonstruera forntida miljöer i syfte att förstå nutidens landskap och att förutse framtida miljöförändringar.

Arbetsmarknad och karriär

Masterutbildningen i naturgeografi och kvartärgeologi gör dig eftersökt på arbetsmarknaden eller för en forskarkarriär. Våra tidigare studenter arbetar idag vid myndigheter och organisationer, men även inom privat verksamhet som rådgivare och analytiker inom konsultbolag. Exempel på arbetsuppgifter: GIS-analytiker, Geotekniker, Kvalitets- och miljösamordnare, Analytiker inom riskhantering och krisberedskap, Miljökonsult inom förorenad mark och vatten, Hydrolog, Statsgeolog.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Inom ämnet Naturgeografi och kvartärgeologi bedriver vi forskning inom och integrerat mellan fyra olika forskningsenheter: Biogeografi och geomatik, Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, vattenresurser och permafrost samt Klimatvetenskap och kvartärgeologi.