Stockholms universitet

Folkhälsovetenskap

Är du nyfiken på vad det är som gör att en del människor är mer hälsosamma, mår bättre och lever längre liv än andra? Våra utbildningar i folkhälsovetenskap ger dig de kunskaper och verktyg som behövs för att forska eller arbeta praktiskt med hälsofrågor på befolkningsnivå, både inom och utanför Sverige.

Ämnesbeskrivning

Folkhälsovetenskap är läran om folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. På våra kurser och program får du lära dig mer om hur hälsan hos befolkningen har förändrats över historisk tid, hur strukturer i samhället samspelar med individuella egenskaper för att forma människors hälsorelaterade vanor och livsvillkor, samt hur hälsa och ohälsa utvecklas genom livets olika faser.

Vi fördjupar oss i utvecklingen av folkhälsans politik och praktik, såväl nationellt som globalt, med ett särskilt fokus på ojämlikhet i hälsa.

Du får lära dig hur åtgärder kan utformas för att förebygga sjukdom och främja hälsa, inte bara för befolkningen överlag utan även för särskilt sårbara samhällsgrupper. Du får också kunskap om hur uppföljning och utvärdering av sådana åtgärder kan ske.

Arbetsmarknad och karriär

Folkhälsovetenskap är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis analys, utredning och åtgärder inom kommuner och landsting, strategiskt arbete inom statliga myndigheter och i privat sektor, hälso- och sjukvårdsfrågor och internationellt biståndsarbete.

Som folkhälsovetare kan du till exempel arbeta inom kommuner och landsting, myndigheter och organisationer, både i Sverige och internationellt. Våra utbildningar erbjuder även en god förberedelse för en karriär inom forskning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Utbildningen på forskarnivå ger särskild tyngd åt perspektiv som belyser uppkomsten av ojämlikhet i hälsa, hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar i detta. Andra forskningsområden är folkhälsans politik och praktik.

Examen

Folkhälsovetenskap är ett huvudområde på grundnivå och avancerad nivå. 

För att få en kandidatexamen i folkhälsovetenskap läser du vårt kandidatprogram.

För att få en masterexamen i folkhälsovetenskap läser du vårt masterprogram.

Alla program listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Institutionen för folkhälsovetenskap bedriver forskning inom flera olika områden, framförallt inom ojämlikhet i hälsa, som handlar om systematiska skillnader i hälsa och överlevnad mellan individer och mellan socialt definierade grupper, samt inom alkohol-, drog- och spelfrågor.

På institutionen finns två forskningscentra: CHESS (Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa) och SoRAD (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning).