Stockholms universitet logo, länk till startsida

Fysik

Som fysiker drivs du av att förstå de naturlagar som styr vår värld. Du nöjer dig inte med att observera världen omkring dig utan du vill veta varför atomerna binds samman till molekyler, varför universum expanderar och varför himlen är blå. För att kunna besvara frågor som dessa måste du förstå den grundläggande fysiken.

Ämnesbeskrivning

Fysik är vetenskapen som beskriver och söker förklara naturfenomen, från materiens allra minsta beståndsdelar till de absolut största strukturerna i universum.

Den moderna fysikens upptäckter ligger bakom framstegen inom en rad områden som elektronik och datorteknik, materialfysik, medicinsk diagnostik och behandlingsteknik samt energiforskning.

Genom att studera fysik vid Stockholms universitet får du möjlighet att förstå den fundamentala fysiken, du lär dig att tillämpa fysikens lagar genom avancerad problemlösning och experimentella mätningar och du får möjlighet att utveckla och värdera ny kunskap. Vid Fysikum är kontakten mellan studenter och lärare tät.

Vi har en nära forskningsanknytning, där undervisande lärare också bedriver forskning. Mycket av undervisningen sker i mindre grupper där du tränas i att lösa problem av både teoretisk och experimentell karaktär.

I kandidatutbildningen läser du kurser i grundläggande fysik och matematik. Teori varvas med praktiska övningar och i övningslaboratoriet granskas fysikens lagar kritiskt. Under första året fokuserar du på den klassiska fysiken och den grundläggande matematiken.

Under andra året får du lära dig den programmering, statistik och de numeriska metoder som behövs för mer avancerade studier i fysik och du får träning i experimentella färdigheter som krävs liksom i grundläggande kvantmekanik. Under tredje året fokuserar du på den moderna fysiken och utbildningen avslutas med ett självständigt arbete. Undervisningen på kandidatprogrammets tredje år ges på engelska då många utbytesstudenter är intresserade av dessa kurser.

Med en kandidatexamen i fysik kan du fortsätta att läsa ett masterprogram där Fysikum erbjuder masterprogram i fysik, teoretisk fysik eller beräkningsfysik. Undervisningen på masterprogrammen är på engelska. Inom respektive masterprogram har du möjlighet att fördjupa dig och lära dig mer om det område av fysiken som du fascineras av mest.

Arbetsmarknad och karriär

Efter en universitetsutbildning i fysik öppnas en bred arbetsmarknad för dig både i Sverige och internationellt. Din kompetens att lösa problem är eftertraktad och din ställning på arbetsmarknaden är jämförbar med civilingenjörens, där din styrka ligger i din ämnesexpertis. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att utveckla modeller, förfina mätmetoder samt att utföra beräkningar eller prognoser.

Din förmåga till analytiskt tänkande behövs inom stort sett allt utvecklingsarbete, och är särskilt efterfrågad inom högteknologiska områden.

När du har ämneskunskaper inom fysik och matematik kan du läsa kompletterande pedagogisk utbildning för att kunna arbeta som lärare.

Är du intresserad av forskning har du möjlighet att efter en masterexamen fortsätta med forskarstudier i fysik, teoretisk fysik eller kemisk fysik.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i fysik läser du kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i fysik läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Vid Fysikum bedriver vi forskning inom flera områden. Vi vill förstå vad mörk materia består av, de processer som sker när joner kolliderar i rymden, de underliga egenskaper som vatten har och den kvantmekanik som gör det möjligt att bygga framtidens kvantdatorer. Forskning bedrivs i såväl teoretisk som experimentell fysik och ofta är det grundforskning som utförs.

Forskningen är organiserad i sju forskningsavdelningar som inkluderar atomfysik, elementarpartikelfysik, instrumenteringsfysik, kemisk fysik, kondenserad materia och kvantoptik, kosmologi, astropartikelfysik och strängteori samt medicinsk strålningsfysik. Inom dessa avdelningar bedrivs forskningen oftast i projektform, ibland i samarbete mellan flera forskningsavdelningar inom Fysikum och ofta i samarbete med forskargrupper vid andra lärosäten och forskningsinstitut.

Varje forskningsavdelning har sin egen hemsida, där avdelningens verksamhet och medlemmar presenteras närmare.

Mer information finns på fysik.su.se/forskning