Internationella relationer

Om ämnet

Vill du bygga en karriär i internationella relationer? Då har du kommit till rätt utbildning som ger fördjupade kunskaper om hur det internationella systemet vuxit fram och fungerar idag. Globalisering har påverkats politiska och ekonomiska relationer i världen. Lär dig använda vetenskapligt verktyg att analysera internationellt samarbete, säkerhet, internationell politisk ekonomi och globala styrning.

Ämnet introducerar dig till studiet av internationella relationer och dess tre sub-discipliner som genomsyrar på grund- avancerat- och forskarutbildningen, nämligen internationellt samarbete, internationell säkerhet och internationell politisk ekonomi – ur ett historiskt perspektiv. Ämnet omfattar en rad problemområden som till exempel kris och konflikt, global styrning, globalisering och ojämlikheter. Studiet också diskuterar olika typer av globala utmaningar och lösningar inom internationella relationer och internationella ekonomiska relationer.  

Centrala aktörer i dessa studier är stater, internationella organisationer, icke-statliga organisationer samt transnationella företag. Vi förmedlar grundläggande kunskaper om nämnda sub-discipliner av internationella relationer ur olika teoretiska perspektiv.

Arbetsmarknad och karriär

Ämnet lämpar sig väl för dig som i framtiden vill arbeta med internationella frågor:  journalism,  statliga myndigheter, mellanstatliga organisationer - IGOs  (FN-organ, humanitära organisationer, miljöorganisationer, energiorganisationer, finans, handel och tullorganisationer,  regionala organisationer), likaså i biståndsorganen, ickestatliga organisationer som NGOs, och även multinationella företag.

Ämnet kan också kombineras med andra ämnen som global utveckling, kultugeografi, ekonomisk historia, statsvetenskap, företagsekonomi etc.

Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i internationella relationer kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskningen i internationella relationer vid institutionen är dynamisk, öppen och tvärvetenskaplig. Vi fokuserar på en rad olika ämnen såsom utveckling, östeuropeisk och rysk politik, global politisk ekonomi, säkerhets- och krishantering och hållbar utveckling. Vår snabbt expanderande forskningsmiljö har ambitionen att skapa förutsättningar för forskning som både rymmer breda satsningar och mer specialiserade studier.