Stockholms universitet logo, länk till startsida

Teckenspråk

Hos oss kan du som redan behärskar svenskt teckenspråk studera teckenspråklingvistik. Du som ännu inte gör det kan läsa svenskt teckenspråk från nybörjarnivå.

Sverige var det första landet i världen som officiellt erkände ett teckenspråk som språk. Den första professuren i teckenspråk inrättades vid Stockholms universitet och i dag har samma universitet Nordens första döva professor.

Teckenspråk som nybörjarspråk

För att läsa våra kurser i teckenspråk som nybörjarspråk behöver du inte ha några förkunskaper i svenskt teckenspråk. Lär dig ett nytt visuellt och unikt språk och låt dig svepas med i en rikt teckenspråkig värld. Hos oss får du lära dig att uttrycka dig på teckenspråk och att delta i samtal om vardagliga ämnen.

Här får du en insikt i hur teckenspråket är uppbyggt samt om likheter och skillnader mellan teckenspråk och talat språk. Du får svar på frågor som många undrar över: Är teckenspråk internationellt? Kan man svära på teckenspråk?

Teckenspråkslingvistik

Du som är teckenspråksanvändare får lära dig att se teckenspråk med andra ögon. Du får en insikt i hur teckenspråk faktiskt ser ut. Hur har tecken bildats? Hur kan en teckenspråksmening se ut? Hur använder vi rummet framför vår kropp när vi tecknar? Vilka likheter och olikheter finns mellan svenskt teckenspråk och svenska? Hur har teckenspråkets ställning förändrats genom åren?

Dessa och många andra frågor får du studera på kurserna i teckenspråkslingvistik som ges vid Stockholms universitet.

Svenska som andraspråk för döva

Inom svenska som andraspråk för döva får du som är teckenspråkig fördjupa perspektivet på det svenska skriftspråkets användningsområden och hur det svenska skriftspråkets struktur kontrasteras mot strukturen i svenskt teckenspråk.

Du får också svar på frågor om vilka specifika utmaningar i svenska skriftspråket döva och hörselskadade ställs inför.


Arbetsmarknad och karriär

Många som läser teckenspråk som nybörjarspråk hos oss gör det som breddning inom utbildningar där kunskaper i svenskt teckenspråk är meriterande. Det gäller framför allt utbildningar inom den pedagogiska hörselvården och logopedi.

Teckenspråkskunskaper efterfrågas också allmänt inom vården, offentlig sektor och kyrkans verksamhetsområden.

I gymnasieskolan är svenskt teckenspråk för hörande likställt med studier i moderna språk; lärare som kan undervisa i ämnet på gymnasieskolan är därför en efterfrågad yrkesgrupp. Sedan hösten 2019 kan man utbilda sig till ämneslärare i teckenspråk genom att man efter teckenspråkslingvistiska studier upp till 90 hp har möjlighet att läsa kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) vid Stockholms universitet vilket ytterligare vidgar möjligheterna för arbete i grundskola/specialskola och gymnasieskola.

Blivande teckenspråkstolkar får även sin språkutbildning hos oss. Den som utbildar sig till teckenspråkstolk har goda förutsättningar att få arbete efter avslutade studier. Man kan även fortsätta att forska om tecknade språk.


Utbildningar inom ämnet

Examen


Forskning inom ämnet

Forskning om teckenspråk bedrivs vid Institutionen för lingvistik sedan 1972. Inom ämnet studeras två överlappande områden: det svenska teckenspråket, som är ett språk jämställt med Sveriges minoritetsspråk, samt tecknat språk som fenomen inom språkvetenskaplig forskning.

Teckenspråksforskningen vid institutionen fokuserar bland annat på korpusar för svenskt teckenspråk, barns teckenspråk och teckenspråk ur såväl tvåspråkighets- som didaktiskt perspektiv. På institutionen finns också en lexikonverksamhet, vars arbete består av att dokumentera det svenska teckenspråket och tillgängliggöra det för allmänheten.

Forskningen om svenska som andraspråk för döva rör frågor kring dövas språkinlärning och i synnerhet deras svenskinlärning, som till exempel vad det finns för likheter och skillnader mellan dövas och hörandes svenskinlärning.

Intressanta för forskningen är också frågor kring dövas och hörselskadades behov av tvåspråkighet i teckenspråk och svenska i olika sammanhang.