Även andra urvalsgrupper kan förekomma, se under respektive utbildning i utbildningskatalogen

Betyg

Det finns fyra grupper i betygsurvalet:

  • BI – sökande med fullständigt slutbetyg från gymnasiet utan komplettering
  • BII – sökande med fullständigt slutbetyg som kompletterat för att få behörighet
  • BF – sökande som har studieomdöme från folkhögskola

Vid lika meritvärde inom betygsgrupperna skiljs de sökande åt via resultat på högskoleprovet i första hand och lottning i andra hand.

Mer detaljerad information om betygsurvalet finns på antagning.se 

Högskoleprov

För att vara med i provurvalet måste du vara behörig till sökt utbildning, ha ett prov som inte är mer än fem år gammalt och ha fått lägst 0.05 poäng på provet.
Om du har svenskt personnummer överförs ditt resultat automatiskt till antagningssystemet.

Du som saknar svenskt personnummer måste själv ladda upp resultatet på Antagning.se

Högskolepoäng

Här räknas dina avklarade högskolepoäng. Poäng för meritvärdering ska vara avklarade senast sista anmälningsdag.

För grundnivå räknas 1,0 och upp till 225 högskolepoäng och för avancerad nivå räknas 1,0 och upp till 270 högskolepoäng.

Inget urval

Om utbildningen inte har något urval får alla, som är behöriga och har anmält sig i tid, plats på utbildningen.

Övriga behöriga sökande

Om du saknar meritvärde, placeras du i gruppen övriga behöriga sökande och rangordnas genom lottning. Som övrig sökande erbjuds du endast studieplats om samtliga behöriga sökande med ett meritvärde har tilldelats en plats. Du som saknar meritvärde rekommenderas att göra högskoleprovet.

Individuell prövning

Enligt högskoleförordningen får en högskola i enstaka fall göra avsteg från de vanliga urvalsgrunderna. Detta får bara ske om en sökandes meriter inte kan bedömas på lämpligt sätt enligt de urvalsgrunder som finns.
Skälet kan vara av individuell karaktär såsom sociala, medicinska, funktionshinder eller kvalificerade meriter. Beslut i enstaka fall beviljas endast i undantagsfall.
Prövning av andra urvalsgrunder görs med följande kriterier som grund:

  • Du har försökt att förbättra din konkurrenssituation, bland annat genom att ha ett giltigt högskoleprovsresultat.
  • Du har ett meritvärde på betyg och/eller högskoleprov som inte väsentligt skiljer sig från det som krävs för ordinarie antagning.
  • Att du sökt program eller kurser till Stockholms universitet bland de fem högst prioriterade alternativen.

Universitetet gör en helhetsbedömning utifrån ditt brev, dina meriter och andra omständigheter.

Du anmäler dig via antagning.se och där kan du även ladda upp dina dokument.

Du måste även skicka in Stockholms universitets blankett om individuell prövning, redogörelse av skäl samt handlingar som styrker dem till Stockholms universitet senast sista anmälningsdag.

Blankett individuell prövning (166 Kb)

Du skickar det till:

Stockholms universitet
Att: Antagningen
106 91 Stockholm