Stockholms universitet

Arbets- och studiemiljö vid Stockholms universitet

Arbets- och studiemiljön på universitetet är en viktig fråga för alla som vistas här – inte minst för dig som student. Allt från studieutrymmen till undervisningsform och oskrivna regler påverkar dig.

Här kan du läsa om studenternas studiemiljöombud och universitetets arbetsmiljöarbete.

 

Jämlikhets-/studiemiljöombud

Jämlikhets-/studiemiljöombudet representerar studenterna i studiemiljöfrågor. Jämlikhets-/studiemiljöombudets viktigaste roll är att fungera som problemfångare och att tillsammans med studentkåren och institutionen se till att studenterna har en bra fysisk och psykosocial studiemiljö.

Du kan själv bli jämlikhets-/studiemiljöombud genom att bli vald av studentrådet eller doktorandrådet vid din institution. För mer information kontakta Stockholms universitets studentkårs studentombud: studentombud@sus.su.se

 

Arbetsmiljöarbete vid universitetet

Universitetet har en arbetsmiljöpolicy som säger att universitetet ständigt ska sträva efter att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön för alla. 

Stockholms universitets arbetsmiljöpolicy

På Stockholms universitet finns även Rådet för arbetsmiljö och lika villkor vars uppdrag är att verka för jämlikhet, jämställdhet och likabehandling.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

På varje institution är det prefekten som är ytterst ansvarig för arbets- och studiemiljön.

På denna sida