Examensregler

Den högre utbildningen och alla examina är indelad i tre nivåer; grund-, avancerad och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå. Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.


Examen - så funkar det

Den nationella examensordningen är en bilaga till högskoleförordningen och anger bestämmelser om examina inom högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå respektive forskarnivå.

Den lokala examensordningen omfattar både nationella regler och universitetets lokala regler, till exempel om vad som gäller för förled och översättningar.

Sedan 2016 finns även lokala examensbeskrivningar för varje huvudområde vid Stockholms universitet. De lokala examensbeskrivningarna omfattar generella examina på grundnivå och avancerad nivå. De omfattar inte yrkesexamina eller examina på forskarnivå.


Vad gäller för dig?

Vilken examensordning som gäller för dig beror på när du påbörjade dina studier.

 • 1993 års examensordning gäller om du börjat studera före 1 juli 2007 och avslutat studierna senast 30 juni 2015.
 • Om du började studera 1 juli 2007 eller senare gäller 2007 års examensordning.
 • Om du påbörjat dina studier inom huvudområdet HT 2016 eller senare, omfattas du också av de lokala examensbeskrivningarna vid Stockholms universitet. 

För yrkesexamina och examen på forskarnivå se information nedan.  

Magisterpromotion 2019. Kvinnlig student håller upp sitt diplom

De generella examina (kandidat-, magister-, och masterexamen) innehåller ett huvudområde, i vissa fall med en inriktning, som visar profilen i examen.

Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, det vill säga det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.

Huvudområden och inriktningar för generella examina (277 Kb)

Examensbenämningar för generella examina

2007 års examensordning

Gäller för dig som påbörjat dina studier från och med 1 juli 2007.

Högskoleexamen
Ingen högskoleexamen har ännu inrättats vid Stockholms universitet.

Kandidatexamen
Kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng.

En kandidatexamen ska:

 • innefatta studier med successiv fördjupning om minst 90 högskolepoäng inom ett huvudområde
 • inkludera ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet
 • innefatta sammanlagt max 30 högskolepoäng på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)

Man kan endast få en kandidatexamen inom ett specifikt huvudområde. Det går att få två eller flera kandidatexamina i olika huvudområden och ändå använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att examenskraven uppfylls för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

Magisterexamen
Magisterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 60 högskolepoäng.

 • En magisterexamen ska:
 • innehålla kurser på avancerad nivå om minst sammanlagt 45 högskolepoäng (inkl självständigt arbete) (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)
 • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas före 2014-01-01)
 • omfatta kurser inom ett huvudområde om minst sammanlagt 30 högskolepoäng
 • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet

Masterexamen
Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 högskolepoäng.

En masterexamen ska:

 • innehålla kurser på avancerad nivå om minst sammanlagt 90 högskolepoäng (inkl självständigt arbete) (gäller endast studier som påbörjas fr o m 2014-01-01)
 • huvudsakligen innehålla kurser på avancerad nivå (gäller endast studier som påbörjas före 2014-01-01)
 • omfatta kurser inom ett huvudområde om minst 60 högskolepoäng
 • inkludera ett självständigt examensarbete om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet eller två självständiga examensarbeten om vardera 15 högskolepoäng

För att du ska kunna få ut en magister- och/eller masterexamen krävs att du först avlagt en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen. Observera att du inte kan inkludera en kurs som ingår i din behörighetsgivande examen på grundnivå i din magister- eller masterexamen.

Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen omfattar mer än 180 hp. Bedömningen om kurser från grundnivå eller kurser utanför huvudområdet kan medtagas i en magister- eller masterexamen görs av den institution där du skriver ditt självständiga examensarbete på avancerad nivå.

Man kan endast få en magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde. Det går att få två eller flera examina i olika huvudområden och ändå använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att examenskraven uppfylls för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en magister- respektive masterexamen.

Studenter som inom ramen för huvudområdet för examen vill ha med kurser som samtliga påbörjats vid Stockholms universitet HT 2016 eller senare omfattas av de lokala examensbeskrivningarna. I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Studenter som VT 2016 eller tidigare påbörjat studier (inom ramen för huvudområdet) vid Stockholms universitet omfattas inte av de lokala examensbeskrivningarna.

Beslut om tillämpning av lokala examensregler (363 Kb)

Lokala examensbeskrivningar inom humaniora och språk

Lokala examensbeskrivningar inom juridik

Lokala examensbeskrivningar inom naturvetenskap

Lokala examensbeskrivningar inom samhällsvetenskap

Gäller dig som påbörjat dina studier före 1 juli 2007 och avslutat senast 30 juni 2015.

Högskole-, kandidat-, och magisterexamen kan fortfarande utfärdas. Kurserna måste dock vara avslutade (betygsdatum) senast 30 juni 2015.

Om du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot 1993 års examensbestämmelser.
Du som påbörjat din högskoleutbildning före den 1 juli 2007 och slutför den efter den 1 juli 2007 kan välja att ansöka om examen antingen enligt 1993 års eller de nuvarande bestämmelserna.
Examina (högskole-, kandidat-, och magisterexamen) enligt de tidigare bestämmelserna (1993 års examensordning) kan utfärdas även i framtiden under förutsättning av att kurserna är slutförda (betygsdatum) senast 30 juni 2015.

Alla yrkesexamina har en tydlig koppling till ett visst yrkesområde. För att ansöka om yrkesexamen krävs det att du blivit antagen till och slutfört yrkesprogrammet ifråga. Alla examina har en exakt omfattning i högskolepoäng, det vill säga du kan inte inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Kurser från andra lärosäten måste tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i en yrkesexamen.

Yrkesexamina på grundnivå och avancerad nivå

 

Lärarexamen, antagna HT 2001 - VT 2007

Examen utfärdas t o m 30 juni 2023.

Lärarexamen 120 poäng (Degree of Bachelor of Education)
(yrkesämnen i gymnasieskolan) inkl examensarbete 10 poäng samt omfattande yrkesverksamhet och relevant högskoleutbildning om minst 60 p eller motsv. utbildning.

Lärarexamen 140 poäng (Degree of Bachelor of Education)

(förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år) inkl examensarbete minst 10 poäng

Lärarexamen 180 poäng (Degree of Master of Education)

(grundskolans senare år) med minst en fördjupning till minst 60 p i relevanta ämnen/ämnesområden inkl examensarbete minst 10 poäng (se särskilda krav för svenska och samhällskunskap)

Lärarexamen 180, 200, 220 poäng (Degree of Master of Education)

(gymnasieskolan) med två fördjupningar till minst 60 p i relevanta ämnen/ämnesområden inkl examensarbete minst 10 poäng (se särskilda krav för svenska och samhällskunskap)

 

Lärarexamen - antagna HT 2007 - VT 2011

Lärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå beroende på poängomfattning, krav på fördjupning i ett ämne eller inom ett ämnesområde och krav på omfattning av studier på avancerad nivå.

Grundnivå (Bachelor of Science/of Arts in Education)

 • Lärarexamen 180 högskolepoäng, inkl examensarbete minst 15 hp (gymnasielärare i yrkesämnen, inkl vård, hälsa och omsorg)
 • Lärarexamen 210 högskolepoäng, inkl examensarbete minst 15 hp (förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskolans tidigare år)

Avancerad nivå (Master of Science/of Arts in Education)

 • Lärarexamen 240 högskolepoäng, (grundskolans tidigare år)
 • Lärarexamen 270 högskolepoäng (grundskolans senare år)
 • Lärarexamen 270, 300 eller 330 högskolepoäng (gymnasieskolan)

För en lärarexamen på avancerad nivå krävs att utbildningen omfattar minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå och att studenten fullgjort ett examensarbete om minst 30 högskolepoäng eller två arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng.

 

Lärarexamen - antagna fr o m HT 2011

Grundnivå

 • Yrkeslärarexamen 90 högskolepoäng (Higher Education Diploma in Vocational Education)   
 • Grundlärarexamen (fritidshem) 180 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Primary Education –Extended School)
 • Förskollärarexamen 210 högskolepoäng (Degree of Bachelor of Arts in Pre-School Education)

Avancerad nivå

 • Grundlärarexamen (förskoleklass, åk 1-3) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education – Pre-School and School Years 1-3)
 • Grundlärarexamen (åk 4-6) 240 högskolepoäng (Degree of Master of Arts in Primary Education – School Years 4-6)
 • Ämneslärarexamen (åk 7-9) 240 - 270 högskolepoäng (Degree of Master of Arts/Science in Secondary Education)
 • Ämneslärarexamen (gymnasieskolan) 300-330 högskolepoäng (Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education)

Information om de olika lärarprogrammen finns på Lärarutbildningsportalen.

 

Lokala examensordningen i Regelboken - Sammanställning av de nationella och lokala regler som styr examen inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå från 1 januari 2014. Senast reviderad 2019-04-11. 

Tillägg och ändringar i revidering 2016-12-16

Gemensam och dubbel/multipla examina
För att förtydliga Stockholms universitets lokala regler angående gemensam och dubbel/multipla examina har texten ändrats och ett tillägg gjorts i den lokala examensordningen. (sid 46 och 47)

Nytt utfärdandedatum för examensbevis från 1 jan 2017
Examensbeviset dateras med det datumet då examen utfärdas. (sid 46)

Allmänna examenskrav - lokala regler
Kurser som ska ingå i en examen ska vara helt avslutade med godkänt resultat. En delkurs eller del av kurs kan ingå i examen om den är tydligt definierbar och tillgodoräknad av kursansvarig institution. (sid 6)

 

Sammanfattning av praxis som har formaliserats i lokala examensordningen fr 1 jan 2014

Nedanstående bestämmelser är inte nya i sak men har för tydlighetens skull infogats i den lokala examensordningen. Bestämmelserna tillämpas därmed även för de studenter som påbörjade sin utbildning före 2014-01-01.

Allmänna examenskrav

 • Samtliga examina omfattar sedan 1 juli 2007 ett exakt antal högskolepoäng. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.
 • Kurser som ska ingå i en examen måste vara helt avslutade med godkänt resultat.
 • Utbildning som ska tillgodoräknas i examen ska motsvara svensk högskolenivå.
 • Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas i examensbeviset utan angivande av betyg.
 • Kurser vars innehåll i sin helhet överlappar varandra kan inte samtidigt ingå i en examen. Om kursernas innehåll endast delvis överlappar varandra kan de samtidigt ingå i examen, under förutsättning att avdrag som motsvarar överlappningen görs i examensbeviset.
 • För att en kurs ska kunna ingå i en yrkesexamen ska den ingå i studentens programstudier, alternativt tillgodoräknas inom programmet. Detta dokumenteras i Ladok.

Flera examina

Generella examina

En student kan endast få en kandidat-, magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde. En student kan dock få två eller flera generella examina i olika huvudområden och använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att studenten uppfyller examenskraven för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen.

Yrkesexamina

Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan utgöra grund för annan yrkesexamen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en yrkesexamen. I de fall två examensarbeten krävs för examen gäller denna regel båda examensarbetena.

Generell examen och yrkesexamen

Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan även, helt eller delvis, utgöra grund för en generell examen under förutsättning att examenskraven är uppfyllda.

Examina på avancerad nivå

Magister- och masterexamen
Kurser som ingår i den behörighetsgivande examen på grundnivå kan inte ingå i magisterexamen eller masterexamen. Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen utgörs av en kandidatexamen som utfärdats enligt äldre bestämmelser och därför omfattar mer än 180 högskolepoäng.

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen
Licentiatexamen utfärdas endast i de ämnen som enligt respektive allmän studieplan explicit leder till sådan examen. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i licentiatexamen.

Doktorsexamen
Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i doktorsexamen.

 

Sammanfattning av nya regler i lokala examensordningen fr 1 jan 2014

Nedanstående bestämmelser är nytillkomna och tillämpas därför endast för studenter som påbörjat sin utbildning fr o m 2014-01-01.

Lokala examensbeskrivningar för generella examina på grundnivå och avancerad nivå

Rektor har uppdragit åt områdesnämnderna att ta fram lokala examensbeskrivningar och att tillsammans komma fram till en gemensam modell för dessa. Den gemensamma modellen ska finnas färdig senast 30 juni 2014. De lokala examensbeskrivningarna ska vara fastställda senast 31 december 2015.

Kandidatexamen

Det är inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en kandidatexamen ställa krav på en kurs från avancerad nivå. Eventuella kurser som inte är obligatoriska kan dock ligga på avancerad nivå till en sammanlagd omfattning om maximalt 30 högskolepoäng.

Magisterexamen

Av de kurser som ingår i magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete).

Masterexamen

Av de kurser som ingår i masterexamen ska minst 90 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete).

Program på avancerad nivå

Undantag från kravet på en tidigare examen kan göras för en student som antagits till ett utbildningsprogram utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock endast under förutsättning att ansvarig institution intygar att studenten antagits på andra grunder, vilket ska dokumenteras i Ladok i samband med att institutionen prövar villkoret i den sökandes antagningsbesked.

Ämneslärarexamen

Stockholms universitet kan även utfärda ämneslärarexamen i andra ämnen [än de som nämns i Högskoleverkets/Universitetskanslersämbetets beslut] under förutsättning att studierna har fullgjorts vid, eller har godkänts av, en högskola som har tillstånd att utfärda ämneslärar-examen i dessa ämnen och med hänsyn taget till skrivningarna i högskoleförordningens bilaga 4 om vilka ämnen som får kombineras för en sådan examen samt Högskoleverkets kompletterande beslut 2011-10-17 om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen. Dessa studier ska tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i examen.

Specifika övergångsregler vid avveckling av examenstillstånd

Om universitetet självt har bestämt att en viss examen inte längre ska utfärdas, eller om Universitetskanslersämbetet har beslutat att en viss examen inte längre får utfärdas, gäller följande regler:
Efter beslut om att en viss examen med specificerat huvudområde inte längre får eller ska utfärdas vid Stockholms universitet har en student som före beslutsdatum påbörjat utbildning inom huvudområdet rätt att ta ut en examen med detta huvudområde under en övergångsperiod. Det är områdesnämnderna som beslutar om övergångsreglerna. Övergångsperioden ska vara minst tre år efter det att beslutet har fattats.

 

 

 

Examen och karriär