Din ansökan prövas mot gällande nationella och lokala regler. Om ansökan godkänns utfärdas ett digitalt examensbevis som skickas till din e-postadress. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå och inom ett visst område.

Om du har läst vid mer än en högskola utfärdas examensbeviset normalt där du slutfört den sista kursen som skall ingå i examen. Undantag kan göras om de berörda högskolorna kommer överens om något annat i det enskilda fallet.

Innehåll och utformning

  • Av examensbeviset framgår vilken examen som utfärdats, vilka kurser som ingår, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades. Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas utan angivande av betyg.
  • Examensbeviset är på både svenska och engelska.
  • Diploma Supplement (DS) är ett dokument som bifogas examensbevis inom högre utbildning och är en utförlig beskrivning av din examen på engelska. Alla studenter vid Stockholms universitet som fullföljer sina studier mot en examen erhåller automatiskt ett DS tillsammans med sitt examensbevis.
  • Både examensbeviset och DS utfärdas endast i ett exemplar och är helt kostnadsfritt.
  • Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas.

Handläggningstid

Målet är att handläggningstiden inte ska överstiga två månader, men under sommarmånaderna kan det ta längre tid. Ärendet kan inte påbörjas förrän alla kursfordringar är fullgjorda och ansökan är komplett. Alla examensansökningar behandlas i datumordning i den ordning de inkommit.

Ansökan via webb

Ansökan via Ladok på webben

Du är själv ansvarig för att ansökan är komplett. Kontrollera att alla kurser är slutrapporterade i Ladok innan du skickar in ansökan - kontakta i annat fall berörd institution. Endast helt avslutade kurser med godkänt resultat (ej delkurs/moment) kan tas med i examensbeviset. Det är inte möjligt att inkludera mer högskolepoäng i en viss examen än den omfattning som anges.

Ansökan via blankett

Om du saknar inloggningsuppgifter till Ladok kan du istället ansöka om examensbevis via blankett.

Ansökningsblankett för examensbevis (48 Kb)

Forskarexamen

Här hittar du mer information om ansökan om forskarexamen