Stockholms universitet logo, länk till startsida

Lokal examensordning för Stockholms universitet

Lokal examensordning i Regelboken - Sammanställning av de nationella och lokala regler som styr examen inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå från 1 januari 2014. Senast reviderad 2020-10-29.  

Behov av en revidering för att uppdatera förändringar i förordningstext, lagt till exempel på gemensam KPU examen, borttagning av nedlagda huvudområden för särskilt förled samt borttagning av bestämmelse om avvecklingstid vid avveckling av examen för samstämmighet med regeldokumentet ”Regler och handläggningsordning för etablering och avveckling av utbildning”.

Styrdokumentet Lokal examensordning för Stockholms universitet, med lydelse från 2019-04-11, dnr SU FV-3.2.7-1524-13, innehåller bland annat regler om överklaganden av beslut om avslag på en begäran att få examensbevis. Vid granskning har behov av revidering av avsnitt 8.4 identifierats och formulerats av Rättssekretariatet. 

Den förslagna revideringen är en ändring, utveckling av och en komplettering av den nuvarande texten i enlighet med tillämpliga bestämmelser i förvaltningslagen. Förslagen går i linje med det UKÄ lyfter i sin vägledning Högskolornas handläggning av överklaganden som kom i december 2018. De föreslagna ändringarna och tilläggen föreslås i syfte att säkerställa att rätt och lättillgänglig information finns om överklagandehänvisning och hur överklagandeärenden ska handläggas. 

Följande ändringar har föranlett denna revidering, införande av digitala examensbevis, nytt kunskapsmål för socionom-, jurist-, och psykologprogrammet, revidering av benämningen av undervisningsämnet drama och teater till teater, och begränsning av inriktning mot vilken ämnet kan ingå i ämneslärarexamen genom KPU till: mot arbete i gymnasieskolan, ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen, nya nationella övergångsbestämmelser för lärarutbildningar samt att Civilekonomexamen tas bort.

Gemensam och dubbel/multipla examina
För att förtydliga Stockholms universitets lokala regler angående gemensam och dubbel/multipla examina har texten ändrats och ett tillägg gjorts i den lokala examensordningen. (sid 46 och 47)

Nytt utfärdandedatum för examensbevis från 1 jan 2017
Examensbeviset dateras med det datumet då examen utfärdas. (sid 46)

Allmänna examenskrav - lokala regler
Kurser som ska ingå i en examen ska vara helt avslutade med godkänt resultat. En delkurs eller del av kurs kan ingå i examen om den är tydligt definierbar och tillgodoräknad av kursansvarig institution. (sid 6)

 

Nedanstående bestämmelser är inte nya i sak men har för tydlighetens skull infogats i den lokala examensordningen. Bestämmelserna tillämpas därmed även för de studenter som påbörjade sin utbildning före 2014-01-01.

Allmänna examenskrav

  • Samtliga examina omfattar sedan 1 juli 2007 ett exakt antal högskolepoäng. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.
  • Kurser som ska ingå i en examen måste vara helt avslutade med godkänt resultat.
  • Utbildning som ska tillgodoräknas i examen ska motsvara svensk högskolenivå.
  • Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas i examensbeviset utan angivande av betyg.
  • Kurser vars innehåll i sin helhet överlappar varandra kan inte samtidigt ingå i en examen. Om kursernas innehåll endast delvis överlappar varandra kan de samtidigt ingå i examen, under förutsättning att avdrag som motsvarar överlappningen görs i examensbeviset.
  • För att en kurs ska kunna ingå i en yrkesexamen ska den ingå i studentens programstudier, alternativt tillgodoräknas inom programmet. Detta dokumenteras i Ladok.

Flera examina

Generella examina

En student kan endast få en kandidat-, magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde. En student kan dock få två eller flera generella examina i olika huvudområden och använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att studenten uppfyller examenskraven för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen.

Yrkesexamina

Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan utgöra grund för annan yrkesexamen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en yrkesexamen. I de fall två examensarbeten krävs för examen gäller denna regel båda examensarbetena.

Generell examen och yrkesexamen

Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan även, helt eller delvis, utgöra grund för en generell examen under förutsättning att examenskraven är uppfyllda.

Examina på avancerad nivå

Magister- och masterexamen
Kurser som ingår i den behörighetsgivande examen på grundnivå kan inte ingå i magisterexamen eller masterexamen. Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen utgörs av en kandidatexamen som utfärdats enligt äldre bestämmelser och därför omfattar mer än 180 högskolepoäng.

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen
Licentiatexamen utfärdas endast i de ämnen som enligt respektive allmän studieplan explicit leder till sådan examen. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i licentiatexamen.

Doktorsexamen
Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i doktorsexamen.

Nedanstående bestämmelser är nytillkomna och tillämpas därför endast för studenter som påbörjat sin utbildning fr o m 2014-01-01.

Lokala examensbeskrivningar för generella examina på grundnivå och avancerad nivå

Rektor har uppdragit åt områdesnämnderna att ta fram lokala examensbeskrivningar och att tillsammans komma fram till en gemensam modell för dessa. Den gemensamma modellen ska finnas färdig senast 30 juni 2014. De lokala examensbeskrivningarna ska vara fastställda senast 31 december 2015.

Kandidatexamen

Det är inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en kandidatexamen ställa krav på en kurs från avancerad nivå. Eventuella kurser som inte är obligatoriska kan dock ligga på avancerad nivå till en sammanlagd omfattning om maximalt 30 högskolepoäng.

Magisterexamen

Av de kurser som ingår i magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete).

Masterexamen

Av de kurser som ingår i masterexamen ska minst 90 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete).

Program på avancerad nivå

Undantag från kravet på en tidigare examen kan göras för en student som antagits till ett utbildningsprogram utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock endast under förutsättning att ansvarig institution intygar att studenten antagits på andra grunder, vilket ska dokumenteras i Ladok i samband med att institutionen prövar villkoret i den sökandes antagningsbesked.

Ämneslärarexamen

Stockholms universitet kan även utfärda ämneslärarexamen i andra ämnen [än de som nämns i Högskoleverkets/Universitetskanslersämbetets beslut] under förutsättning att studierna har fullgjorts vid, eller har godkänts av, en högskola som har tillstånd att utfärda ämneslärar-examen i dessa ämnen och med hänsyn taget till skrivningarna i högskoleförordningens bilaga 4 om vilka ämnen som får kombineras för en sådan examen samt Högskoleverkets kompletterande beslut 2011-10-17 om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen. Dessa studier ska tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i examen.

Specifika övergångsregler vid avveckling av examenstillstånd

Om universitetet självt har bestämt att en viss examen inte längre ska utfärdas, eller om Universitetskanslersämbetet har beslutat att en viss examen inte längre får utfärdas, gäller följande regler:
Efter beslut om att en viss examen med specificerat huvudområde inte längre får eller ska utfärdas vid Stockholms universitet har en student som före beslutsdatum påbörjat utbildning inom huvudområdet rätt att ta ut en examen med detta huvudområde under en övergångsperiod. Det är områdesnämnderna som beslutar om övergångsreglerna. Övergångsperioden ska vara minst tre år efter det att beslutet har fattats.

 

Kontakta Examensenheten

 

E-post
Examen grundnivå och avancerad nivå
examen@su.se

Examen forskarnivå
disputationer@su.se

Tillgodoräknande av utlandsstudier:
transfer@su.se

Verifikationer
verification@su.se

 

Telefontid
Tisdag och torsdag: 10.00 – 11.00
Telefon: 08-16 10 85

 

 

Mottagning endast efter tidsbokning
Boka tid via telefon eller e-post


Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B, intill Södra huset.

På denna sida