Socionomexamen / Bachelor of Science in Social Work

Socionomexamen uppnås efter att student fullgjort kursfordringar om 210 högskolepoäng. Studenten skall inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Studie- och yrkesvägledarexamen / Bachelor of Arts in Study and Career Guidance

Studie- och yrkesvägledarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng. För studenter som påbörjat utbildningen tidigare än höstterminen 2007 utfärdas examen enligt äldre bestämmelser.