Att ansöka om examen

Tillgodoräknande av svensk eller utländsk utbildning

Examensbeviset

Examenshögtid

Hur ansöker jag?

Ansökan om examensbevis görs enklast via Ladok på webben. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du ansöka på blankett.

Ansökan om examen enligt tidigare bestämmelser (1993 års examensordning) kan endast göras på denna blankett
Examensbeviset skickas till den adress som du angett i ansökan.

Var ska jag ansöka om examen?

Du ansöker om examensbevis vid det universitet/den högskola
där du läst den senast daterade kursen som ska ingå i examen.
Det går att inkludera kurser/huvudämne/huvudområde från annat universitet/högskola i en examen under förutsättning att kursen är helt avslutad med godkänt resultat.

Ska jag ansöka enligt de nuvarande eller tidigare examens- bestämmelserna?

  • Har du slutfört samtliga kurser som ska ingå i din examen före den 1 juli 2007 kan din ansökan endast prövas mot de tidigare examensbestämmelserna fram till och med den 30 juni 2015.
  • Du som påbörjat din utbildning före den 1 juli 2007 och slutför den efter den 1 juli 2007 kan välja att ansöka om examen antingen enligt de tidigare bestämmelserna eller de nya bestämmelserna.
  • Du som påbörjat din utbildning höstterminen 2007 eller senare kan endast få en examen enligt de nya bestämmelserna.

Vad ska jag bifoga till min ansökan?

För att en ansökan ska kunna handläggas måste den vara komplett.
Om du ansöker via Minastudier hämtas uppgifterna automatiskt från Ladok.

Om du ansöker via blankett ska du bifoga studieintyg (Ladok) på svenska över kurser lästa vid Stockholms universitet och på både svenska och engelska över kurser lästa vid andra lärosäten. Stryk de kurser som du inte vill ska ingå i examen.
Observera att endast hela avslutade kurser kan ingå i en examen.
Du är själv ansvarig för att din ansökan är komplett. Kontrollera t.ex. att allt är inrapporterat i Ladok innan du lämnar in ansökan – kontakta i annat fall berörd institution.

Om äldre studier (före 1977) som är dokumenterade i tentamensbok ska ingå i examen ska tentamensboken uppvisas i original.

Om ditt namn i Ladok inte stämmer ska du bifoga ett aktuellt personbevis.

Kan jag ansöka om två kandidatexamina och använda samma kurser i båda?

Ja, det går bra om du har läst 90 hp i två olika huvudområden inkl examensarbete. Kurser i den ena kandidatexamen kan även ingå i den andra kandidatexamen med annat huvudområde. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan endast utgöra grund för en kandidatexamen.

Kan man ta med kurser från annan svensk högskola/universitet i en examen från Stockholms universitet?

Ja, det går bra i en kandidatexamen. Kurserna måste vara helt avslutade och med godkänt resultat. De får inte överlappa innehållsmässigt med de kurser du läst här.
Om det gäller en magisterexamen eller masterexamen ska ansvarig institution godkänna kursen/erna.
Om du studerar på någon av de programmen som leder till en yrkesexamen t ex lärarporgrammet eller civilekonomprogrammet måste kurserna från annan högskola alltid tillgodoräknas inom programmet av ansvarig institution innan examensbeviset kan utfärdas.

Kan jag tillgodoräkna utlandsstudier i en examen?

Om du har kurser/utbildning från utländskt universitet som du vill inkludera i examen fyller du i blanketten Ansökningsblankett tillgodoräknande (21 Kb)
För att en ansökan om tillgodoräknande ska behandlas så måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet.
Beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/den högskola där beslutet fattats.
Normalt fattar berörd institution beslut om tillgodoräknande av utlandsstudier inom huvudämnet och breddningsämne.
När det gäller utbildningsprogram som leder till yrkesexamen är det alltid institutionen som beslutar. Detta innebär att ansökan lämnas till den institution som ansvarar för ämnet/programmet.
Finns inte ämnet vid Stockholms universitet eller är utlandsstudierna av mindre omfattning (mindre än 30 hp/20p), lämnas ansökan till Examensgruppen, Studentavdelningen. E-post: transfer@su.se

Vilket examensdatum får mitt examensbevis?

Fr o m 1 januari 2017 dateras examensbeviset med det datum då examen utfärdas, då beslut om examen fattas.

Hur är examensbeviset utformat?

Examensbeviset består dels av en förstasida där utfärdandedatum och examensbenämning framgår och dels av sida/or där de ingående kursernas namn, poäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska. Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, en så kallad Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet.

Kan jag få min examen översatt till engelska?

Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska och engelska).
Om du har ett äldre, endast svenskspråkigt, examensbevis som är utfärdad före 2003-01-01 kan du få en översättning till engelska, en s.k. "official transcript". Bifoga kopia av examensbeviset samt studieintyg på engelska om kurs/-er från annat universitet eller annan högskola ingår i examen.

Vilka examenshögtider anordnas vid Stockholms universitet?

Magisterpromotionen äger rum två gånger per år, generellt sista fredagen i maj resp. oktober. Inbjudningskort skickas till dig som har tagit ut examen terminen innan.  Notera att examen dateras med det datum då fullständig ansökan inkommit till Studentavdelningen.  Magisterpromotion