Stockholms universitet logo, länk till startsida

Utländska lärares vidareutbildning

Genom Utländska lärares vidareutbildning kan du som har en avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning eller en avslutad utländsk akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne få behörighet att undervisa i svensk skola/förskola.

Utländska lärares vidareutbildning
Foto: Niklas Björling

Du som antas till den kompletterande lärar-och förskollärarutbildningen läser enligt en individuell studieplan. Studieplanen bygger på tidigare studier och lärarerfarenheter. Studietakt, studieform och kurser skiljer sig åt vid de olika universiteten och för den enskilde studenten. Utbildningen får omfatta som mest 120 hp. 
 
Utbildningen ges vid sex universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

På varje universitets webbsida kan du läsa om utbildningen och vilka inriktningar som respektive lärosäte erbjuder. Där hittar du även kontaktuppgifter och telefontider.

Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet 

 

Förordning

Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Till höstterminen 2021 kommer du kunna söka till samtliga universitet som ger Utländska lärares vidareutbildning. Program- och ämnesutbud kan se olika ut vid universiteten. Du hittar information om utbud på respektive universitets webbsida. Information om antagning inför höstterminen kommer att publiceras i slutet av februari. 

Förskollärare, kompletterande studier


•    Kompletterande studier mot förskollärarlegitimation (för dig som fått ett beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation) eller
•    Kompletterande studier för kunskap om svensk förskola inför arbete som förskollärare i Sverige (du har svensk förskollärarlegitimation)
 

Grundlärare, kompletterande studier 


•    Kompletterande studier mot lärarlegitimation mot grundlärare, årskurs 1–6 (för dig som fått ett beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation) eller 
•    Kompletterande studier för kunskap om svensk skola inför arbete som grundlärare i Sverige (du har svensk lärarlegitimation)
 

Ämneslärare, kompletterande studier  


•    Kompletterande studier mot lärarlegitimation mot ämneslärare, årskurs 7–9 och/eller gymnasieskolan (för dig som fått ett beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation) eller 
•    Kompletterande studier för kunskap om svensk skola för ämneslärare inför arbete som ämneslärare i Sverige (du har svensk lärarlegitimation) eller
•    Kompletterande studier mot ämneslärarexamen för 7–9 eller gymnasieskola (för dig som har en avslutad utländsk ämnesutbildning med svenskt undervisningsämne) 
OBS! Studier mot ämneslärarexamen finns endast som val vid Stockholms universitet
 

Lärar- eller förskollärarlegitimation


Du som har utländsk lärar-eller förskollärarexamen har möjlighet att ansöka om legitimation hos Skolverket. Har du redan ansökt om lärar- eller förskollärarlegitimation hos Skolverket och fått beslut om kompletteringshänvisning kan du också komplettera studierna inom ULV.

Läs mer om vad som gäller på Skolverkets hemsida
 

Den kompletterande utbildningen får som mest omfatta 120 hp och behörigheten som krävs är:

 • Avslutad utländsk lärar- eller förskollärarutbildning eller en avslutad utländsk akademisk utbildning i ett svenskt undervisningsämne
 • Godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande

För behörighet behöver man även uppfylla de lokala regler för behörighet och antagning som gäller på respektive lärosäte. 

Utländska lärares vidareutbildning startar varje höst och vårtermin. Ansökningsperioden för utbildningsstart till höstterminen 2021 är öppen mellan den 15 mars och den 15 april 2021.

Om du, efter att du har ansökt till utbildningen, har frågor kring din ansökan vänligen kontakta det universitet som du har ansökt till. Du kan också få aktuell information på respektive universitets lokala webbsida. Samtliga kontaktuppgifter till universiteten finns under rubriken: Universitet som erbjuder ULV. 

Vid fler behöriga sökande än det finns platser till utbildningen, fördelas platserna genom urval. Du kan redan nu börja förbereda de dokument som måste finnas med i din ansökan.

Dokument

Dokument som måste finnas med i din ansökan:

 • Examensbevis (Diploma) över utländsk lärarexamen
  - på originalspråk samt översatt till svenska eller engelska
 • Kursförteckning
  - en översikt av de kurser som ingått i din examen, på originalspråk och översatt till svenska eller engelska.

Om dina dokument är skrivna på annat språk än svenska eller engelska ska du bifoga kopior på översättningar av dokumenten till svenska eller engelska. Översättningen ska vara gjord av en auktoriserad översättare.

 • Intyg på godkänd kurs i Svenska: Svenska 3/Svenska som andraspråk 3/TISUS eller annan behörighetsgivande kurs i svenska, alternativt Svenska B/Svenska som andraspråk B om kursen examinerats före 30 juni 2013.

Läs mer om TISUS

 • Vidimerad kopia av pass och av svenskt uppehållstillstånd. Vidimering innebär att någon annan skriver under kopian av dina handlingar med sin signatur och namnförtydligande, samt stämplar kopian med myndighetsstämpel. Detta för att visa att kopian överensstämmer med originalet. Om telefonnumret inte framgår av myndighetens stämpel vänligen ange det separat. Följande personer kan vidimera dina handlingar: arbetsgivare, tjänsteman vid myndighet, t ex arbetsvägledare vid arbetsförmedling, studievägledare vid universitet eller högskola eller studie- och yrkesvägledare inom Komvux.
 • Beslut från Skolverket där det framgår att kompletterande studier krävs för en legitimation.

Om du har några av följande dokument, bifoga dem (ej obligatoriskt):

 • Utlåtande över din utbildning från Universitets- och högskolerådet. 
 • Tjänstgöringsintyg över yrkeserfarenhet som lärare/förskollärare. I tjänstgöringsintyget är det viktigt att det framgår vilken befattning, vilka arbetsuppgifter du haft samt under vilken period du har arbetat.

Studieavgifter

Du kan bli avgiftsskyldig om du endast har uppehållstillstånd för studier.

Läs mer på antagning.se om anmälnings- och studieavgifter
 

Om ditt uppehållstillstånd snart kommer att gå ut måste du bifoga följande:

 • Det gamla uppehållstillståndet.
 • Beslutet som uppehållstillståndet grundade sig på.
 • En bekräftelse (mottagningskvitto) från Migrationsverket om att du ansökt om förlängning av uppehållstillstånd.

På varje universitets webbsida kan du läsa om utbildningen och vilka inriktningar som respektive lärosäte erbjuder. Där hittar du även kontaktuppgifter och telefontider.

Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Malmö universitet

Stockholms universitet

Umeå universitet

Örebro universitet 

På denna sida