Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå som vanligt under vårterminen 2021.

Den 29 oktober 2020 fattade Folkhälsomyndigheten beslut om skärpta allmänna råd i flera län, bland annat i Stockholm. Men de lokala allmänna råden rör inte förskolan eller skolan och därför inte heller VFU-plats i verksamheten. Resor till en VFU-placering är arbetsresor och du kan åka med SL om inga andra alternativ finns. Har du symtom som kan bero på covid-19 ska du inte resa alls.

 

Några frågor och svar om VFU våren 2021

Vad är det som gäller för VFU våren 2021?

Verksamhetsförlagd utbildning är en nödvändig del av lärarutbildningarna och enligt högskoleförordningen ska den omfatta 30 hp. Vi på universitetet gör allt vi kan för att utbildningen ska fortgå enligt plan och inte fördröjas. Men det kan finnas skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFU som det var tänkt med anledning av covid-19. Din programansvariga institution kan komma att erbjuda alternativa lösningar i samverkan med mottagande skola eller förskola.

Kan ni inte flytta eller skjuta upp VFU:n?

Det är inte aktuellt att skjuta upp VFU eller att flytta om kurser. Det rör sig om så pass stora volymer av studenter som är inne i systemet, eller som ska ut senare, att det är omöjligt för skolorna och förskolorna att ta emot alla studenter senare när läget är annorlunda. 

Vad gör jag om jag inte kan genomföra VFU?

Om din VFU-kurs inte startat ännu, och du behöver meddela att du inte kan göra VFU, bör du kontakta din programansvariga institution. Du behåller din plats på utbildningen, men studietiden kan komma att förlängas. Institutionen ser över alternativa lösningar för dig utifrån din situation.

Kontaktuppgifter till institutionerna

Vad gör jag om jag blir sjuk under pågående VFU?

Om du blir sjuk under pågående VFU bör du kontakta både din handledare och kursansvarig lärare. 

Vad gör jag om min VFU-handledare blir sjuk?

Kontakta den som är VFU-ansvarig på din VFU-skola för att få hjälp med alternativ handledning.

Varför skickar universitetet ut studenter på VFU när det kan finnas smittspridning på skolor? 

VFU är en nödvändig del av utbildningen och så länge verksamheten i skolor, förskolor och på universitetet fortgår fortsätter vi att jobba för att kunna erbjuda alla studenter en VFU-placering. Du måste göra din egen bedömning av vad som är rimligt för dig i din situation. Skulle du inte göra VFU just nu behåller du din plats på utbildningen, men det får andra konsekvenser som du får diskutera med din institution

Läs Folkhälsomyndighetens information till skolor och förskolor, med anledning av covid-19.

Varför ser lösningarna olika ut för olika studenter?

Lösningarna för dig som inte har möjlighet att göra VFU, eller väljer att inte göra den nu, kan se olika ut jämfört med de lösningar som erbjuds din kompis. Institutionerna som ansvarar för utbildningarna måste skapa individuella lösningar eftersom flera olika faktorer spelar in, bland annat vilket program, vilket ämne, vilken skolform, vilken VFU-kurs det gäller, om du blivit erbjuden VFU-plats eller ej, hur mycket som missats, och vilka regler skolan har.


Vad är det som kan ske digitalt?

Vilka moment som genomförs digitalt kommer att variera beroende på omständigheterna. Trepartssamtal kan till exempel komma att genomföras digitalt. 


Vad händer med mitt studiemedel om jag inte kan fullfölja studierna?

Läs mer om studiestöd på CSN:s hemsida.

SL uppmanar till att inte åka kollektivt. Innebär det att jag inte får resa med kollektiva transportmedel till min VFU-skola?

Stockholms universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Enligt Folkhälsomyndigheten omfattas inte kollektivtrafiken av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Om du är helt frisk och symtomfri, och behöver resa kollektivt till din VFU-skola gäller det att hålla avstånd och sprida ut sig i fordonet i den utsträckning det går. Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats samt SL:s webbplats.

Folkhälsomyndighetens webbplats

SL:s webbplats

Allmänt

Alla studenter och anställda vid Stockholms universitet rekommenderas att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer.
Läs mer om universitetets information till studenter och medarbetare