Stockholms universitet logo, länk till startsida

De allra flesta genomför VFU under pandemin

Trots utmaningarna med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) under coronapandemin, kan de flesta lärarstudenter genomföra den, säger Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet.

Astri Muren står framför Studenthuset på campus Frescati. Fotograf Niklas Björling
Astri Muren, vicerektor och ordförande för VFU-kollegiet vid Stockholms universitet.

Hej Astri!
 

Hur går det med den verksamhetsförlagda utbildningen under coronapandemin?

– Det är tufft nu under pandemin för våra lärarstudenter, liksom för alla våra studenter, och kanske särskilt när det gäller VFU. Samtidigt har de allra flesta klarat att genomföra sin VFU även under pandemin. Detta har varit möjligt tack vare att vi snabbt och i stor enighet fått särskilda riktlinjer på plats, så att vi lättare kan hitta individuella lösningar. 

Vad är det för lösningar?

– Det finns möjlighet att göra vissa avsteg från kursplanen, t ex att minska kraven på närvaro. Sedan har vi också hittat många digitala lösningar som gjort VFU:n möjlig trots situationen. Och för dem som gör VFU i gymnasieskolan är det ju nu enbart digital undervisning som gäller.

– Det görs ett mycket gott arbete av alla som arbetar med VFU-frågor vid institutionerna, och av VFU-sekretariatet som arbetar med att placera lärarstudenterna på förskolorna och skolorna. Jag vill också framhålla det fina samarbete vi har med skolor, kommuner och Storstockholm. Alla gör verkligen sitt yttersta i sina olika roller för att studenterna ska få göra VFU trots det ansträngda och märkliga läget. Jag är imponerad av att alla är så inriktade och målmedvetna i att få vår verksamhet att fungera. 

Vilka är de största utmaningarna?

– Många studenter känner oro för att resa med kollektivtrafiken, för att råka smitta någon eller för att själva bli smittade. Därför är det bra att vi har möjlighet till anpassningar. Det viktiga har varit att studenten vid behov stöds av VFU-studierektor vid sin institution, och att de anpassningar man kommit fram till dokumenterats.

Varför är det viktigt att VFU-kurserna fortgår trots rådande kris? 

– Behovet av nya lärare är fortsatt mycket stort i Sverige, och skolorna ingår i våra mest samhällsviktiga funktioner. Det är viktigt även ur ett bredare samhällsperspektiv att våra lärarstudenter, så långt det är möjligt, får möjlighet att fullgöra sin utbildning. Det är också många skolor som vittnar om att VFU-studenterna har varit värdefulla resurser nu under pandemin. Inte minst har de bidragit till att hitta bra digitala lösningar i undervisningen. 

– Studenterna i sin tur beskriver hur de möts av kunniga, engagerade handledare som gör det bästa av en svår situation. 
 

På denna sida