Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information och material till dig som är VFU-samordnare 

På den här sidan har vi samlat information och material till dig som är VFU-samordnare i en kommun eller i en stadsdel.

Vid Stockholms universitet finns olika funktioner och enheter som ansvarar för VFU. Här beskrivs de olika funktionerna:

VFU-koordinator för extern samverkan

För mera övergripande kontakter med kommunledning, skolledare och samarbete kring uppbyggnad och utveckling av VFU-kluster, samt samordning av universitets-gemensamma klusteraktiviteter såsom handledarutbildningar och professionsutvecklande seminarier ansvarar VFU-koordinatorn Cecilia Netje. Hon arbetar på VFU-sekretariatet på Studentavdelningen.

VFU-studierektorer och VFU-lärare 

Vid de programansvariga institutionerna finns VFU-studierektorer placerade och de är institutionens och lärarprogrammens ansvariga för VFU-frågor. De har en samordnande funktion vid sin institution, och företräder VFU-frågor. De samverkar om planering och genomförande av VFU med övriga institutioners VFU-studierektorer i VFU-kollegiet (se beskrivning av kollegiet nedan). Kontaktuppgifter till VFU-studierektorerna hittar du nedan under fliken Kontakt.

VFU-kurslärare

VFU-kurslärarna undervisar och examinerar på de VFU-kurser som ingår i institutionens uppdrag, och arbetar både internt inom institutionen med VFU-kurserna och andra kurser och i viss mån externt med skolor och förskolor i regionen genom att de genomför VFU-besök och trepartssamtal.

VFU-kollegiet

Inom VFU-kollegiet sker gemensamt planeringsarbete för den verksamhetsförlagda utbildningen. VFU-kollegiet består av ordförande, fem VFU-studierektorer från de programansvariga institutionerna, VFU-koordinator för extern samverkan, en utbildningsledare med särskilt inriktning mot VFU, en studentrepresentant och en kommunrepresentant.

VFU-sekretariat vid Studentavdelningen

De frågor som rör placering av studenter och frågor kring detta inklusive den ekonomiska ersättningen till skolhuvudmännen hanteras av VFU-sekretariatet på Studentavdelningen. VFU-sekretariatet har även systemansvar för VFU-portalen och VFU-portföljen.

Kommunernas/skolhuvudmännens perspektiv

Kommunerna och övriga involverade skolhuvudmän har ett stort ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen. Mer generella skolhuvudmannafrågor kommer att fångas upp av VFU-koordinator för extern samverkan som för frågorna vidare till VFU-kollegiet. Frågor av övergripande karaktär förs vidare till respektive lärarutbildningsberedning och eventuellt till respektive områdesnämnd, beroende på frågans omfattning och komplexitet.

Studenternas perspektiv

Ur ett studentperspektiv ska det vara möjligt att lätt få hjälp med de frågor som kan uppkomma under den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten ska som tidigare i första hand, kontakta sin handledare på skolan/förskolan/fritidshemmet. I frågor som rör VFU-kurserna och placeringen kontaktar studenten universitetets VFU-lärare. VFU-läraren kan även vidarebefordra studentens fråga till sin VFU-studierektor eller VFU-sekretariatet om det anses befogat. Komplicerade fall och frågeställningar kan tas upp i VFU-kollegiet, där även en studentrepresentant deltar i arbetet.

Frågor kring VFU-placeringar besvaras av VFU-sekretariatet.
VFU-sekretariatet

I Lathund för handledledningsbehov kan du läsa om vilken handledning lärarstudenterna behöver vid olika terminer inom programmen. Om studenterna är i behov av en annan handledning än den tidigare VFU-perioden, meddelas detta via ”Påminnelser” i VFU-portalen. 

Lathund för handledningsbehov.pdf (193 Kb)

Alla studiegångar samlade i en broschyr

I broschyren "Studiegångarna inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.pdf" finns studiegångar för alla lärarutbildningar vid Stockholms universitet samlade.
Studiegångarna inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet.pdf (1006 Kb)

VFU-översikt hur VFU-kurserna ligger i programmen

I VFU-översikten får du en överblick hur VFU-kurserna inom de olika lärarprogrammen vid Stockholms universitet ligger i programmen. Observera att studiegångarna för programmen, samt vilket ämne studenten ska läsa inom VFU-kursen, kan skilja sig åt beroende på vilken termin studenten är antagen till utbildningen. 
VFU-översikt lärarutbildningsprogrammen, Stockholms universitet, VT21.pdf (111 Kb)

I dokumentet " Fältstudier Stockholms universitet HT20.pdf (321 Kb) " får du en överblick över fältstudiernas innehåll och hur de är fördelade på lärarprogrammen vid Stockholms universitet. Fältstudier innebär exempelvis insamling av data i form av observationer, intervjuer eller enkäter och genererar ingen ersättning till kommunen.

Läs gärna mer om fältstudier i samverkansavtalet:  Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen.pdf (386 Kb) .

På denna sida