Universitetets regelbok, riktlinjer och kursplaner

Styrdokument - regelboken, är en sammanställning av beslut som fattats av de centrala organen vid Stockholms universitet; universitetsstyrelsen, rektor och förvaltningschefen. I den kan du hitta mycket av den information universitetet har en skyldighet att tillhandahålla. Styrdokumenten är grupperade på ämnesområde i vänstersidan, t ex "Utbildning".

I universitetets "Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet" hittar du information om hur arbetet med studentinflytande ska gå till på Stockholms universitet.

Andra viktiga dokument att känna till är dina kurs- och utbildningsplaner. Dessa innehåller föreskrifter som ska tillämpas på en kurs eller inom ett program. De får inte frångås utan ska tillämpas förutsägbart och effektivt

Stockholms universitets studentkår

På Stockholms universitets studentkår arbetar studentombud som kan besvara dina frågor kring studenträttigheter. Studentombuden kan även stötta eller företräda dig i ärenden där du upplever att dina rättigheter inte tillgodosetts.

Ett av studentkårens huvuduppdrag är företräda studenternas gemensamma intressen och arbeta för att garantera dig och andra studenter inflytande över er utbildning. En viktig del i detta arbete är att stötta de student- och doktorandråd samt studentrepresentanter som finns på Stockholms universitet.

Kontaktuppgifter till kårens medarbetare hittar på Stockholms universitets studentkårs webbplats.

Universitetskanslerämbetet

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) är den myndighet som granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar utvecklingen, ansvarar för officiell statistik om högskolan samt bevakar att universitet och högskolor följer lagar och regler.