Sedan förra året pågår en successiv övergång till nya Ladok för alla universitet och högskolor i Sverige. Stockholms universitet gick över till nya Ladok i november 2017, och varje gång ett nytt lärosäte går över kommer Ladok att stängas ner vid samtliga lärosäten. Detta kommer ske löpande under resten av året.

Vid Stockholms universitet påverkas alla system som har kopplingar till Ladok, men främst lärplattformen Mondo. IT-avdelningen arbetar på att ta fram en stabil lösning för att göra Mondo mindre beroende av Ladok. Denna lösning kommer enligt nu liggande plan att driftsättas i april och i väntan på det kommer Mondo att stängas ner varje gång Ladok inte är tillgängligt. Detta eftersom Mondo inte fungerar fullt ut utan koppling till Ladok.

Nedan hittar du svar på några frågor kring de problem som identifierats.

Vad påverkar våra olika systems tillgång till Ladok?

Det finns flera orsaker till att Ladok tillfälligt kan vara otillgängligt:

  • Fler lärosäten går över till nya Ladok
  • Ladok säkerhetskopieras varje natt
  • Planerade underhåll för att lansera förbättringar
  • Oplanerade driftstopp på grund av fel

Vid varje sådant tillfälle stängs Ladok ner.

Stockholms universitet har en pågående dialog med Ladokkonsortiets ledning och med driftcentralen i Umeå kring detta och flera förbättringar har redan genomförts och andra är planerade.

Vad görs i Mondo för att reducera konsekvenserna av avbrott i Ladok?

För att minimera störningarna i Mondo när Ladok inte är tillgängligt tar IT-avdelningen fram en lösning för att göra Mondo mindre beroende av kopplingen till Ladok. Planen är att denna lösning ska driftsättas i april. I väntan på att detta är färdigt kommer Mondo att stängas ner när Ladok stängs ner.

Studenter kan inte se sina kurser i Mondo, vad ska de göra?

Det beror med största sannolikhet på att Ladok varit nere och då tappar Mondo kontakten med Ladok vilket gör att kursflikar försvinner. Informationen blir oftast synlig igen efter några timmar. Det som händer är att när Mondo tappar kontakt med Ladok förvinner informationen tillfälligt ur Mondo, men den finns hela tiden lagrad i Ladok.