Diskriminering; är ett missgynna en student, en sökande eller anställd genom att behandla henne eller honom på ett sämre sätt än vad högskolan skulle ha behandlat någon annan i en jämförbar situation (direkt diskriminering). Det kan också ske genom att tillämpa en bestämmelse som framstår som neutral men som i praktiken missgynnar personer med viss etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder (indirekt diskriminering). Trakasserier kan också vara en form av diskriminering.

Etnisk tillhörighet; definieras i diskrimineringslagen som att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg eller annat liknande förhållande, nationella eller etniska ursprung.

Funktionshinder; enligt rekommendation från Socialstyrelsens Terminologiråd (2007-10-04) definieras funktionshinder som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen.

Funktionsnedsättning; definieras i diskrimineringslagen som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

HBT; står för homo- och bisexuella samt transpersoner. Det används som en samlingsterm för människor med annan sexualitet eller könsidentitet än den heterosexuella normen och när man diskuterar frågor som rör ickeheterosexuell sexualitet och frågor om könsidentitet.

Heteronormen; med vilket menas att heterosexualitet uppfattas som det normala, givna och förväntade.

Intersektionalitet; är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet.

Jämlikhet; handlar om att människor oavsett bakgrund ska ha samma och lika rättigheter.

Jämställdhet; syftar specifikt på jämlikhet mellan könen.

Kön; att någon är kvinna eller man. Diskrimineringsgrunden omfattar även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Könsöverskridande identitet eller uttryck; att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Sexuell läggning; omfattar enligt diskrimineringslagen heterosexuell, homosexuell respektive bisexuell läggning.

Sexuella trakasserier; är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Trakasserier; är enligt diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder.

Transsexuell; person som inte kan identifiera sig med sitt biologiska kön. En del transexuella personer byter kön genom hormonbehandlingar och kirurgiska ingrepp.

Transsexualism; handlar således om könsidentitet och inte om sexuell läggning.

Ålder; uppnådd levnadslängd

 

Ordlistor för lika villkorsområdet sammanställda av andra organisationer

Ordlista på svenska sammanställd av Nationella sekretariatet för genusforskning

RFSL:s begreppsordlista

Ordlista på engelska har sammanställts av EIGE (European Institute for Gender Equality)