Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) reglerar universitets ansvar, i egenskap av utbildningsanordnare, för frågor om lika rättigheter och möjligheter avseende diskrimineringsgrunder. Ett arbete som tidigare kallades likabehandling, då det reglerades i tidigare lag (SFS 2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan.

Diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier av personer som studerar vid eller söker till utbildningar vid Stockholms universitet får inte förekomma (2 kap. 5 §).

Enligt diskrimineringslagen ska universitet:

 • bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (3 kap. 1 §)
 • arbeta med aktiva åtgärder genom att
  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3 (3 kap. 2 §)
 • ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Dessa ska följas upp och utvärderas (3 kap. 18 §). Läs mer under Trakasserier.
 • samverka med studenterna och med de anställda i arbetet med aktiva åtgärder (3 kap. 19 §)
 • varje år skriftligen dokumentera arbetet.

  Dokumentationen ska innehålla
  1. en redogörelse för alla delar av arbetet,
  2. en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras, och
  3. en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs (3 kap. 20 §).

Dokumentation för universitetets arbete för lika rättigheter och möjligheter hittar du i Stockholms universitets Plan för lika rättigheter och möjligheter.

Arbetet med aktiva åtgärder vid universitetet ska omfatta

 1. antagnings- och rekryteringsförfarande,
 2. undervisningsformer och organisering av utbildningen,
 3. examinationer och bedömningar av studenternas prestationer,
 4. studiemiljö, och
 5. möjligheter att förena studier med föräldraskap (3 kap. 17 §)

Vid kännedom, om att en student anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och/eller sexuella trakasserier, utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier (2 kap. 7 §). Läs mer under Utredning enlig diskrimineringslagen.