1. Var tydlig med att visa att beteendet varit ovälkommet
Säg ifrån och visa att beteendet inte är välkommet, till exempel genom att säga ”Sluta! Jag tycker inte om att du gör/säger så där.” Om du inte vill tala med personen som du upplever trakasserar dig kan du istället skriva brev eller e-post. (Spara kopior.) Du kan också be en annan person att tala med den som trakasserar. Det kan vara prefekten, en lärare eller någon annan som du känner förtroende för.

2. Berätta om trakasserierna
Du har som student rätt till en studiemiljö som är fri från nedvärderande och kränkande behandling. Berättar du om upplevda trakasserier ger du universitetet en möjlighet att stoppa och förhindra att trakasserierna upprepas.

Kontakta prefekten, studierektorn eller någon annan anställd vid institutionen som du känner förtroende för. Om du inte känner att du vill tala med någon vid institutionen kan du vända dig till universitetets jämlikhetssamordnare: jamlikhet@su.se

Om kränkningarna gäller funktionshinder är du också välkommen att vända dig till samordnarna för studenter med funktionsnedsättning: www.su.se/studera-med-funktionsnedsättning.

3. För "dagbok" över trakasserierna och spara all korrespondens
Om du skriver ner alla händelser kan du ge en tydlig bild av hur du upplevt dig utsatt. Annars flyter händelserna kanske ihop och det är svårt att komma ihåg exakt när och var händelserna inträffade. Dina anteckningar också kan också vara ett underlag vid en utredning enligt likabehandlingslagen eller vid en polisanmälan. Detsamma gäller alla brev, e-postmeddelanden, sms och annan korrespondens med den du upplever dig utsatt för trakasserier av.

4. Vid trakasserier som innebär hot eller förföljelse
Om trakasserierna innebär att du blir förföljd eller på annat sätt upplever att din personliga säkerhet hotas bör du kontakta Sektionen för säkerhet vid universitetet. Dom kan göra en riskanalys, hjälpa dig med att göra en polisanmälan och ge dig visst skydd vid hot och andra utsatta situationer. Sektionen för säkerhet nås också via tfn: jour 16 22 16; akut 16 42 00 (vaktbolag).

5. Stöd hos Studenthälsan
Att bli utsatt för trakasserier innebär oftast en stor psykisk påfrestning. Studenthälsan i Stockholm erbjuder samtalsstöd som bokas under telefontid. Se hemsidan för aktuella telefontider och information: www.studenthalsanistockholm.se

6. Studentkåren kan hjälpa dig
Studentkåren kan ge dig råd och stöd under en utredning, de kan också delta vid möten med mera. Studentkårens representanter kan även göra en anmälan till universitetet och påtala trakasserier eller missförhållanden vid en institution eller enhet. Inom kåren finns också Jämlikhetsnätverket, RainbowS och andra föreningar.
Stockholms universitets studentkårs hemsida är www.sus.su.se och receptionen nås via tfn 674 62 00.

7. Stöd via jourverksamhet
Du kan också få stöd via olika ideella eller kommunala jourverksamheter. Här är några exempel på vart du kan vända dig:

Kvinnofridslinjen: http://www.kvinnofridslinjen.se
Alla kvinnors hus (AKH): www.allakvinnorshus.org
Manscentrum: www.manscentrum.se
RFSL Stockholm - kurator, brottsofferjour mm: www.rfsl.se/stockholm
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks): www.roks.se/
Unizon (f.d. Sveriges kvinnojourers riksförbund): unizon.se
Terrafem: www.terrafem.org

Stockholms stad har samlat information till ännu flera stöd- och krisjourer, bl.a. kontaktuppgifter till Kriscentrum för kvinnor:
Stöd- och krisjourer